Kvalita života pacientů po močové derivaci

Brickerova močová derivace je v dnešní době nejčastěji používaným typem derivační operace. I přes fakt, že pacienti jsou po tomto výkonu odkázáni na život s jímací pomůckou, jsou výsledky povzbudivé. Důvodem je zejména odstranění karcinomu močového měchýře, který pacientům výrazně zhoršoval kvalitu jejich života.

Všechny typy močových derivací určitým způsobem výrazně zasahují do kvality života pacientů, protože vylučování moči je jednou z nejdůležitějších každodenních biologických potřeb. Výběr nejvhodnějšího typu derivace závisí především na celkovém zdravotním stavu a schopnosti spolupráce pacienta se zdravotnickým personálem.

Kvalita života v souvislosti s močovými derivacemi

Každá močová derivace významně ovlivňuje kvalitu života pacienta, u kterého je nutno ji provést. Snaha zvolit u pacienta typ derivace, který co nejpřesněji napodobuje fyziologickou funkci močového měchýře, je samozřejmá, ale ideální forma derivace není dosud k dispozici (1).
Z dlouhodobého ošetřovatelského hlediska je zcela zásadní, aby pacient dobře spolupracoval. Při volbě formy derivace moči je nutno komplexně posoudit celkový stav pacienta. Pokud je postižen závažnými přidruženými chorobami, volí se u něj spíše jednodušší typ derivační operace (2).
Relativně nejvěrněji napodobuje funkci močového měchýře kontinentní ortotopická neovezika, která ale není proveditelná u všech pacientů, jak je uvedeno dále. V případě ideálního výsledku je pacient po ortotopické derivaci moči kontinentní a může mít i velmi uspokojivý sexuální život, což znamená, že je schopen pohlavního styku (1).
Je zřejmé, že provedení derivace moči vyžaduje následné ošetřování stomie jímacími pomůckami a stomie samotná zásadně ovlivňuje kvalitu života pacienta. Nicméně i pacienti s ortotopickou náhradou měchýře musí kromě pravidelného posilování břišního lisu provádět také intermitentní autokatetrizaci z důvodu dokonalého vyprázdnění neoveziky a také k vypláchnutí hlenu tvořeného střevním segmentem použitým k derivaci. Pokud se jedná o nespolupracujícího pacienta, který autokatetrizace neprovádí, může dojít k perforaci neoveziky s následnou peritonitidou, která přímo ohrožuje pacienta na životě.
Proto je u nespolupracujících pacientů nebo u pacientů, kteří z jakéhokoli důvodu autokatetrizace provádět nemohou, lépe zvolit derivaci formou například ureteroileostomie.

Specifika ošetřovatelské péče o pacienta v předoperačním období

Všichni pacienti podstupující tento náročný operační výkon musí být zdravotnickým personálem dostatečně informováni o cílech léčby a možných komplikacích každé z metod močové derivace. Mimo jiné musí vědět, jak derivace ovlivní jejich tělesnou podobu, životní styl a v neposlední řadě jejich sexuální život. Pacient by měl být také informován o tom, že v případě indikace jakéhokoli typu derivace moči musí počítat s možností vytvoření ureteroileostomie, která může být v případě nepříznivého operačního nálezu (např. rozsáhlých srůstů po předchozích operacích) jedinou technicky proveditelnou formou derivace.
Z anamnézy se zjišťují zejména jakékoli dřívější břišní nebo pánevní operace či ozáření. Důležité jsou údaje o resekci střeva, renální nedostatečnosti, enteritidě nebo ulcerózní kolitidě (3). Specifika ošetřovatelské péče o pacienta po Brickerově močové derivaci

Pacientům po tomto typu derivace je zaveden drén, důležité však je, že v pravém dolním kvadrantu břicha mají vyvedenou urostomii, která je již na sále ošetřena jímacími pomůckami. Z urostomie jsou do sběrného sáčku vyvedeny uretrální cévky, které jsou zavedeny do ledvin jako pojistka anastomózy močovodů a střeva. Tyto cévky je taktéž nutno proplachovat již v časném pooperačním období. Odstraňovány jsou standardně desátý pooperační den. Odpadá tak nutnost proplachu neoveziky a hlavní cíl ošetřovatelské péče je edukace pacienta v péči o urostomii, která se provádí po odstranění uretrálních cévek.

