Leonardo letos v Praze

Letos v prosinci uběhly tři roky, co odstartoval mezinárodní projekt pro sestry manažerky, Leonardo da Vinci. Kromě našeho státu se ho účastní Francie, Belgie, Maďarsko a Španělsko. Projekt je financován z prostředků EU (rozpočet na celý projekt činí 319 905 Ecu). Téma, které schválila Evropská komise v Bruselu, je pro všechny společné: „Zdokonalování ošetřovatelských manažerských služeb v nemocnicích, výukové programy pro sestry manažerky“.

Sestrám jsou prostřednictvím tohoto programu poskytovány návody, jak plánovat a organizovat ošetřovatelskou péči, vytvářet ošetřovatelskou dokumentaci a zdokonalovat kvalitu péče směrem k pacientovi. Na konci tříletého období budou vytvořena „národní a evropská doporučení“ pro sestry manažerky, realizující výukové programy. Program bu-de ukončen v prosinci roku 2000.

Jak je projekt organizován?

Každý stát reprezentují jedna až dvě dvojice partnerů a hlavní sestra ministerstva zdravotnictví. Každé centrum má svého odpovědného reprezentanta, který projekt aktivně realizuje. Dvojice center se vzájemně kontrolují a referují o průběhu projektu partnera. Účastnickými centry v ČR je za Prahu Thomayerova nemocnice a Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK a za Brno FN Brno-Bohunice a IDV PZ. Na realizaci projektu dohlíží v každé zemi ministerstvo zdravotnictví.

Témata projektu Leonardo da Vinci

Belgie:

Koncepce finančně efektivní, produktivní a účinné organizace práce vedoucích sester (Ottignies)

Česká republika:

Management zavedení ošetřovatelského procesu a ošetřovatelské dokumentace (Praha)

Metody zlepšení kvality ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu a její hodnocení (Brno-Bohunice)

Francie:

Edukace pacienta a jeho rodiny (Paříž)

Měření pracovní zátěže sester v ošetřovatelské péči (Marseille)

Maďarsko:

Zlepšení kvality práce ošetřovatelského managementu a využití lidských zdrojů (Szeged)

Vytvoření ošetřovatelské dokumentace a zavedení ošetřovatelského procesu (Budapešť)

Španělsko:

Zlepšení efektivity práce ošetřovatelského personálu, aniž by klesly její náklady (Barcelona)

Co jsme slyšeli v Praze?

Všichni účastníci projektu se každoročně setkávají vždy v jedné z účastnických zemí a podávají si ústní zprávy. Letošní jednání se konalo v únoru v Praze.

Nejprve vystoupili účastníci hostitelské země: Hlavní sestra ministerstva zdravotnictví Jindra Pavlicová, doc. Marta Staň-ková z 1. LF UK, Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství, a MUDr. Petr Svačina, ředitel IDV PZ Brno, kteří představili svá pracoviště jakožto adresáty programu.

V průběhu třídenního jednání se vystřídali s referencemi všichni delegáti. Ukázalo se, že v ošetřovatelském managementu jednotlivých zemí jsou přes veškerá specifika problémy, které jsou společné. Všichni se například shodli, že trvalým úkolem hlavních sester je usnadňovat komunikaci uvnitř týmu, nebo také, že největší obtíží je zapojit projekt do činnosti jednotlivých pracovišť.

Důležitou a vlastně naprosto neodmyslitelnou součástí projektu je výchozí analýza současného stavu, následovaná syntézou nových prvků, nezbytné a průběžné jsou audity kvality ošetřovatelské péče a stanovení kritérií jejího hodnocení. Jako další problémy, které byly společné zdravotnickým zařízením všech zemí, byly jmenovány například spolupráce sestry s lékařem, předepisování léků, prostoje při předávání směn zaviněné obsáhlou dokumentací apod.

Delegátka Eliška Červinková z IDV PZ Brno referovala o pojetí projektu na jejím pracovišti. V první polovině loňského roku pracovní skupina zahájila vzdělávání sester v ošetřovatelském procesu a vytvořila osnovu kurzu pro školitelky. V druhé polovině roku, na základě výsledků auditu, byl vypracován manuál pod názvem „Ošetřovatelské diagnózy“, obsahující 48 základních diagóz a stanovující ošetřovatelské cíle. (Manuál je možno v institutu zakoupit.) Zároveň proběhl kurz pro školitelky. Oba kurzy byly absolventkami vysoce hodnoceny.

Delegátka Mgr. Dana Jurásková, hlavní sestra Thomayerovy nemocnice z Prahy, referovala o pražském projektu, který se uskutečňuje ve spolupráci FTN a Ústavem teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK. Uvedla informace o zavádění nového systému řízení ošetřovatelské péče na jejím pracovišti. Cílem by mělo být zvýšení kvality ošetřovatelského procesu. Za základ změn považuje Dana Jurásková efektivní dokumentaci a prosazení skupinové ošetřovatelské péče. Prvním krokem, a v podstatě podmínkou tak velkých změn, je vždy získání personálu, včetně lékařů, a jejich motivace. Souběžně běžel audit, šetření spokojenosti pacientů i personálu. Ukázalo se, že se zlepšila informovanost a spokojenost jak pacientů, tak personálu. Šetření kvality ukázalo, že uspěla ta pracoviště, která již v době auditu měla zavedenu novou dokumentaci. Nakonec zazněla informace o tom, že Thomayerova nemocnice pořádá sedmitýdenní, velmi vyhledávané kurzy pro vrchní sestry a plánuje krátké kurzy pro řadové sestry. Ale to není všechno. Ústav teorie a praxe ošetřovatelství v rámci projektu zorganizoval manažerský kurz, kterého se ve třech cyklech zúčastnilo více než 90 sester manažerek z pražských nemocnic.

V závěru jednání dominovala myšlenka, kterou podpořili všichni účastníci: Projekt Leonardo vede ke zvýšení efektivity ošetřovatelské péče, ke sbližování zdravotnických systémů jednotlivých zemí, k lepší komunikaci mezi sestrami, zvyšování jejich prestiže a v konečném důsledku ke zlepšení péče o pacienty. Jednání proběhlo úspěšně také díky finančnímu sponzorskému daru firmy Hartmann-Rico.

Rozhovor s francouzskou koordinátorkou programu Jacqueline Serreau

Redakce: Jak byste po třech letech oznámkovala účastnické země podle jejich úspěšnosti v projektu?

J. S.: Známkovat nelze. V průběhu projektu jsem měla možnost některá pracoviště navštívit a byla jsem překvapena posunem v ošetřovatelské péči ve všech účastnických zemích. V Praze jsem viděla Thomayerovu nemocnici, kde na mě zapůsobil ošetřovatelský proces a také jsem tam hodnotila skvělou spolupráci mezi lékaři a sestrami.

Redakce: Jaký bude z projektu výstup?

J. S.: Manuál, který bude zahrnovat zkušenosti všech zúčastněných pracovišť. Půjde o doporučení, která lze použít i jinde. To bude konec – ale i začátek dalšího projektu.

Jarmila Škubová

Záběr z jednání Projektu Leonardo da Vinci, vpravo Jacqueline Serreau Foto Vladimír Brada

Ohodnoťte tento článek!