Konference plná překvapení

Ošetřovatelství založené na důkazech – evidence-based nursing – je poslední dobou často používaný termín. Souvisí se zkvalitňováním péče o nemocné i s ekonomickou stránkou zdravotnictví. Evidence-based nursing usiluje o efektivní poskytování péče, holistický přístup – pacient by měl být vždy na prvním místě.

Evidence-based nursing (EBN) bylo také jedním z témat konference, která se konala 10. prosince 2013 v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy. Odbornou konferenci pořádala Asociace Palma ve spolupráci s eventovým oddělením divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta. Nebylo překvapením, že na konferenci zazněly přínosné příspěvky předních odborníků. V čem tedy spočívala překvapení konference? Asociace Palma zastřešuje koncepty, které mohou přinést mnohá příjemná překvapení zdravotníkům i jejich klientům a pacientům. Kromě toho bylo připraveno překvapení pro každého účastníka konference v podobě vánočního dárku.
Bazální stimulace je známým a používaným konceptem. Práce s biografií klienta také není neznámou metodou a využívá se zejména u seniorů a osob s demencí. Mezi další koncepty, které jsou zaměřeny na individualitu, soběstačnost, udržení schopností klienta apod., patří také smyslová aktivizace, kinestetická mobilizace a Snoezelen. Všechny uvedené koncepty, sdružené v Asociaci Palma, byly předmětem příspěvků, které na konferenci zazněly. O třech základních komponentech EBN hovořil prof. Dr. Vlastimil Kozoň, PhD., z AKH – medicínského univerzitního kampusu Vídeň. Jsou jimi: osobní klinická zkušenost ošetřujícího, individuální potřeby ošetřovaného a nejlepší dosažené vědecké důkazy. Kvalita vědeckých důkazů přímo ovlivňuje zdravotnickou praxi, zejména efektivitu zákroků, tvorbu standardů a doporučení. Vždy je však třeba zohlednit individuální specifika jednotlivých pacientů. V odpolední části konference navázala na jeho příspěvek doc. Mgr. Martina Bašková, PhD., vedoucí Ústavu pôrodnej asistencie JLF UK Martin, svým příspěvkem na téma evidencebased practice – praxe založené na důkazech. Zdravotníci, nejen lékaři, ale i sestry, by při poskytování péče měli vycházet ze čtyř komponentů, kterými jsou: výsledky výzkumu, hodnoty a preference pacienta, klinické zkušenosti a dovednosti sestry a dostupnost materiálních a technických prostředků v daném klinickém prostředí.
Význam individualizované péče s využitím prvků biografie klienta prezentovala PhDr. Eva Procházková, prezidentka Asociace Palma. Obzvláště u nemocných se symptomy demence je vhodné tento model použít. Pracuje totiž se zachovalými schopnostmi a dovednostmi klienta. Respektuje jeho individuální zájmy a potřeby. Na podobném principu, ale využívajícím jiné techniky, je založena Smyslová aktivizace, o které hovořila Ing. Bc. Hana Vojtková, certifikovaná lektorka tohoto konceptu. Jak již z názvu této techniky vyplývá, principem je smyslové vnímání, resp. stimulace smyslů pomocí důvěrně známých podnětů. Využívá se například vůně bylinek, známé melodie, obrázky, oblíbené jídlo a hmatem poznávané předměty. Obě tyto metody, biografie i smyslová aktivizace, pracují s pamětí klienta a zároveň mu přibližují známé prostředí a předměty.
Koncept bazální stimulace již asi není nutné představovat. V České republice je uplatňován od roku 2003. Od té doby byly proškoleny stovky poskytovatelů zdravotní péče, sociálních služeb a speciálních škol, jak uvedla PhDr. Karolína Friedlová, jednatelka společnosti IBS a viceprezidentka Asociace Palma. V současné době některá proškolená zařízení sama žádají o supervizi, která je třífázová a jejím cílem je odborný audit aplikovaných prvků konceptu do přímé péče, odborné poradenství a podpora proškoleného pracoviště. Po úspěšné supervizi se zařízení stává supervidovaným pracovištěm. Od roku 2006 obdrželo certifikát již 68 zařízení v ČR.
Význam činností zaměřených na pohybovou aktivitu u imobilních pacientů zdůraznila ve svém příspěvku lektorka kinestetické mobilizace Mgr. Hana Nedělková. Pohybový a komunikační koncept kinestetické mobilizace umožňuje na základě analýzy pohybu využít pohybové rezervy pacienta. Ošetřující personál vykonává pohyb spolu s pacientem. Pomocí kinestetické mobilizace je pacient šetrně polohován a personál je současně chráněn před přetížením. Zároveň odpadá nutnost využití různých polohovacích pomůcek využívaných například k přesunům pacienta.
Renáta Filatova, viceprezidentka ASNOEZ ČR, ve svém příspěvku zdůraznila, že Snoezelen není jen volnočasovou aktivitou pro pacienty a klienty, ale že se jedná o terapeutický koncept vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu. Zároveň představila alternativní možnost Snoezelen pro zařízení, která nemají speciálně vybavenou místnost, nebo pro klienty, kteří takovou místnost nechtějí či nemohou navštěvovat. Snoezelen terapii lze vykonávat i na lůžku přímo na pokoji nemocného za použití pomůcek, které nemusejí být finančně příliš nákladné.
Na konferenci bylo připraveno také překvapení pro prof. Kozoně, doc. Baškovou a doc. Mastiliakovou v podobě čestného členství v Asociaci Palma. Kromě toho obdržela doc. Mastiliaková z rukou prof. Kozoně také zlatou brož sv. Alžběty – vyznamenání v oboru ošetřovatelství.
Pro nikoho asi není překvapením, že další vzdělávací akce pro sestry i lékaře, které se budou konat v roce 2014, naleznete na stránkách www.kongres-medical.cz

Ředitel divize Medical Services Karel Novotný
Doc. Mastiliaková (vpravo) převzala brož sv. Alžběty

1)
R
Ohodnoťte tento článek!