Průzkumné šetření

Cílovou skupinou dotazovaných respondentů byli pacienti s vyvedenou ureteroileostomií, tzv. Brickerovou močovou derivací po odstranění močového měchýře. Po předběžné dohodě s vybranými zdravotnickými zařízeními bylo distribuováno celkem 90 dotazníků. Návratnost byla 56 dotazníků, z nichž bylo nutné 5 vyřadit z důvodu jejich neúplného vyplnění. Návratnost hodnotitelných dotazníků v závěru činila 56,6 %.
Při výzkumném šetření bylo hlavním cílem zjistit, jak pacienti po derivaci moči podle Brickera vnímají kvalitu svého života, jak vnímají svou osobní identitu a jaký má tento chirurgický výkon dopad na jejich osobní život. Šetření bylo prováděno prostřednictvím zkrácené verze standardizovaného dotazníku kvality života Světové zdravotnické organizace WHOQOL-BREF. Výsledky byly analyzovány pomocí Příručky pro uživatele české verze dotazníků kvality života Světové zdravotnické organizace, jejímiž autory jsou Eva Dragomirecká a Jitka Bartoňová. Součástí dotazníku byly také demografické údaje.

Výsledky šetření

Z celkového počtu účastníků šetření bylo 69 % žen. Zhoršení kvality života se stomickou pomůckou uvádí 31 % respondentů, 63 % uvádí, že nutnost používat pomůcku nevedla ke zhoršení kvality jejich života. Jako dobrou vnímá kvalitu svého života 43 % nemocných s vyvedenou ureteroileostomií, 29 % se k tomuto problému staví neutrálně a 24 % osob s prodělaným karcinomem močového měchýře hodnotí kvalitu svého života špatně. U položky, která zjišťovala míru smyslu života respondentů, jich 43 % uvedlo, že jejich život má smysl hodně; 47 % účastníků šetření tvrdí, že většinou má dostatečné množství energie pro běžné fungování ve svém každodenním životě. Více než polovina respondentů (55 %) také udává, že dokážou přijmout svůj tělesný vzhled po derivační operaci. Mezi kladné výsledky šetření patří také fakt, že pacienti jsou většinou sami se sebou spokojeni. LITERATURA

1. ČAPÁK, I.; DOLEŽEL, J. Chirurgická léčba karcinomu močového měchýře. Linkos [online]. 2008 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://www.lin kos.cz/po-kongresu/databazetuzemskychonkologickych-konferencnich-abstrakt/abstrakta/cislo/2572/ 2. HERÁČEK, J.; URBAN, M. Derivace moče po odstranění močového měchýře. Urologie pro studenty. [online]. 2013 [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: http://www.urologieprostudenty. cz/uploads/pdf/derivace-moce-po-odstranenimocovehomechyre.pdf 3. TANAGHO, E. A.; McANINCH, J. W. Smithova všeobecná urológia. Martin: Osveta, 2006. 774 s. ISBN 80-8063-206-5.

Souhrn Derivace moči je nejčastěji indikována při patologické obstrukci horních nebo dolních močových cest. Jejím účelem je v co největší míře nahradit původní funkci močových cest. Cílem léčby těchto pacientů je trvalé, většinou chirurgické odstranění překážky a znovuobnovení průchodnosti močových cest. U některých pacientů je třeba primárně volit derivaci trvalou. Jedná se především o pacienty s nádorovým onemocněním močového měchýře, kteří jsou léčeni radikální cystektomií. Klíčová slova: derivace moči, kvalita života, močové cesty, karcinom močového měchýře, pacient

O autorovi| Miroslava Červenková, Mgr. Petr Snopek, DiS. Fakulta humanitních studí, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Mir.cervenkova@email.cz, snopek@fhs.utb.cz)

1)
R
Ohodnoťte tento článek!