Management intravenózních kanyl z ekonomického hlediska

Pokud navážeme na náš článek, který vyšel v mimořádné příloze časopisu Sestra 11/2004, je možné považovat informaci typu 24hodinového limitu pro uchování napíchnuté lahvičky s heparinem v lednici za všeobecně přijatou normu, stejně tak i ponechání kanyly při dodržení zásad asepse a vhodného převazu po dobu 72-96 hodin.

Tak trochu nedůvěru stále ještě vyvolává studiemi prokázaný fakt, že při kontinuální infuzi je bezpečné provedení výměny infuzního setu po 72 hodinách při dodržení všech zásad asepse(1). Rizikovost výkonu dokazuje řada studií věnujících se periferní i centrální kanylaci u všech věkových kategorií pacientů. Nejcennější studie jsou soustředěny ve vyčerpávajícím materiálu -Guidelines for the Prevention and Intravascular Catheter-Related Infection(2). Ze zkušeností víme, že je výkon nadále mírně podceňovaný z důvodu absence některých důležitých znalostí.

Co vše by nás mělo na výkonu zajímat?

Znalosti a dovednosti sestry (neustále zmiňované, ale stále s rezervami), technika provedení, bezpečnost – jak z pohledu pacienta, tak personálu, životního prostředí (k výkonu patří i likvidace odpadů) – a v neposlední řadě cena výkonu a práce (zdravotníky v současné době nemůže zajímat jen správné odborné a technické provedení výkonu, ale i částka, která celý výkon pokryje).

Pohled „ekonoma“

Výpočet nákladů, který jsme provedli před 2 lety a který jednoznačně ukazoval ekonomickou výhodnost používání sterilních transparentních fólií, již tak markantní není. Důvodem je logické snížení cen sterilní střiže jako sebezáchovné reakce výrobců a distributorů. Přestože je používání sterilní transparentní fólie stále méně finančně náročné u periferní kanylace trvající déle než 3 dny, má nesporné výhody z pohledu kontroly místa vpichu, výskytu lokálních komplikací, vyžaduje méně pracovního času sestry. Pro efektivní provedení výkonu je při zavádění kanyly třeba přemýšlet nad počtem dnů podávání infuze/léků a volit: 1. velikost roztoku na ředění 2. velikost kanyly a stříkačky 3. typ jehly na ředění (jehla versus Spike s antimikrobiálním filtrem) 4. způsob převazu kanyly (sterilní čtverce versus sterilní transparentní fólie) 5. způsob přerušení infuze (mandren, kombi zátka)

Mezi optimální varianty přerušení infuze patří použití mandrenu, spojovací hadičky v kombinaci s kombi zátkou či stříkačkou. Pro názornost uvádíme porovnání nákladů při intermitentní léčbě trvající 7 dní, 2 a 4 vstupy denně, při použití 100 ml, 250 ml a 500 ml fyziologického roztoku (F 1/1) na ředění. Vycházeli jsme z údajů uvedených v tabulce.

Z grafu je patrné, že při 2 vstupech denně není rozdíl výrazný, při 4 vstupech je nejméně ekonomické používání mandrenu, nejvýhodnější je varianta hadičky, 5ml stříkačky a kombi zátky. Z uvedeného vyplývá významná role ekonomiky v ošetřovatelské praxi, zvláště při invazivních výkonech. Tato oblast by se rozhodně měla stát součástí jak pregraduální, tak postgraduální výuky i výchovy zdravotníků.

LITERATURA
1. Maki, D. G., Botticelli, J. T., LeRoy, M. L., Thielke, T. S.: Prospective study of replacing administration sets for intravenous therapy at 48-72 hour intervals: 72 hours is safe and costs-effective, JAMA 1987, 258: 1777-81. 2. Center for Disease Control and Prevention Guidelines for the Prevention and Intravascular Catheter-Related Infection. Atlanta 2002.

SOUHRN

O intravenózních kanylách bylo v 90. letech publikováno v odborném tisku poměrně hodně informací. V našem článku chceme shrnout nejdůležitější zásady, které se nám podařilo za 8 let nashromáždit. Tyto zásady mohou ve svém důsledku pozitivně i negativně působit na pacienta, personál a životní prostředí.

SUMMARY

In professional journals from the nineties there is a lot of information about intravenous cannulas. In our article we would like to summarize the most important ideas that we have gathered in 8 years. These guidelines can positively or negatively effect the patient, staff and the environment.


O autorovi': Bc. Martina Pátá, PhDr. Ivana Mádlová, Centrum řízení kvality, FN Plzeň

Ohodnoťte tento článek!