Křehká image pracoviště

V článku se snažím pojmenovat nejrůznější způsoby a možnosti, kterými lze ovlivnit průběh porodu. Krok po kroku jsou rozebírány situace, které mohou ovlivnit příchod těhotné na porodní sál. Informace jsou určeny především porodním asistentkám a měly by je vést k zamyšlení nad jejich vlastní praxí na porodním sále.

SUMMARY In the article I try to provide a list of the situations that can have an impact on the labor process. I provide step by step analysis of the situations that can influence the admission of a pregnant woman to labor room. The information is for midwifes and it should help them to think about their own practices.

Průběh a vedení porodu máme možnost ovlivnit a ovlivňujeme ho buď pozitivně, nebo negativně. Při předporodní přípravě se budoucí rodičky seznamují s prostředím, mohou se zbavit strachu, zvýšené tenze, zlepšit si spánek, upravit životosprávu a jsou vedeny ke zvýšení vlastní aktivity. To vše je doplněno tělocvikem. Jedná se o pozitivní ovlivnění, rodička dostane potřebné informace, kontakty, zklidní se, těší se.

Negativně může být porod ovlivněn mnoha faktory – málo či nadbytek informací, které mohou být i zmatečné, lektor působí nepřesvědčivě a někdy se objevuje i pocit ztráty peněz a času. Chybou též bývá silné zaměření na fyzickou stránku porodu a zvládání bolesti s podrobným popisem všech procedur, o přirozenému procesu jsou informace minimální. Výsledkem je pouze utužení strachu. Zvlášť velký problém pak může vzniknout v případě, jsou-li v kurzech rodičky připravovány na něco, co v praxi nebude možné.

Halekání, neupravenost a dveře dokořán

První kontakt s porodním sálem může mít rodička v rámci předporodního vyšetření na ambulanci, kam je ze své prenatální poradny předána. Měla by nabýt dojmu, že je v dobrých rukách. Personál se jí představil jménem, lékař a porodní asistentka vystupují jednotně, je zajištěna intimita, podány informace. Výsledný dojem je příjemný a rodička se na porod těší.

Negativem je velmi dlouhé čekání na vyšetření, zvuky na chodbách, anonymní personál, chybná komunikace, nepodání informací. Výsledkem je pocit strachu. Při příjmu na porodní sál je důležitý první dojem. Představení se, chování personálu, komunikace a podání informací, a to i rodinným příslušníkům. Je nutné vystupovat jako tým. Rodička přichází na pracoviště, kde lidé žijí „ve svém světě“, ale pohled zvenčí může být jiný…

Halekání, osobní hovory před rodičkou, nezavřené dveře, familiárnost, neupravenost. Hluk a smích na chodbách je na porodních pokojích slyšet – a je to nevhodné. Rodička si může myslet, že se to týká jí (nebyla by to první stížnost), nebo má vztek, že se jí porodní asistentka nevěnuje, nic jí nenabízí. Na toto je třeba stále myslet. Kazí to image pracoviště. Pozitivně můžeme situaci ovlivňovat tím, že na dveře porodního pokoje před jejich otevřením klepeme, další lidé přítomní u porodu mohou být pouze se souhlasem rodičky.

I doprovod ovlivňuje

Doprovody rodiček se na porodních sálech objevují běžně a obvykle bývají přínosem, i když ne vždy hrají pozitivní roli. Ne každý totiž situaci zvládne (otec, rodinní příslušníci, kamarádka, dula) a ženě skutečně psychicky pomůže.

Objevuje je otázka Jak se správně rozhodnout? Názory na vhodnost doprovodu jsou odmítavé až souhlasné. Jedni dlouho přemítají, jiní jsou zvědaví nebo na ně tlačí okolí. Někdo po tom touží, jiný váhá, někdy rodička doprovod nechce,nebo na něm trvá. Důležitý je dialog pro upřesnění představ o porodu. Pro získání informací jsou vhodné předporodní kurzy.

Pozitivně porod ovlivní ta doprovázející osoba, která například absolvovala kurz, ovládá dýchání, masáže, je k dispozici a udělá cokoli (podá pití, čokoládu, povídá si, vymění kazetu v rádiu, namasíruje záda). Nejdůležitější je její přítomnost, klid a trpělivost. Nepříliš vhodným pomocníkem rodičky je osoba citlivá a labilnější, která nesnese pohled na krev, ruší a neumožní ženě, aby se poddala porodnímu mechanismu. Doprovod je ve stresu a během porodu se zvýrazňuje pocit bezmoci, ztráty kontroly a zvyšuje se nejistota.

Nevhodné je když…

Ovlivnit se dá i probíhající porod. Důležité a limitující je určení jeho začátku a aktivní části. Zpočátku je dobré, aby žena zůstala v posteli, v teple, neplýtvala energií, a tak podpořila svůj mízní systém. Chyba je aktivizovat rodičku už na začátku. Velký pozor bychom měli dávat na zásahy do průběhu porodu, často máme snahu být přeaktivní (předčasná disrupce, nepodání jídla a tekutin, předčasné a nesprávné tlačení rodičky, zbytečná epeiziotomie). Naopak je nutné učit se nezasahovat, velkou školou trpělivosti jsou například porody do vody.

