Lehká inkontinence moči

Může žena trpět „lehkou“ inkontinencí moči? O jaký typ inkontinence se vlastně jedná? Jednoznačná odpověď neexistuje: v žádné definici tento typ inkontinence nenajdeme. Alespoň ne v tom smyslu slova, jak inkontinenci vnímá laická veřejnost. Klíčová slova: inkontinence, syndrom hyperaktivního měchýře, absorpční pomůcky, konzervativní metody léčby

SUMMARY Can a woman suffer from “mild“ urinary incontinence? What type of incontinence is it? There is no clear answer: no definition of incontinence includes this type. At least not in the meaning of the word how the public perceives it. Key words: inkontinence, syndrome o hyperactive bladder, absorption pads, conservative treatment

Symptom inkontinence moči je definován jako stížnost na jakýkoli vůlí neovladatelný únik moči. Odhaduje se, že 30-50 % žen udává občasný únik moči. Každá žena fakt úniku moči stoprocentně vnímá, bojí se však prozrazení inkontinence, a tak sdělení potíží závisí na individuální míře obtěžování pacientky.

Neschopnost udržet moč se významně podílí na snížení kvality života, která je podle Světové zdravotnické organizace hodnocena jako pocit fyzického, psychického a sociálního zdraví. Velké procento inkontinentních žen ve společnosti nehledá pomoc a spoléhá se při zvládání inkontinence na vlastní metody. Důvody nevyhledání pomoci jsou například hodnocení inkontinence jako běžné součásti procesu stárnutí, nedostatek informací o možnostech léčení, široká dostupnost absorpčních prostředků a nedůvěra ve výsledky léčení. Pro pochopení problematiky je názorné rozdělení faktu úniku moči – tedy objektivně dokazatelného údaje pomocí různých měření a subjektivního údaje o pomočování se – tedy údaje pacientky, který ukazuje nepříjemnou sociální situaci.

A právě fakt pomočení se může být vnímán pacientkou jako mírný, lehký anebo silný, těžký. Nakonec objektivní únik moči je pro potřeby preskripce absorpčních pomůcek také rozdělen do tří stupňů – lehká, střední a těžká inkontinence podle množství uniklé moči. Je nutné zdůraznit, že toto dělení nemá žádnou jinou oporu v mezinárodní klasifikaci a koresponduje pouze s jímavostí absorpčních pomůcek. Vzhledem k subjektivnímu vnímání faktu inkontinence a množství uniklé moči není možné tento údaj užít k posouzení závažnosti inkontinence a rozhodnutí o způsobu léčby.

Samotná léčba závisí zejména na typu inkontinence. Urgentní inkontinenci – syndrom hyperaktivního měchýře (OAB) léčíme zejména medikamentózně anticholinergiky. Pokud jde o oblast stresové inkontinence, právě na tomto místě bychom mohli hovořit o lehké, mírné formě inkontinence. V takovém případě uplatňujeme řadu metod konzervativní léčby. Hlavní důraz klademe na posilování svalů pánevního dna. Z dalších léčebných možností je namístě vyjmenovat užití speciálních pesarů a elektrostimulace. Pro posouzení vhodnosti operačního řešení závažnějších forem stresové inkontinence však musíme připustit i subjektivní hodnocení míry – „síly“ – závažnosti inkontinence samotnou pacientkou. Co je to tedy pojem „lehká“ inkontinence moči? Jedná se o takový únik moči, který je pacientka ochotna tolerovat a řešit konzervativními metodami léčby. Nesmí jí snižovat kvalitu života a je pro ni přijatelný i z hlediska osobní hygieny, včetně užívání absorpčních pomůcek. Je zcela v moci zdravotnického personálu, aby si uvědomil, že i tyto pacientky si zasluhují plnou podporu a že ne všechny musí podstoupit operační léčbu.


O autorovi: MUDr. Lukáš Horčička, urogynekologická ambulance, NZZ GONA spol. s r. o., Praha (horcic.luk@volny.cz)

Ohodnoťte tento článek!