Kontinuální péče o pacienta se stomií

Péče o pacienty se stomií začíná ještě před zákrokem v chirurgické ambulanci. V tuto chvíli je úkolem lékaře pacientovi podrobně popsat jeho zdravotní stav a vysvětlit nevyhnutelnost operačního zákroku a následné léčby.


SOUHRN: Kontinuální péče o pacienty se stomiemi hraje velmi důležitou roli v dalším životě každého nemocného, a základem je dobrá spolupráce a důvěra mezi pacientem a stomickou sestrou.
Klíčová slova: mezioborová jednotka intenzivní péče operačních oborů, empatie, edukace

SUMMARY: Continuous care of patients with stoma based on good cooperation and trust between the patient and stoma nurse plays an important role in the life of each patient.
Key words: interdisciplinary surgical ICU, empathy, education


Kontinuální péče o pacienta se stomií

Před zákrokem (ale i kdykoli později) je nutné podat nemocnému informace tak, aby vše správně pochopil, což potvrdí podepsáním informovaného souhlasu. Stomická by sestra svými odbornými znalostmi, zkušenostmi, přehledem o sortimentu stomických pomůcek, ale i svou ochotou a empatií měla zaručit co nejlepší psychickou i fyzickou připravenost pacienta na operační zákrok. Je důležité, aby pacient měl dostatek informací o stomii a péči o ni, protože nedostatek informací a neznalost vyvolává pocity strachu, úzkosti, ale i méněcennosti a ostychu, což může vést až k sociální izolaci. Pokud si to pacient přeje, je možné do edukace a péče o stomii zapojit i rodinu a blízké. Při podávání informací je nutné přihlížet i na intelektuální a citovou úroveň pacienta, na jeho rodinné a sociální zázemí. Ve všech fázích ošetřování a edukování nemocného je vhodné zajistit soukromí a intimitu nemocného, neméně důležitá je i psychická podpora a empatie.

Předoperační edukace spočívá nejen ve fyzické přípravě pacienta a poskytování informací, ale měla by také dodat nemocnému důvěru a sebejistotu. Úloha stomické sestry spočívá v obeznámení pacienta s tím, co je stomie, kde ji bude mít, vyznačení místa stomie, jaké druhy stomických pomůcek existují. K tomuto účelu je dobré mít k dispozici nákresy, brožurky, letáčky, prospekty a vzorky stomických pomůcek.

Pooperační péče na MOJIP OO (mezioborová jednotka intenzivní péče operačních oborů) a ARO spočívá v kontrole barvy stomie, edému, lokalizace, velikosti, sledování množství střevního obsahu, parastomální kůže, přilnavosti pomůcky. Již na těchto odděleních začínají stomické sestry edukovat pacienta ohledně používání stomických pomůcek, včetně praktických ukázek.

Péče na standardním oddělení spočívá nejen v kontrolách stomie sestrou, ale součástí je také praktický nácvik používání stomických pomůcek a příslušenství. Na našem oddělení využíváme k nácviku péče o stomii nejen převazovou místnost, ale i koupelnu, která je vybavena velkým zrcadlem, sprchou a odkládacím pultem.

Při praktickém nácviku stomická sestra kontroluje také teoretické znalosti pacienta, eventuálně je doplní. Sestra by měla mít na paměti, že všechny informace musí nemocný dostávat po malých dávkách. Je třeba počítat s tím, že si z tohoto náročného období pacient pamatuje velmi málo, je často ve stresu a s největší pravděpodobností hůře zpracovává informace. Proto je potřeba nemocnému trpělivě, srozumitelně a opakovaně vysvětlovat vše, co potřebuje vědět a znát.
Při zapojování rodiny do edukace je nutné, aby s tímto krokem nemocný souhlasil. Příbuzní obdrží informační materiály a absolvují jak teoretickou edukaci, tak i praktickou ukázku ošetřování stomie. Pacientům a jejich rodinám můžeme také zapůjčit DVD či CD týkající se péče o stomii.

Při propuštění do domácí péče poskytneme pacientovi, případně jeho rodině, kontakt na stomickou sestru, klub stomiků, stomickou poradnu, stomalinku konkrétní firmy, jejíž pomůcky nemocný používá.

Spolupráce s agenturami domácí péče začíná zpravidla již během hospitalizace. Jedná se zejména o případy, kdy se objeví obtíže při ošetřování stomie, jako například situace, kdy v se okolí stomie nacházejí píštěle, nebo se operační rána v blízkosti stomie hojí per secundam. V takovém případě si personál agentury přijde osobně převzít stomika do své péče. Služby agentury domácí péče zajišťujeme i v případě, že si nemocný ani jeho rodina netroufají pečovat o stomii sami, ať už ze strachu nebo z odporu, který pohled na stomii často vyvolává.

Stomická poradna v nemocnici Nový Jičín funguje v současné době denně. Po propuštění z nemocnice je na první kontrolu do poradny stomik pozván do 1 týdne, další kontrola je po 3 týdnech a dále po 2 až 3 měsících. Stomická poradna zajišťuje pomůcky, pomáhá dohlížet na finanční limity, kontroluje stomii a správné používání stomických pomůcek. Provádí poradenskou činnost a spolupracuje s klubem stomiků.

Klub stomiků v Novém Jičíně vznikl v roce 1992, zaregistrovaný je od roku 1995. Zajišťuje rekondiční pobyty, schůzky stomiků, turistické vycházky, zájezdy apod. Nejznámější je výšlap na Svinec vždy na ukončení roku. Spolupracuje i s jinými kluby, například v Ostravě, Opavě, ale i s kluby v Polsku a na Slovensku apod. Pořádá přednášky odborných lékařů a stomických sester a předvádí praktické ukázky stomických pomůcek dostupných na našem trhu.


O autorovi: Cecílie Ondryášová, Jaroslava Grulichová, Chirurgické oddělení, Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín (Cecilie.Ondryasova@nspnj.cz)

Ohodnoťte tento článek!