Kvalitní výuka musí být podpořena i technickými prostředky

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice připravila v roce 2007 společně s Fakultou vojenského zdravotnictví a Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje nový bakalářský studijní obor zdravotnický záchranář.

Již v době přípravy k akreditaci fakulta z grantové studie zakoupila multifunkční resuscitační model (MegaCode Kelly) včetně defibrilátoru v hodnotě 690 tisíc korun. Po úspěšné akreditaci v roce 2008 a přijetí prvních studentů vyvstala potřeba dalšího materiálního a technického zabezpečení tohoto studijního oboru. Proto byl v roce 2008 podán projekt z Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT s názvem Inovace laboratoří pro praktickou výuku v nelékařských zdravotnických oborech. Ten byl zaměřen na vytvoření podmínek a prostředí pro nákup speciálního vybavení na nácvik resuscitace, monitorování základních fyziologických funkcí, imobilizaci a transport raněných v terénních podmínkách, ošetřování dýchacích cest zajištěných endotracheální kanylou nebo tracheostomií.

Zajištění průchodnosti dýchacích cest a nepřímá srdeční masáž

Grant byl schválen a v průběhu roku 2009 realizován. Pro optimální využití modelů a dalších zdravotnických prostředků fakulta zajistila vybavení učebny pro 15 studentů speciálním nábytkem umožňujícím nejen bezpečné uložení modelů a dalšího vybavení, ale především dostatečný komfort pro nácvik modelových situací. Nové modely a technické vybavení nabízejí možnost simulace situací a jejich následné řešení pomocí nejnovějších pomůcek a prostředků podle stanovených standardů. Student se učí za přítomnosti vysokoškolského pedagoga rozpoznávat, reagovat a řešit modelové situace.

Transport raněného pomocí vakuové matrace

V rámci hodnocení je rozebírá, identifikuje nepřesnosti, neefektivní postupy a opakovaně provádí nácvik těchto postupů tak, aby se pro studenta staly rutinní dovedností v provádění život zachraňujících a neodkladných výkonů. Speciální model pro nácvik kardiopulmonální resuscitace (KPR) s použitím AED (automatizovaného externího defibrilátoru) napodobuje několik scénářů náhlé srdeční zástavy, se kterými se studenti mohou v terénu setkat. Další modely slouží k nácviku intubace dospělého a dítěte, Heimlichova manévru, simulaci arytmií s monitorovací jednotkou, KPR s použitím CPR Ezy (pomůcka pro efektivnější KPR a snížení stresu spojené s tímto úkonem), intraoseálních vstupů a další.

Nácvik imobilizace krční páteře fixačním límcem

Na Fakultě zdravotnických studií využívají tuto učebnu a technické vybavení nejen studenti oboru zdravotnický záchranář, ale i studenti dalších bakalářských a magisterských oborů především v rámci výuky první pomoci. Kromě toho odbornou učebnu vybavenou modely nabízíme pro školení zdravotnických pracovníků v rámci celoživotního vzdělávání (kurz mentorek, periodické školení poskytování první pomoci zdravotnických pracovníků). Efektivním využíváním modelů a technického vybavení tak dochází k výraznému zkvalitnění praktické výuky nejen studentů v nelékařských zdravotnických oborech naší fakulty.


O autorovi: Bc. Jana Zezulová1,2, Mgr. Jana Škvrňáková1,3 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice1, Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina2, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice a. s.3 (jana.zezulova@upce.cz, jana.skvrnakova@upce.cz)

Ohodnoťte tento článek!