Mnichovská deklarace: Síla pro zdraví

Druhá ministerská konference WHO o ošetřovatelství a porodní asistenci v Evropě se zabývala unikátní rolí a příspěvkem šesti milionů evropských všeobecných sester a porodních asistentek k rozvoji zdraví a poskytování zdravotních služeb. Od první ministerské konference WHO, která se konala ve Vídni před více než deseti lety (1988), došlo v Evropě jen k malému pokroku směrem k posilování statutu a plnému využívání potenciálu všeobecných sester a porod- ních asistentek.

Jako ministři zdravotnictví členských států WHO v evropském regionu, účastnící se mnichovské konference, se domníváme, že všeobecné sestry a porodní asistentky hrají klíčovou úlohu a stále důležitější roli v úsilí společnosti vypořádat se s vážnými úkoly veřejného zdravotnictví naší doby, stejně jako v zajištění kvalitních, dostupných, efektivních a senzitivních zdravotnických služeb, které reagují na lidské potřeby. Naléháme na všechny příslušné úřady v evropském regionu WHO, aby zvýšily své úsilí k podpoře ošetřovatelství a porodní asistence:

Určováním překážek především v náborové strategii, dále v problematice vztahu pohlaví a postavení, problémů medicínské převahy, stejně tak poskytováním finančních podnětů a příležitostí pro kariérní postup.

Vytvářením příležitostí pro všeobecné sestry a porodní asistentky, aby se mohly učit společně na pregraduální a postgraduální úrovni, aby byla zajištěna lepší spolupráce a interdisciplinární práce v zájmu zlepšení kvality péče o pacienty.

Podporováním výzkumu a rozšiřováním informací k rozvoji vědomostní základny pro praxi všeobecných sester a porodních asistentek.

Vytvářením a podporováním komunitních programů a služeb.

Uznáváme, že závazek a vážné úsilí směrem k posilování ošetřovatelství a porodní asistence v našich zemích by měl být podporován:

Rozvojem strategie přijímání a regulace dostatečného počtu kvalifikovaných všeobecných sester a porodních asistentek.

Zajištěním potřebných podmínek včetně legislativních a regulačních mechanizmů tak, aby bylo všeobecným sestrám a porodním asistentkám umožněno samostatně a efektivně pracovat s plným využitím jejich potenciálu, a to v pozici závislého a nezávislého profesionála na všech úrovních zdravotního systému.

Zaručujeme, že budeme pracovat v partnerství se všemi příslušnými ministerstvy a orgány na národní, subnárodní a mezinárodní úrovni tak, abychom realizovali cíle této deklarce.

Obracíme se na WHO – Regionální úřadovnu pro Evropu, aby poskytla strategické poradenství a případné studie správné praxe a aby monitorovala vývoj, a žádáme regionální ředitele WHO, aby pravidelně předkládali zprávy Regionální komisi pro Evropu, a ta aby zorganizovala v roce 2001 první setkání ke kontrole implementace této deklarace. n

Ohodnoťte tento článek!