Lázeňská péče u dětí s JIA

Podle platného indikačního seznamu přijímáme děti s onemocněním kardiovaskulárního aparátu, s obezitou a poruchou lipidového spektra, dále stavy po úrazech a ortopedických operacích a pacienty s juvenilní idiopatickou artritidou.

Pacienty přijímáme do léčebny na základě návrhu na komplexní lázeňskou léčbu, který vystavuje dětský lékař a je potvrzený revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny. Po telefonické dohodě přijímáme přednostně pacienty i přímo z lůžka kliniky nebo dětského oddělení. Délka pobytu je individuálně 28 až 42 dnů.

Juvenilní idiopatická artritida (dříve zvaná revmatická nebo chronická) je vleklé, potenciálně celoživotní onemocnění, které postihuje více či méně zřetelně nejrůznější orgány nebo systémy, ale v popředí stojí změny na pohybovém ústrojí.

Mohou být postiženy prakticky všechny klouby, nejčastěji klouby kolenní, kyčelní i drobné klouby rukou a krční páteř. Svaly zvolna atrofují, zejména v sousedství postižených kloubů a mají zde sklon ke kontrakturám. Přítomny mohou být i občasné zvýšené teploty, výrazná ranní ztuhlost, bolesti a otoky kloubů. Komplexní terapie zahrnuje prvky medikamentózní, rehabilitační, ortopedicko-chirurgické, zdravotnicko-sociální, psychologické, a to za spolupráce dítěte, rodiny a dalších.

Během lázeňské léčby je aplikována především pohybová rehabilitace. Ta je důležitá u těchto dětí ke zmírnění invalidizace. Při nástupu dítěte do léčebny přicházejí rodiče, v doprovodu sloužící sestry, ubytovat své dítě na příslušný pokoj. V té době sestra přebírá oblečení a osobní věci dítěte, léky, korekční dlahy či jiné ortopedické pomůcky. Při rozhovoru s rodiči se sestra seznamuje s největšími problémy dítěte, ale i s jeho zájmy nebo zvláštnostmi.

Po nástupu je dítě vyšetřeno lékařem a je určen rehabilitační plán. Rehabilitační pracovnice provede kineziologický rozbor včetně goniometrie. Podle věku dítěte a klinického nálezu je určen denní léčebný pohybový režim, který sestra musí sledovat.

Zodpovědnost sestry a zajišťované činnosti

* sledování zdravotního stavu pacienta * podávání léků, používání ortopedických pomůcek* podávání stravy 6krát denně* zajištění hygienické péče* zajištění bezpečnosti dětí* odběr biologického materiálu na vyšetření* výchovná činnost* doprovod dětí na konziliární vyšetření doprovod dětí nebo kontrola účasti pacientů na rehabilitačním cvičení a vodoléčebných procedurách, zajišťování dohledu při skupinovém cvičení v bazénu a na vycházkách* dohled nad docházkou na vyučování.

Nejdůležitějším úkolem sestry je tedy pozorování dítěte. Sledování příznaků, které by vzhledem k tak závažné diagnóze mohly signalizovat zhoršení zdravotního stavu nebo komplikace. Sestra sleduje a zapisuje do chorobopisu dítěte poruchy pohyblivosti postižených i nepostižených kloubů, bolestivost a otoky či teplotu kloubů, dobu ranní ztuhlosti, zvýšení tělesné teploty, neklid, nechutenství, polykací obtíže, bolesti břicha, bolest nebo zarudnutí očí, míru únavy a psychický stav. JIA doprovází velmi často dlouhodobá bolest, která dítě obtěžuje a znesnadňuje jeho běžné denní činnosti a dovádí dítě až k depresi. A právě zde je úloha sestry, která podle ordinace lékaře pomáhá bolest odstranit, nebo alespoň zmírnit buď medikamentózně podáním nesteroidních antirevmatik, nebo lokálně – antirevmatickými mastmi či gely, nebo postižený kloub prohřívá teplým lavatermem, či zahřeje soluxem. Podle ordinace lékaře podává i kryosáčky. K dítěti sestra přistupuje zcela individuálně, při bolesti jej snaží nejen uklidnit, ale i povzbudit.

Sestra musí dbát i na správné polohování končetin při akutní bolesti. Ke korekci již vytvořených nesprávných poloh v postižených kloubech přikládá sestra také různé korekční dlahy, které jsou dítěti ordinovány již před přijetím do léčebny. Trvalou medikamentózní léčbu podává sestra tak, jak je ordinována revmatologem. Sleduje, zda dítě lék skutečně spolklo a dostatečně zapilo.

U injekčně podávaných léků (metrotrexát, Enbrel, Humira) dodržuje místa aplikace. U všech podávaných léků sleduje vedlejší účinky. Zvláštní ošetřovatelskou péči vyžadují děti přijímané k rehabilitaci časně, povětšinou po artroskopicky provedené synovektomii, která v mnoha případech zpomalí postup kloubní destrukce a dlouhodoběji zmírní subjektivní potíže pacienta. Pohybová terapie zaujímá klíčové postavení v komplexním léčebném plánu. Základem rehabilitace dětí je individuální a skupinová léčebná tělesná výchova. Fyzioterapeutky se snaží děti individuálně motivovat a získat pro cvičení. Používají pěnové míčky, barevné overbally, velké míče, kola, úseče, nácvikový chodník, kužele a tyče. Děti s postižením drobných ručních kloubů se účastní ergoterapie, kde využívají různé modelovací hmoty, stavebnice, korálky, vodové barvy a maketu panáka pro nácvik soběstačnosti. Důležitou součástí rehabilitace je plavání v bazénu a cvičení v bazénu s teplou vodou. Velmi dobrý efekt má podávání perličkové koupele a vířivých koupelí horních i dolních končetin. Neopomenutelná je instruktáž rodičů pro domácí cvičení dítěte. Tato instruktáž musí rodiče přesvědčit, že pohybová terapie -cvičení – je od této chvíle nedílnou součástí denního režimu dítěte. Závěrem bych chtěla říci, že skloubit všechny prvky ošetřovatelské péče, kterou vykonává sestra v dětské lázeňské léčebně, je náročné. Je nutné, aby rehabilitační a lázeňská léčba byla pro dítě nejen efektivní, ale i příjemná. Aby se dítě nebo dorostenec s JIA naučili nejen pravidelně cvičit, ale aby také našli kamarády se stejnou chorobou a s nimi si uvědomili všechna úskalí své nemoci, ale i naději, kterou poskytuje soustavná léčba.


SOUHRN

Léčebna Dr. Ladislava Filipa, s. r. o., je nestátní zdravotní zařízení, které poskytuje komplexní lázeňskou péči pro 80 dětí ve věku od 3 do 18 let. Děti do 6 let nebo pokud to vyžaduje zdravotní stav, mohou absolvovat lázeňský pobyt v doprovodu rodičů. Článek popisuje péči sestry o pacienty s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA).

SUMMARY

The Healthcare facility of Dr. Ladislav Filip, Ltd., is a private facility that provides comprehensive spa treatment to 80 children 3 to 18 years old. Children 6 years and younger, or those with specific care needs can be accompanied by a parent throughout the stay. The article describes nursing care of the patients with juvenile idiopathic arthritis (JIA).


O autorovi: Jaroslava Kerberová, Léčebna Dr. L. Filipa, s. r. o., Poděbrady (jaroslava.kerberova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!