Je dobré omezit zásahy na minimum a pokud vznikne překážka nebo porucha, zasáhnout jen tolik, aby se problém odstranil a porod pokračoval normálně. Porodní asistentka musí mít znalosti, jinak nemůže rozhodnout, co je dobře a co již není. Musí znát své možnosti, být sebekritická. Za prioritu se považuje bezpečnost maminky a dítěte. Průběh porodu může negativně ovlivnit, když personál nerespektuje zásady a informace, které rodička získala v předporodních kurzech.

Nenabídne jí jiné možnosti, chybí mu trpělivost, bagatelizuje bolest rodičky. Nevhodné chování a hovory personálu mohou vést až k poškození rodičky. Komunikační problémy jsou: protichůdné informace, řešení rozdílného názoru zdravotníků před rodičkou, kritizování a zesměšňování porodních plánů, porušení intimity, anonymita a střídání personálu, nervózní, emocím propadající či nekomunikativní porodní asistentka, neschopná navázat s rodičkou vztah, absence snahy nebo chuti vyjít rodičce vstříc vzhledem k jejímu přání (je-li to možné).

Proč to nejde?

Porod ovlivňuje i fakt, že probíhá v nemocnici. Nemocnice mají vypracované standardy péče, existují metodické postupy, které se pravidelně aktualizují a kontrolují. Porodit přirozeně tam, kde se pracuje podle určených postupů, může být náročné jak pro rodičku, tak i pro personál. Důvodem je, že přirozený porod si řídí žena a některé zásahy spolu s doprovázející osobou odmítá. Záleží na porodní asistentce a lékaři, kdy mohou a chtějí rodičce vyhovět. Limitující osobou u přirozeného porodu je porodní asistentka.

Stává se obhájkyní rodičky, někdy se musí umět i postavit lékaři. Základem oponentury je slušnost, diplomacie, rozhodnost. Porodní asistentka musí mít zkušenosti a schopnost obhájit svůj postup u porodu. Musí umět komunikovat, znát svoje možnosti, být sebekritická. A především všechno zdokumentovat.

Umět komunikovat je vysoce důležité, protože komunikací lze předejít mnoha nedorozuměním a stížnostem. Prostředí a atmosféra významně ovlivňuje děložní činnost. Stresovaná rodička se neuvolní, potřebné hormony se nevyplaví… Ne vždy je však možné, aby porodní sál nepřipomínal nemocnici, když je v nemocnici. Ale proč měly chybět uklidňující teplé barvy, obrázky, relaxační pomůcky na pokojích, míče, žíněnky, stoličky, žebřiny, vana nebo sprchy. Hudba, možnost intimního osvětlení.

Ale i pomůcky na porodním sále jsou k ničemu, pokud jeho personál rodičku stresuje (nepříjemná rutina, protivná porodní asistentka, málo soukromí, anonymní personál…). Rodička musí mít od první chvíle pocit důvěry a profesionality. Ideální by bylo, kdyby porodní asistentka byla naladěna na „stejnou strunu“ jako rodička. Pokud jí žena nevyhovuje, cítí se přetažená, nervózní či netrpělivá, je lepší předat péči o ni kolegyni.

Negativně může porod ovlivnit velký počet lidí v jeho závěru (rodičce nikdo nic nevysvětlil a ani se jí nezeptal, zda tam tito lidé mohou být). Při porodu neustále někdo mluví, nemůže si odpočinout ani mezi kontrakcemi. Povely v závěru porodu přicházejí od více lidí a ona neví, koho poslouchat. Problémem bývá i to, že personálu chybí trpělivost a má snahu rodičku pořád „zachraňovat“.

Závěr

Pokud vyjdeme vstříc přáním a požadavkům ženy, podpoříme tak pozitivní emoce a usnadníme jí porodit beze strachu a stresu. Je mnoho faktorů, způsobů a okolností, které se na porodu podílejí. Lidský faktor je ten nejdůležitější. Kromě dobrého průběhu porodu a zdravého miminka ovlivníme i to, jak rodička bude na porod vzpomínat i po letech. Přednáška byla v rámci II. mosteckých dnů sester (3-4. 5. 2007) vyhodnocena jako 2. nejlepší.

LITERATURA
Slzy po porodu: jak překonat depresivní nálady Gisel, E. Praha, One Woman Press 2004.
Průvodce premýšlivé ženy na cestě k lepšímu porodu Goer, H. Praha, One Woman Press 2002.
Nová doba porodní Marek,V. Praha, Eminent 2002.
Zdravé těhotenství, přirozený porod. Stadelmann, I. Praha, One Woman Press 2001.
Partner u porodu. Simkinova, P. Praha, Argo 2000.

Miloslava Kameníková, Gynekologicko-porodnická klinika porodní sál FN Brno (mkamenik@fnbrno.cz)

Ohodnoťte tento článek!