Kvalita první pomoci na základních školách

V 90. letech byl na základních školách v ČR proveden výzkum úrazovosti, jehož výsledkem byl alarmující počet úrazů, ke kterým docházelo na území škol. Na základě tohoto šetření vypracovala autorka výzkum, který měl za úkol zjistit, zda jsou učitelé základních škol schopni poskytnout kvalitní první pomoc a zda je potřebné je v této dovednosti dále školit. Klíčová slova: první pomoc, dětská úrazovost, školení v první pomoci

SUMMARY In the nineties a survey was done at the grade schools in CZ which showed an alarming number of injuries that happen on the school properties. Inspired by this survey the author designed a research study with the goal to find out how are the teachers prepared top provide first aid and if they need further training in this area. Key words: first aid, children injuries, first aid training

Nejčastějším místem úrazů u dětí školou povinných je právě škola sama. Mezi lety 1995 a 1996 byl na základních školách 38 okresů ze všech krajů České republiky proveden výzkum úrazovosti. V rámci těchto škol bylo zaznamenáno 31 094 úrazů.

Hodnoceny byly všechny úrazy ošetřené lékařem. Údaje získané prostřednictvím výzkumu byly zpracovány matematicko-statistickým pracovištěm Státního zdravotního ústavu v Praze.
Z výzkumu vyplynulo několik zajímavých skutečností:

* ve všech věkových skupinách je vyšší úrazovost u chlapců,
* nejvíce úrazů bylo zaznamenáno u dětí mezi 12.-13. rokem,
* nejčastějším typem úrazu byly zlomeniny, luxace a zhmoždění (55,5 %),
* četnost úrazů narůstá s jarními a letními měsíci,
* nejrizikovější ve vztahu k úrazu jsou podle této statistiky hodiny tělesné výchovy, výlety a neorganizované sportovní hry,
* alarmující je nárůst počtu úrazů, kterým předchází konflikt mezi spolužáky.

Legislativa (trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb., § 150):

1. Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 2. Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

Zásady první pomoci: První pomoc poskytujeme v plném rozsahu svých vědomostí, dovedností a schopností tak, abychom zachránili lidský život. V případě, že není postižený v přímém ohrožení života, postupujeme tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu. V žádném případě nesmí při poskytování první pomoci dojít k sekundárnímu ohrožení zdraví nebo života zachránce či přihlížejících osob.

Předlékařská první pomoc: Jedná se o typ první pomoci, která je poskytována laikem nebo zdravotníkem, jenž je u postiženého dříve, než přijede zdravotnická záchranná služba. Správné provedení záchranných úkonů v této fázi je nesmírně důležité pro další průběh první pomoci.

Kvalita první pomoci na základních školách

Výzkum schopnosti pedagogů poskytnout první pomoc

Výzkum jsem prováděla v roce 2007 na základních školách v okrese Vsetín. Zaměřila jsem se na informovanost, kvalitu poskytované první pomoci ze strany pedagogů, jaké školicí metody využívají a zda jsou školeni pravidelně.
Cíl průzkumu: Cílem mé práce bylo zjistit kvalitu první pomoci poskytovanou pedagogy na základních školách.
Pracovní hypotézy:

* Hypotéza 1: 75-80 % respondentů je schopno poskytnout kvalitní první pomoc.
* Hypotéza 2: 65-70 % respondentů by přivítalo školení první pomoci na modelech.
Respondenti: Celkem se mého průzkumu zúčastnilo 57 respondentů, z toho bylo 9 mužů (16 %) a 48 žen (84 %). Průzkum jsem prováděla pomocí anonymního dotazníku, který obsahoval celkem 20 otázek. Distribuce byla zajištěna pomocí určených zprostředkovatelů. Jednotlivé otázky byly statisticky a graficky zpracovány.

Výsledky průzkumu

Výzkumnou práci jsem prováděla na základních školách. Respondenty jsem rozdělila do dvou věkových skupin, a to 25-35, 36-65 let. Ve výzkumu převažovali respondenti věkové skupiny 36-65 let. Odpovědi na stěžejní otázky průzkumu uvádějí tabulky 1, 2 a 3.
Ani jedna z hypotéz se bohužel nepotvrdila. V prvním případě sice lze hovořit alespoň o částečném – relativním úspěchu, přesto však výsledky poukazují na skutečnost, že pedagogičtí pracovníci na základních školách disponují nedostatečnými, zastaralými a zkreslenými informacemi o poskytování první pomoci.

Návrh řešení zjištěných nedostatků

* Rozsáhlejší proškolení pedagogů spojené s praktickým nácvikem a následným prozkoušením.
* Prevence úrazu, úprava prostředí ve škole, zpřísnění dozoru pedagogů, znalost rizikových míst atd.

Závěr

Bohužel při průzkumu bylo zjištěno, že pedagogičtí pracovníci nemají ani v současné době dostatečné schopnosti v oblasti podání první pomoci, což je v souvislosti s množstvím úrazů školních dětí alarmující. Šetření tedy jasně poukazuje na potřebu systematického školení učitelů základních škol v oblasti první pomoci.


O autorovi: Jana Surovcová, DiS. (surovcova.janka@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!