Léčebné využití botulotoxinu

Botulotoxin (klobásový jed) je nejjedovatější látkou, která po požití vede k závažné – smrtelné – otravě (botulismus). Další formou je tzv. raný botulismus – jed vzniká v ráně znečištěné bakteriemi. Role botulotoxinu se v medicíně během posledních 20 let dramaticky změnila.

Objev jeho léčebného využití jako základního prostředku k léčbě neurologických poruch vyznačujících se nadměrnými svalovými stahy patří k nejdůležitějším úspěchům moderní farmakoterapie. Ze 7 typů botulotoxinu (A až G) jsou pro člověka toxické A, B, E, F. Botulotoxin A (dále BTX-A) se užívá ve všech centrech léčících motorické poruchy. Vyrábějí a distribuují se dva preparáty botulotoxinu A – Dysport a Botox. Ze zkoušek dalších sérotypů do stadia klinického použití dospěl pouze botulotoxin B (NeuroBloc). Na rozdíl od BTX-A se dodává ve formě roztoku k léčbě pacientů, u nichž se vyvinuly neutralizační protilátky proti botulotoxinu A, a kteří na léčbu sérotypem A přestali odpovídat. V ČR není zatím NeuroBloc registrován. Po zkušenostech s léčbou botulotoxinem ve specializovaném centru jej na neurologickém oddělení SZZ Krnov od února 2004 aplikuje lékař zaměřený na diagnostiku a léčbu abnormálních pohybů a elasticity. Léčbu plně hradí všeobecné zdravotní pojištění po předchozím schválení revizním lékařem pojišťovny pacienta.

Účinek podávání

Lokální podání botulotoxinu vede k chemické denervaci (přerušení nervového zásobení) svalu: přenos impulsů mezi nervy a svaly se dočasně zablokuje a rozpadne. Po určité době se přenos impulsů obnoví. Vedlejším účinkem léčby u části pacientů bývá přechodné ovlivnění dalších blízkých svalů. Účinek dávky přetrvává v průměru 12 týdnů, pak se podá znovu. Celková intoxikace nebyla popsána.

Indikace botulotoxinu

Nejčastější fokální dystonií (poruchou hybnosti s abnormálním držením nebo repetitivními kroutivými pohyby postižených tělesných částí) staršího věku je idiopatický blefarospasmus. Necharakteristické pomrkávání se vyvíjí ve spasmy víček provokované světlem a námahou zraku. Jejich trvání se postupně prodlužuje a nakonec jsou přítomny i v klidu. Interferují s aktivitami nemocného – od kosmetické vady přes nemožnost číst, sledovat televizi, omezení pohybu po ulici (nutný stálý doprovod) až po trvalé zrakové omezení dosahující stupně funkční slepoty. Aplikace BTX-A neodstraní základní příčinu, ale účinně a s minimálními riziky potlačí abnormální pohybové projevy chemickou denervací postižených svalů.

Cervikální dystonie (spastická torticollis) je nepřirozené a mimovolní stočení hlavy na jednu či druhou stranu, nebo její deviaci dopředu či dozadu. Častým příznakem bývá dystonický třes hlavy, nejčastěji typu „ne – ne“. Může se objevit v kterémkoli věku, mírně převažují pacienti mezi 40 a 50 lety, častěji postihuje ženy než muže. Manifestaci uspíší stres, trauma, horečnaté onemocnění apod.

Dětskou mozkovou obrnu mnohdy komplikuje mentální retardace spojená s poruchami chování nebo s epilepsií. Nejvýznamnější neurologický defi cit bývá motorický, nejčastěji jsou postiženy dolní končetiny s rozvojem spastického syndromu. Smyslem léčby je dočasné odstranění spastickodystonické kontrakce, jež umožní intenzivní rehabilitační léčbu a nácvik motorických dovedností.

Těžká spasticita končetin: u dospělých po cévních mozkových příhodách, u roztroušené sklerózy atd.; třes: esenciální tremor, písařský třes, myoklonus měkkého patra aj.; bolest: průvodní u dystonie a spasticity, chronická tenzní cefalea. BTX-A se dále užívá ve foniatrii (koktavost, poruchy hlasu), v oft almologii (šilhání, pokles víčka), v gastroenterologii (achalázie jícnu), v kosmetice (face-lift ing, vyhlazení vrásek kolem očí) atd.

Způsob podávání a vedlejší účinky

Pacient, jeho rodina nebo opatrovníci jsou plně informováni a s cílem léčby souhlasí. Na oddělení aplikujeme BOTOX. Neotevřené lahvičky musejí být skladovány při teplotě 2-8 °C.

Lyofi lizovaný prášek se rozpouští ve sterilním fyziologickém roztoku. Rekonstituovaný botulotoxin A se aplikuje zhruba do 8 hodin, jinak ztrácí účinnost. Do postižených svalů se podává v pravidelných intervalech intramuskulární nebo subkutánní injekcí. Doba mezi jednotlivými injekcemi se liší podle typu choroby, stupně a reakce na léčbu, nejčastěji jde o rozmezí 2-3 měsíců.

Po aplikaci následuje 4-7 dnů klidového režimu bez rehabilitace. Poté by měl nastoupit rehabilitační program pro snazší dosažení léčebného cíle (cvičení, protahování svalů apod.). K přesnější lokalizaci postiženého svalu se někdy injekce provádí pod kontrolou EMG (elektromyografi e). I tak asi 5 % látky unikne do krevního oběhu, což může vyvolat některé přechodné vedlejší celkové účinky: suchost v ústech, dvojité vidění, poruchy polykání, potíže se zaostřením obrazu, nauzeu, ospalost, bolesti hlavy, parestezie, pocity ztuhlosti. Závisejí na velikosti podané dávky, alergické reakce jsou vzácné.

Závěr

Jde o léčbu, která mírní obtíže, ale neléčí příčinu choroby. Většina pacientů pocítí zlepšení motorických funkcí a snížení spasticity, ošetřovatelská péče je snazší. Přestože je léčba spasticity dlouhodobý proces, použití BTX-A může významně povzbudit pacienty a opatrovníky ve snaze o dosažení léčebných cílů.


SOUHRN

Autorka informuje o použití botulotoxinu v léčebné praxi, rozebírá jednotlivé diagnózy, při nichž je podávání botulotoxinu žádoucí. Léčba není zaměřena na odstranění původní poruchy, ale na pomoc při soužití s ní.

SUMMARY

The author informs about a use of botulotoxin in clinical practice. She analyses various diagnoses that profit from botulotoxin treatment which does not target the cause of the disease but helps a person to live with it.


O autorovi: Libuše Vidličková, neurologické oddělení, SZZ Krnov (vidlickova.libuse@szzkrnov)

Ohodnoťte tento článek!