Mammografické vyšetření

Mammografie je radiologická metoda, která se používá k vyšetření prsní žlázy. Indikací k mammografii jsou zejména benigní a maligní nádory a chronické záněty prsu. V posledních letech stále stoupá význam prevence a téměř ve finále jsou přípravné práce mammografického screeningu.

Karcinom prsu postihuje nejčastěji ženy ve věku 45 až 65 let. Podle posledních výzkumů, a i podle našich praktických zkušeností, jsou teď nejvíce ohroženy ročníky 1952 a 1953. Tyto ženy se zvolna dostávají do období menopauzy, mění se u nich hormonální hladina a existuje domněnka, že právě estrogenní hormony se spolupodílejí na vzniku karcinomu. Dalšími velmi významnými viníky jsou genetika, kouření, alkohol, obezita, stresy, nulliparita. Při podezření na onemocnění prsu se doporučuje mladším ženám spíše ultrasonografické vyšetření, ženám po třicítce jednoznačně mammografie.

Technika mammografického snímkování

Mammografická snímkovací technika musí respektovat anatomickou skladbu tohoto orgánu. Prs tvoří měkké tkáně, které se od sebe liší absorpcí rentgenového záření jen nepatrně. Pro minimální kontrast objektu snímkujeme měkkou technikou, tzn. s nízkým napětím a s expozičním automatem, s molybdenovým nebo rhodiovým filtrem a motorizovanou kompresí. Pro cílené a zvětšené snímky používáme přídatná zařízení, pro stereotaxi stereotaktickou soupravu s počítačem. Mammografic-ký snímek je pravdivá, obrazová informace o tkáňovém složení prsu. Provádí se ve dvou základních projekcích – kraniokaudální a šikmé, mediolaterální, vždy u obou mamm. U sporných a nejasných nálezů doplňujeme další snímky, například snímky se zvětšením s cílenou kompresí, tangenciální snímky, bočné projekce nebo snímky s rotací prsu.

Při provádění mammografie je velmi nutné dbát na přesnost projekcí, správnou volbu expozičních hodnot a vhodnou kompresi. Kompresí prsu zamezíme pohybové neostrosti, zmenšíme sumaci struktur, snížíme dávku záření a zvýšíme kontrast obrazu. Tlak u každé pacientky volíme individuálně podle citlivosti.

Při kontrolních snímcích se snažíme dodržovat stejné technické parametry, stejnou expozici, kompresi i filtraci. Z kontrastních vyšetření se nejčastěji zabýváme duktografií, pneumocystografie byla na-hrazena ultrasonografií. Duktografie je indikována hlavně při intraduktálních lézích, kdy hlavním důvodem je krvavý nebo hnisavý exsudát. Lékař provede sondáž mlékovodu a nastříkne jej malým množstvím jodové kontrastní látky. Potom snímkujeme v obvyklých projekcích, avšak s menší kompresí. Vyšetření ozřejmí stav lumina patologicky secernujícího mlékovodu – jeho šíři, kontury stěn, známky dukektázie a větvení. Významné jsou defekty či uzávěr lumina odpovídající duktárnímu papilomu či papilokarcinomu.

Se zlepšováním kvality mammografie přibývá nálezů nehmatných lézí. V takových případech musíme provést stereotaxi a z patologického ložiska odebrat vzorek k biopsii anebo před operací jej označit lokalizačním drátkem nebo barvou. Toto značení umožňuje chirurgovi správnou orientaci při operaci. Na stereotaxi navazuje mammografické vyšetření odebrané tkáně. Slouží pro kontrolu, zda bylo ložisko při operaci odstraněno, zda bylo odstraněno celé a informuje patologa, který potom vzorek podrobuje histologickému a cytologickému vyšetření. Úspěšnost této kooperace dokazuje i to, že se daří zachytit a odstranit i karcinom o velikosti 0,1 mm.

Mammografie provádíme také u mužů, ovšem méně často. Indikace je stejná jako u žen – hlavně hmatné rezistence, kde je nutné přesně zjistit rozsah procesu a vyloučit znaky malignity.

Doplňková vyšetření prsou

Další rentgenovou metodou je CT, která se však v diagnostice prsu neuplatnila ve větší míře. V literatuře se uvádí indikace pouze k ověření vztahu tumorózního procesu k hrudní stěně a k rozeznání recidivy tumoru po ablaci prsu.

Pro ucelení tématu diagnostiky prsu uvádíme ještě nerentgenovou metodu – magnetickou rezonanci. Je to vyšetření výběrové, výhodou je zobrazení celého prsu v tenkých vrstvách bez ionizující zátěže. Indikací je odlišení starých jizev od karcinomu, vyloučení malignity u mammograficky velmi hutného a objemného prsu a vyšetření prsu u pacientek se silikonovou protézou.

Technické vybavení pracoviště a personální kvalifikace

V závěru bych chtěla zdůraznit, že význam diagnostiky nádoru prsu stoupá se zřetelem na téměř epidemiologické ukazatele. Počet nově hlášených onemocnění na rakovinu prsu se za posledních 20 let zdvojnásobil. Každý rok narůstá incidence o 4 až 5 % a mortalita o 1 až 2%. Největší postižení je u pacientek před menopauzou, hranice se však posunuje stále k nižší věkové skupině.

Při záchytu karcinomu prsu a jeho léčby je velmi významná včasná diagnostika, což znamená správný závěr ve stadiu T1 (velikost tumoru do 1 cm, bez metastáz). Perfektní diagnostiku umožňuje technické a personální vybavení nejvyšší kvality. Tento požadavek naše pracoviště v obou směrech velmi dobře splňuje. Jsme vybavení mammografem Philips i se stereotaktickou soupravou, kazetami s vysoce zesilujícími foliemi a novým mammografickým negatoskopem. Pracovníci mammografického týmu absolvovali speciální školení a získali nejvyšší možnou kvalifikaci v oboru s mezinárodním atestem. Zárukou bezchybné diagnostiky je také více než desetiletá praxe většiny pracovníků a množství provedených mammografií.

A na úplný závěr dva údaje, které ukazují množství provedených mammografií na našem oddělení a ilustrují expanzívní nárůst v posledním období: v roce 1996 jsme provedli 4998 mammografií a o rok později už jich bylo 7343. n

Na snímcích není nádor zobrazen; jde pouze o ukázku snímků ve dvou základních projekcích.

Ohodnoťte tento článek!