Leksellův gama nůž v práci sestry

V roce 1992 (díky sbírce organizované nadací Charty 77 a Výborem dobré vůle Olgy Havlové) byl zakoupen pro ČR Leksellův gama nůž (LGN). První operace tímto přístrojem byla provedena v Nemocnici Na Homolce ještě téhož roku – 26. října.

Organizace stereotaktického oddělení

Stereotaktické oddělení sestává z lůžkové části, která pracuje jako stacionární oddělení o 8 lůžkách, operačního sálu, ozařovacího sálu, neurochirurgické a neurologické ambulance, elektrofyziologické ambulance a onkologické ambulance. V diagnosticko-léčebné činnosti se oddělení věnuje především nádorovým onemocněním, AVM, funkčním onemocněním a v rámci komplexní onkologické léčby zajišťuje péči i při všech formách předoperační a pooperační chemoterapie a radioterapie spolu s podpůrnou a imunomodulační terapií.

Jedná se o moderní metodu, vyžadující nákladné přístrojové vybavení. Samotný léčebný výkon provádějí ve spolupráci odborníci – neurochirurg, radiační onkolog, fyzik a neuroradiolog.

Stereotaktická neurochirurgie je operační výkon, při němž je dosaženo žádoucího biologického efektu bez otevření lebky relativně nízkou dávkou záření jednotlivých svazků paprsků. V ohnisku se svazky paprsků protínají a dávky sčítají. Tím je dávka kobaltového záření v ohnisku vysoká a vyvolá v živé tkáni biologickou odpověď. Při vhodné dávce se vytvoří ohraničená léze, přičemž okolní tkáň je velmi šetřena. Ve zlomcích sekundy probíhají fyzikální změny v atomových jádrech, které v závislosti na dávce vedou k buněčné smrti. Nutností je sledování nemocného a hodnocení průběhu hojení po léčbě, protože v mnohých případech je u nádorových onemocnění výsledným efektem nikoli úplná nekróza, ale sterilizace nádoru.

U nádorů benigních (nejčastěji meningiomy, neurinomy n. VII) je cílem léčby zastavení růstu nádoru. U primárních maligních nádorů cerebrálních se volí léčba frakcionovaná. Problémem jejich ošetření je infiltrativní růst za hranice, které jsou viditelné při radiologickém zobrazení. Cerebrální metastázy jsou dobře ohraničené a pro ně je léčba LGN nezatěžující terapií s malou morbiditou a nulovou mortalitou.

Léčba LGN zlepšuje pacientům kvalitu i délku přežívání. Při kontrolách lze pozorovat, že se po léčbě metastáza výrazně svraští, nebo zcela vymizí. AVM, po ozáření LGN jejího kapilárního nidu, obliteruje v průběhu 1 – 3 let.

U funkčních onemocnění CNS je cílem léčby vytvoření ohraničené koagulační nekrózy v talamických jádrech (Parkinso-nova choroba, esenciální třes, neztišitelné bolesti aj.).

Technika léčby

Leksellův gama nůž je 20 tun těžké zařízení, které se skládá z radiační jednotky se zdroji kobalt 60, operačního stolu s kolimátorovými helmicemi, kontrolního panelu s elektrickým ovládacím systémem, stereotaktickým instrumentáriem a plánovacím systémem.

Radiační jednotka obsahuje 201 zdroj záření izotopu – kobalt 60. Nejdůležitější částí stereotaktického instrumentária je Leksellův stereotaktický koordinační rám. K hlavě nemocného je připevněn 4 fixačními šrouby, přičemž hroty těchto šroubů proniknou do lamina externa kalvy pacienta. Rám má 3rozměrnou souřadnicovou soustavu X, Y, Z. Patologická léze je geometricky vztažena k této souřadnicové soustavě pomocí kontrastních značek (síran měďnatý) na indikátorech. Ty se zobrazí s patologickou lézí centračním radiologickým vyšetřením CT, MR, cag., vag., PET. Pro každý jednotlivý druh vyšetření je určen speciální indikátor a příprava pacienta. Stereotaktický rám je vyroben z aluminia.

Příprava pacienta na výkon

Radiochirurgická operace znamená pro pacienta minimální zátěž a hospitalizace obvykle nepřesahuje dva dny. Pacient je přijat sestrou na lůžkové oddělení den před léčbou. V den příjmu ho sestra ústně seznámí s výkonem a předvede na videu. Ráno je pacient premedikován podle ordinace lékaře Apaurinem ing. i. m., Tramalem inj. i. m., eventuálně podle charakteru plánovaného radiologického vyšetření antihistaminikem a kortikoidy. Pacientovi je zavedena kanyla i. v., kterou ponecháváme po celou dobu léčby.

V lokální anestézii Mesokainem 1% inj. je nasazen stereotaktický koordinační rám. Potom pacient přechází k indikovanému radiologickému vyšetření. Po tomto vyšetření je převezen do relaxační místnosti, kde může sledovat televizi, videoprogramy podle přání nebo poslouchat hudbu. Kromě angiografického vyšetření dostává pacient snídani, eventuálně terapii p. o.

Po celou dobu plánování je sestra u pacientů. Po vypracování ozařovacího plánu týmem lékařů a fyziků je pacient převezen do ozařovacího sálu. Během léčby se otevírají štítové dveře radiační jednotky a pacient na operačním lůžku s hlavou upnutou do kolimátorové helmice zajíždí do léčebné pozice – po ukončení ozáření lůžko s pacientem automaticky vyjíždí. Tento postup se podle potřeby opakuje s případnou výměnou kolimátorových helmic.

Ozařovací doba závisí na velikosti a povaze léčebné afekce. Po skončení ozáření je pacientovi sejmut z hlavy stereotaktický koordinační rám, ošetřeny vpichy po fixačních šroubech a je převezen na lůžkové oddělení. Pacient může být propuštěn do domácího ošetření v den výkonu, nebo den následující. Může ihned navázat na svůj životní styl předoperační úrovně.

Od začátku provozu do dnešních dnů bylo odléčeno gama nožem 2 600 pacientů ve věku od 2 do 80 let. Léčba LGN je provedena v průběhu jednoho dne, ale výsledek je hodnocen v průběhu měsíců a let.

Oddělení stereotaktické neurochirurgie je vybaveno dalšími diagnostickými přístroji a zabývá se i jinými léčebnými výkony. Vedle ozařovacího sálu je zde klasický operační sál, kde se provádějí operační výkony – stereobiopsie, stereopunkce, implantace elektrod u pacientů s epilepsií, zavádění stimulátorů u parkinsoniků, termoléze, aplikace yttria a další.

Ambulance

Pacienty písemně zveme k ambulantním kontrolám s přesným datem, časem a druhem zobrazovacího nebo fyziologického kontrolního vyšetření. Pacienty zveme ke kontrole dva měsíce předem – podle databáze. Máme dva typy ambulancí:

Elektrofyziologická (EMG, Blink reflex, BAEP, SEP vyšetření)

Onkologická (aplikace chemoterapie, imunomodulace).

Lůžkové oddělení

Provoz oddělení zajišťuje 8 sester specialistek, 1 ošetřovatelka, 2 sanitáři a 1 uklízečka. Jeho zaměření je velice pestré: vyžaduje od sestry nejen znalosti odborné, manuální, technické, administrativní, výpočetní techniky, ale především na ni klade velký psychický tlak, jehož zdrojem je skladba pacientů, jejich onemocnění a věk.

Foto archív autorky

Ohodnoťte tento článek!