LEMON končí – LEMON pokračuje

Zpráva z druhého pracovního setkání členů Národních skupin projektu Lemon v Mariboru (Slovinsko)

Dne 7. – 10. listopadu 1998 jsme se s doc. PhDr. Martou Staňkovou, CSc. (jako členky Národní skupiny Lemon) zúčastnily druhého pracovního setkání projektu LEMON.

Jeho cílem bylo:

konečné zhodnocení současného stavu prací na projektu Lemon v každé ze zúčastněných zemí

rozhodnutí o konečné formě dotazníku, jehož prostřednictvím budou zjištěny a vyhodnoceny názory na projekt v jednotlivých zemích

posouzení, jak nejlépe zařadit a využít znalosti a zkušenosti získané projektem Lemon do nového programu WHO. Tento projekt pod názvem Strategie vzdělávání pro sestry a porodní asistentky je zaměřen na další zlepšení kvality základního vzdělávání sester v evropských zemích.

Co je to projekt Lemon? Malé „opáčko“

O projektu Lemon toho již bylo mnoho v tomto časopise (ale i jinde) napsáno. Mnoho sester se ho zúčastnilo prakticky a je jen velmi málo těch, které o něm vůbec neslyšely. Ale přesto jen krátce pro ty sestry, které dosud neměly možnost se s tímto programem setkat. Projekt Lemon (Learning Material on Nursing) byl připraven Světovou zdravotnickou organizací v roce 1993. Hlavním cílem bylo vytvořit vyučovací/učební materiál pro ošetřovatelství v zemích střední a východní Evropy, a tím zlepšit kvalitu poskytované ošetřovatelské péče v těchto zemích. K účasti na projektu se v první fázi přihlásilo 28 zemí a většina z nich ve spolupráci pokračovala. V současné době je hlavní úkol projektu Lemon splněn – účastnickým zemím se z velké části podařilo uvést tento materiál do praxe.

Jak dopadlo hodnocením projektu?

Země, které se přihlásily k účasti na projektu Lemon, byly rozděleny na tři skupiny. Toto rozdělení se vyvíjelo postupně, podle úrovně ošetřovatelství, vzdělávání, kulturních tradic atd. jednotlivých zemí. První skupinu tvoří tzv. anglicky hovořící země střední a východní Evropy (11 zemí včetně ČR). Ve druhé skupině se sdružují také anglicky hovořící země, a to Turecko a země sousedící. Do třetí skupiny jsou zařazeny tzv. rusky mluvící země (státy bývalého Sovětského svazu).

Na toto pracovní setkání byli pozváni zástupci první skupiny zemí – hodnoceno bylo tedy 11 států. Většina států již dokončila práce na překladu textů a materiál vydala. V ČR jsou jednotlivé kapitoly uspořádány do 4 dílů, celý projekt je pak doplněn ještě dílem 5 (Metodický průvodce projektem Lemon).

Podle posledních zpráv z Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (IDVPZ) Brno, který byl vybrán pro tisk a distribuci projektu Lemon, je v současné době z celkového nákladu 8000 výtisků od každého dílu prodáno cca 6000 až 7000 výtisků. IDVPZ je připraven podle potřeby provést dotisk jednotlivých dílů.

Zajištění zpětné vazby – dotazník, se kterým se setkáváte

Druhým úkolem, který byl na tomto pracovním setkání splněn, bylo dokončení dotazníku ve stejném znění pro všech 11 účastnických zemí. Dotazník bude zadán žákyním SZŠ, studentkám bakalářského studia ošetřovatelství, učitelům ošetřovatelství a příbuzných věd a sestrám v praxi. Poměr mezi počtem respondentů jednotlivých skupin bude stejný ve všech státech. Toto šetření bude probíhat v následujících měsících tak, abychom mohli jeho výsledky zaslat WHO do konce března tohoto rolu. Jeho smyslem je zjištění názorů a posouzení významu projektu Lemon.

Strategie rozvoje vzdělávání sester a porodních asistentek

Třetím a zřejmě nejdůležitějším cílem setkání v Mariboru bylo seznámení s novým programem WHO „Zdraví 21“ (program zdraví pro všechny v novém tisíciletí). Jeho součástí je pro oblast vzdělávání program „Strategie“, jehož hlavním úkolem je stanovení základních principů přípravy sester a porodních asistentek s důrazem na posun základního vzdělání sester směrem k univerzitní úrovni. (Zásady tohoto programu byly pod názvem „Program Strategie“ uveřejněny v časopisu „Sestra“ 4/98 na str. 21). Jedním z teoretických podkladů pro realizaci „Strategie“ je právě projekt Lemon, který poskytuje nejen soubor poznatků, ale také nabízí uživatelům nové pohledy na ošetřovatelskou teorii a zejména na ošetřovatelskou praxi, a podporuje tak rozvoj ošetřovatelství v zemích střední a východní Evropy. Všechny evropské země budou vybídnuty k přípravě „Národní vzdělávací strategie pro sestry a porodní asistentky“, která bude v principu vycházet z projektu WHO „Strategie“.

Jako členové Národních skupin Lemon jsme byli vyzváni k podpoře programu „Strategie“, a to mj. účastí v „Národních radách pro vzdělávání“ (u nás „Rada pro rozvoj ošetřovatelství“) každého státu, a stali jsme se tak vlastně prodlouženou rukou WHO. Touto formou tedy projekt Lemon pokračuje dál, a podílí se tak velkou měrou na dalším zvyšování kvality ošetřovatelství v zemích, které o tento cíl usilují.

Můj názor na systém ošetřovatelského vzdělávání v naší zemi

Z diskusí se zástupci jednotlivých zúčastněných států o systémech vzdělávání sester vyplynulo, že jsme již poslední zemí, kde probíhá příprava sester již od 15 let věku (na SZŠ). V této chvíli nás v systémech vzdělávání sester předběhly všechny státy 1. skupiny projektu Lemon – Rumunsko, Maďarsko, Litva, Estonsko atd. Vím, že je snadné kritizovat a těžší provést potřebnou změnu. Podle mého názoru je však nutné přestat přešlapovat a k nutným změnám ve vzdělávání sester přistoupit tak, jak se k tomu odhodlaly po roce 1990 ostatní účastnické státy. Čas nás opravdu tlačí.

PhDr. Dagmar Sitná

Ohodnoťte tento článek!