Methicilin Resistant Staphylococcus Aureus – MRSA

MRSA patří mezi nozokomiální nákazu, která je v poslední době na vzestupu hlavně díky její stále větší rezistenci na ATB, a to ohrožuje jak pacienty, nemocniční personál, tak i samotné zdravotnické zařízení. U MRSA pozitivního pacienta je důležité dodržovat hygienicko-epidemiologický režim.

SUMMARY

MRSA is nosocomial infection, which is in last years increase, becouse this staphylococcus is very resistant against ATB it is very dangerous for pacients, nurse stuff, doctors etc. For MRSA positive patient is very important hygienicepidemiologic rules.

MRSA jsou bakterie, které získaly resistenci ke všem betalaktamovým ATB včetně oxacilinu a jsou současně odolné vůči makrolidům, linkosamidům, fluorochinolinům a dalším přípravkům. Název je odvozen podle Methicilinu -prvního isoxazolylpenicilinu – nyní oxacilinu. Tento rezistentní kmen byl prvně pozorován roku 1961 ve Velké Británii. MRSA se projevuje jako lokalizovaná infekce kůže a měkkých tkání, pneumonie, osteomyelitida, endokarditida či syndrom toxického šoku. Obvyklou cestou přenosu jsou nos, ruce a tělo. Přenos probíhá od zdroje k vnímavému hostiteli.

Pacientovi, u kterého byla potvrzena nákaza, je nutno provádět nejméně 1krát týdně výtěry z nosu, krku, ran a kultivaci moči. Žádanka musí být označena „MRSA“. Jsou-li výsledky 3krát po sobě negativní, lze opatření zrušit. Léčbu je ošetřující lékař povinen konzultovat s ATB střediskem. K terapii se nejvíce osvědčil 1 g Vancomycinu i. v. či Linezolid 600 mg podávaný per os po dobu 10 dnů. Kolonizace rány se ATB neléčí, pouze se lokálně aplikují dezinfekční prostředky. Kolonizace DC rovněž není důvodem k podávání ATB.

Rizikové skupiny z hlediska možného nosičství– pacienti, kteří v minulosti byli infikováni či kolonizováni kmenem MRSA,- kontakty MRSA pozitivních pacientů (příbuzní, pacienti z pokoje apod.), – pacienti, kteří jsou v chronickém dialyzačním programu,- pacienti, kteří v posledních 2 měsících podstoupili lékařský zákrok v zahraničí.

U výše uvedených pacientů je nutno při příjmu do nemocnice provést mikrobiologické odběry k průkazu eventuálního nosičství MRSA. Tyto pacienty není povoleno, až do obdržení výsledků kultivace, umísťovat společně s pacienty, kteří mají invazivní vstupy.

Hygienicko-epidemiologický postup

Pacient musí být umístěn na izolačním lůžku a ošetřující personál je povinen používat ochranné rukavice na jedno použití a ústenku vždy navlékat dříve než plášť, tato pravidla platí i pro návštěvy. Před opuštěním pokoje se nejdříve snímají rukavice a odhazují se do kontejneru na jednorázový odpad. Poté se svléká plášť, který po použití zůstává v pacientově pokoji na věšáku. Odkládá se lícem navrch, protože jde především o ochranu ošetřujícího personálu.

Plášť se mění 1krát denně nebo po každém znečištění. Na pokoji musí být více plášťů! Všechny předměty vynášené z pokoje se musejí označit MRSA a musí být před dalším použitím dezinfikovány. Použité prádlo se ukládá do nepropustných pytlů, je označeno a transportováno k dezinfekci. Průběžný úklid s dezinfekcí povrchů se provádí 2krát denně. Staniční sestra zodpovídá za to, že SZP a NZP bude náležitě poučen.

Po svlečení pláště je nutné dezinfikovat ruce alkoholovým roztokem. Ústenka se odkládá při opuštění pokoje. Chodící pacient dostane povolení opouštět pokoj pouze tehdy, jestliže oblast výskytu MRSA je zakryta (rána obvazem apod.) a on sám dodržuje pravidla izolace. Před opuštěním pokoje si vydezinfikuje ruce, na chodbě se nebude ničeho dotýkat, bude používat vyčleněné WC a koupelnu a nebude se stýkat s ostatními pacienty.

Do pokoje s označením zvýšený hygienický režim nesmí vstupovat nikdo mimo určený personál a návštěv. Při činnostech, které se provádějí postupně na všech pokojích, se pokoj se zvýšeným hygienickým režimem navštěvuje jako poslední. Vyšetření, jako je EKG, rtg, sono atp., je vhodné pokud možno provádět přímo na pokoji. Musí-li být pacient transportován mimo oddělení, je nutné předem informovat pracovníky, kteří toto vyšetření či výkon budou provádět, že se jedná o infekčního pacienta. Aby se minimalizovalo riziko přenosu infekce, je vhodné pacienta před transportem umýt a převléknout, zakrýt zdroj MRSA (dát ústenku, převázat rány apod.). Vlastní vyšetření či výkon musejí být zajištěny tak, aby riziko přenosu na zdravotní personál nebo na jiné pacienty bylo co nejmenší.

Propouštění MRSA -pozitivního pacienta

Propuštění pacienta je možné, avšak po edukaci jak pacienta, tak jeho rodinných příslušníků. Propuštění tohoto pacienta je nutno předem konzultovat s přednostou kliniky, eventuálně se členy pracovní skupiny nozokomiálních nákaz. Diagnóza, infekce či kolonizace MRSA musí být uvedena i v propouštěcí zprávě, s níž pacient opouští oddělení, a to i tehdy, pokud je MRSA negativní. Po propuštění či přeložení pacienta je nutná dezinfekce lůžka, lůžkovin a všech dalších pomůcek, které byly v péči o pacienta používány. Po umytí pokoje se provede prostorová dezinfekce, kterou zajistí dezinfektor. Je nutné vyšetřit i ostatní pacienty na pokoji na MRSA pozitivitu.

Literatura
The American Journal of Surgery Braun, T. 189/2005, Chicago.

Kateřina Sedláčková, DiS. Stomatologická klinika, VFN Praha (kacka.sedlacka@seznam.cz)

Methicilin Resistant Staphylococcus Aureus – MRSA
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů