Korekce sluchových vad sluchadly u dospělých

Foniatrická klinika poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči dětským a dospělým pacientům s poruchami sluchu, hlasu a řeči. Nutnou složkou pro komunikaci a vývoj řeči je sluch.

Každá jeho porucha nebo vada komunikaci podstatně ztěžuje, prostřednictvím sluchu plyne nepřetržitě daleko více informací, než kteroukoli jinou cestou. Proto je sluch považován za nejdůležitější smysl.

Jaké jsou příznaky zhoršení sluchu u dospělých?

* Často žádáte při konverzaci o opakování některých slov. * Pouštíte rádio či televizi hlasitěji než ostatní. * Při konverzaci se musíte dívat na ústa člověka, s nímž hovoříte (odezíráte). * Neustále používáte slova „prosím?“, „cože?“. * Špatně rozumíte v hluku či v telefonu. * Začínáte se vyhýbat společnosti, protože máte problém s konverzací.

Jestliže se vás výše uvedené příznaky týkají, pak byste měli vyhledat foniatra.

Co je sluchadlo?

Sluchadlo je miniaturní elektronický přístroj tvořený dvěma elektroakustickými měniči, které převádějí zvuk na elektrický signál a opačně -elektrický signál na zvuk. Sluchadlo musí poskytnout dostatečné zesílení, aby vyrovnalo ztráty sluchu pacienta. Z technického hlediska je sluchadlo tvořeno 4 komponenty: mikrofonem, zesilovačem, filtry a reproduktorem. Součástí sluchadla je baterie, která dodává potřebnou energii.

Indikace sluchadla

Sluchadlo je indikováno v situaci, kdy sluchovou vadu nelze zlepšit medikamentózní ani operativní léčbou. Při výběru sluchadla nejde pouze o estetický tvar, ale hlavně o jeho akustické vlastnosti. O předpisu sluchadla rozhodne lékař na základě anamnézy, audiometrického vyšetření a zhodnocení pacientem. Po důkladném vysvětlení klientovi jaké má při své sluchové vadě možnosti, vyzkoušíme sluchadla od nejméně tří různých firem. Klientovi názvy firem neříkáme, neboť chceme, aby se rozhodl na základě příjemnosti poslechu, nikoli podle zvučnosti jmen některých firem. Vhodná sluchadla seřídíme podle audiogramu a provedeme zkoušku mluvenou řečí. Pacient nám sdělí, které ze zkoušených sluchadel je mu na poslech nejpříjemnější a se kterým nejlépe rozumí. S tím pak provedeme objektivní zkoušku tzv. slovní audiometrii. Tou zjistíme, o kolik se zlepšila srozumitelnost řeči se sluchadlem oproti rozumění řeči bez sluchadla. Nakonec si ověříme, zda sluchadlo splňuje očekávání klienta o přínosu sluchadla a jeho kosmetické požadavky. Při předání sluchadla klienta podrobně seznámíme s obsluhou a údržbou a po měsíci užívání ho zveme na kontrolu.

Do následné péče patří seřizování sluchadla podle připomínek uživatele a poradenství o dalších možnostech kompenzačních pomůcek (například indukční smyčky pro poslech TV, audiovstupy, spec. telefony).

Monaurální, nebo binaurální korekce?

Sluchové vady jsou většinou oboustranné. Vzhledem k tomu, že všechny pojišťovny přispívají pouze na jedno sluchadlo za 5 let, většina našich klientů má monaurální korekci. Binaurální korekce má však řadu předností:

* výrazné zlepšení srozumitelnosti v hluku, * větší dynamický rozsah, * zlepšení směrového slyšení, * zlepšení prostorové orientace.

Pokud má klient zájem o binaurální korekci, musí si druhé sluchadlo plně uhradit.

Sortiment sluchadel

Na naší klinice nabízíme sluchadla od těchto výrobců: Widex, Interton, Siemens, Oticon, Phillips, Phonak. Všechny firmy by měly mít ve své nabídce sluchadla plně hrazená pojišťovnami, dále s menším doplatkem (analogová digitálně nastavovatelná) a s větším doplatkem (sluchadla plně digitální). Odlišnost jednotlivých sluchadel je dána též jejich vnějším provedením, rozlišujeme sluchadla kapesní, závěsná a nitroušní.

Psychosociální důsledky sluchových vad

Zhoršení nebo ztráta sluchu výrazně mění psychiku člověka a ovlivňuje kvalitu jeho života. Lidé s tímto handicapem se mohou stát podezíraví, neurotičtí, někdy až agresivní. Jejich problém se týká všech, s nimiž přicházejí do styku (rodina, přátelé, spolupracovníci). Někdy se člověk začne raději společnosti vyhýbat, izoluje se, a tím se jeho psychika ještě zhoršuje.

Závažným problémem sluchových vad je také jejich sociální dopad. Omezuje jedince v jeho zaměstnání, může vést až k přeřazení na jinou práci, problémem je přeřazování pracovníků z hlučných provozů. A přitom někdy stačí tak málo – včas vyhledat odbornou pomoc lékaře-foniatra.


SOUHRN

U pacientů, kteří trpí nedoslýchavostí, lze jejich stav kompenzovat včasným přidělením sluchadla. Čím dříve je sluchadlo přiděleno, tím menší jsou psychosociální důsledky nedoslýchavosti.

SUMMARY

The patients with hearing impairment can benefit from hearing aid that is provided early. The sooner the patient obtains a hearing aid the smaller negative psychosocial consequences of the hearing loss are


O autorovi: Markéta Žohová, Foniatrická klinika, VFN Praha (zuzana.machova@vfn.cz)

Ohodnoťte tento článek!