Management klimakteria Sumář z přednášky

Menopauza je trvalé vymizení menstruace. Stanovuje se zpětně jako 12 měsíců trvající amenorea.

Chirurgická menopauza:

Zástava menzes v důsledku hysterektomie anebo hysterektomie s ovarektomií. Hormonální změny jsou v obou případech odlišné a vyžadují jiný režim hormonální substituce.

Oboustranná ovarektomie představuje vždy náhlý estrogenní deficit s možnými zdravotními riziky.

Premenopauza:

Období předcházející menopauze, kolem 40. roku věku, ještě v reprodukční etapě.

Perimenopauza:

Období „bezprostředně“ před menopauzou a do 1 roku po menopauze.

Postmenopauza:

Období začínající 1 rok po menopauze. Podle WHO je definována jako trvalé vynechání menstruace v důsledku ztráty ovariální folikulární aktivity. Přicházejí orgánové a poté i metabolické změny z estrogendeficitního syndromu.

Příznaky klimakteria

Akutní. Obsáhlý soubor obtíží, označovaný souborně jako vegetativní klimakterický syndrom.

Subakutní. Deficit estrogenu postihuje tkáně atrofizací. (Období orgánových změn).

Chronické. Výsledek poruchy metabolizmu lipidů, karbohydrátů a metabolizmu kostí s převahou osteoresorpce. (Období metabolických změn).

Rizika estrogenního deficitu

Klinicky němé příznaky:

porucha glukózové tolerance, dyslipidémie, obezita, hypertenze, ateroskleróza, osteopénie

Závažná zdravotní rizika:

infarkt myokardu, cévní mozkové příhody, osteoporotické fraktury, m. Alzheimer, senilní makulární degenerace, osteoporóza mandibuly s výpadem zubů.

Management klimakteria

1. Přísná individualizace přístupu, protože hormonální profily značně kolísají.

2. Farmakologické přístupy:

HRT

gestageny

nízkodávkovaná orální kontracepce

alternativní léčba

Charakteristika perimenopauzy

zvýšení plazmatické koncentrace FSH

snížení plazmatické koncentrace inhibinu

nezměněné či kolísající hladiny 17-beta estradiolu

LH stoupá až v pozdní perimenopauze

Klinicky:

nepravidelná menstruace, prodloužení či zkrácení cyklu = oligomenorea, menoragie, spotting, počínající klimakterický vegetativní syndrom.

Strategie terapie v perimenopauze

Nízkodávkovaná orální kontracepce (Harmonet) nabízí potlačení hypotalamo–hypofyzární funkce a vyrovnání bouřlivé endogenní hormonální aktivity.

Gestagenní léčba u žen s relativním či absolutním hyperestrinizmem.

* cyklicky v II. polovině cyklu

* formou brzděné substituce

* gestagendominantní kombinované přípravky (Cyclo-Menorette)

Později klasická HRT.

Management klimakteria

Vyloučení platných kontraindikací:

ca prsu

ca endometria

akutní tromboembolie nebo akutní hluboká žilní trombóza

akutní hepatopatie

děložní krvácení nejasné etiologie

Volba optimální lékové formy:

orální

transdermální

perkutánní

injekční

vaginální

subkutánní implantáty

IUD s gestagenem

Léčebné režimy:

cyklický – estrogen 21 nebo 25 dní s přidáním gestagenu v druhé polovině cyklu

sekvenční – kontinuální podání estrogenu s přidáním gestagenu posledních 10 – 14 dní

kontinuální – estrogen denně

kontinuální kombinovaný – estrogen i gestagen denně

gonadomimetický – kontinuální podání tibolonu

U žen s dělohou je nezbytné vždy doplnit estrogenní substituci gestagenem.

Optimalizace a individualizace terapie

Pro konkrétní ženu je nutno vždy zvolit zcela individuální léčebnou dávku a stanovit správný terapeutický režim. Podle klinických parametrů, subjektivního stavu ženy a s přibývajícím věkem je možno upravovat nejen terapeutickou dávku, ale vhodně změnit i léčebný režim.

Cíl hormonální substituční léčby

Zvolit co nejnižší, ale ještě účinnou dávku estrogenů k likvidaci vegetativních, orgánových či metabolických projevů hormonálního deficitu. Ideální dávka zabrání vedlejším účinkům, zajistí plnou účinnost léčby a je hlavním předpokladem dostatečné dlouhodobosti léčby.

Ideální dávka různých forem estrogenů

konjugované estrogeny – 0, 625 mg

mikronizovaný 17-beta estradiol – 1 – 2 mg

17-beta estradiol z transdermálního systému – 50 mg

tibolon – 2,5 – 5 mg.

Ideální dávky gestagenů

MPA

u cyklického a sekvenčního režimu – 5 mg – 10 mg

u kombinovaného kontinuálního režimu – 5 mg – 2,5 mg.

Mikronizovaný progesteron – 100 mg

Tyto dávky představují nejnižší terapeutický systém k zajištění inhibice stimulace endometria estrogeny.

Do věku 54 let je 80 % žen nejméně 1 rok po menopauze.

(Ref: MC Kinlay SM, et al. Am J Human Biol 1992; 4: 37-46)

Nové úkoly klimakterické medicíny

Postgraduální výchova gynekologů (se-mináře, kongresy, satelitní sympózia, dos-tupnost literatury), zlepšení informovanosti žen a mezioborová spolupráce (interna, kardiologie, revmatologie, lipidologie, psychiatrie, sexuologie, oftalmologie, dermatologie, endokrinologie, stomatologie).

NEDA – National Estrogen Deficiency Awareness

Národní program informovanosti o problematice estrogenové nedostatečnosti bude zahájen v tomto roce v ČR. Budou připraveny nejrůznější aktivity pro laickou i odbornou veřejnost.

Cíl:

zvýšení informovanosti žen i odborníků

vyvracení mýtů o škodlivosti HRT

poučení o zdravém životním stylu středních let.

n

Ohodnoťte tento článek!