Mobilizace klienta v domácím prostředí

SOUHRN K napsání článku věnovaného mobilitě, která patří mezi základní lidské vlastnosti a potřeby, mne inspirovala setkání s klienty a práce v agentuře domácí péče. Výkonná a účelná mobilita přináší člověku uspokojení. Lze konstatovat, že vytváří podobu jeho žití.

SOUHRN K napsání článku věnovaného mobilitě, která patří mezi základní lidské vlastnosti a potřeby, mne inspirovala setkání s klienty a práce v agentuře domácí péče. Výkonná a účelná mobilita přináší člověku uspokojení. Lze konstatovat, že vytváří podobu jeho žití.

SUMMARY I was inspired to writing this article by my work with the clients of a home care agency. The article addresses mobility which is one of the basic human needs. Proper mobility brings satisfaction and makes the way of life.

Mobilita znamená schopnost pohybovat se. Imobilita představuje pro jedince nehybnost, neschopnost se pohybovat. Imobilita způsobí po několika dnech řadu tělesných i psychických problémů. Pro ošetřující personál je imobilní pacient náročným klientem.

S imobilitou je spojena také řada rizik. Riziko dekubitů se nejčastěji vyskytuje u pacientů s lézemi, s poruchou hybnosti. Běžné jsou dekubity u zlomenin pánve a nohou. Z některých statistických údajů o situaci u gerontopsychiatrických nemocných vyplývá, že ze 145 zemřelých trpělo 63 procent dekubity. Riziko onemocnění kardiovaskulárního systému.

Při imobilitě je prokázáno, že srdce pracuje o 30 % hůře v poloze vleže, než v poloze vsedě. Nepohyblivost zvyšuje pravděpodobnost trombóz, krevních sraženin a embolií. Riziko zátěže močového systému. V těle se nepřirozeně hromadí moč, čímž roste riziko uroinfekce a tvorby ledvinových kamenů. Riziko úbytku svalů. Nečinnost vede k oslabení svalové síly a někdy až ke ztrátě funkčnosti svalového aparátu.

Omezenou hybností jsou postiženy také klouby. Imobilita způsobuje rovněž zkracování šlach. Riziko osteoporózy. Při dlouhodobé imobilitě dochází v lidském těle ke zvýšeným endokrinním a metabolickým změnám. Výzkum, který proběhl na geriatrickém oddělení Univerzitní nemocnice v Basileji (Švýcarsko) a kterého se zúčastnilo 91 žen v průměrném věku 82,5 let a 92 mužů v průměrném věku 78,7 let, prokázal, že imobilita je jednou z hlavních příčin úbytku kostní hmoty dlouhodobých pacientů geriatrických oddělení a také u imobilních pacientů v domácí péči.

Riziko plicní komplikace – nepohyblivost pacienta s sebou nese špatnou ventilaci plic, sníženou schopnost vykašlávat, zvýšenou pravděpodobnost výskytu infekční pneumonie a hromadění plicního sekretu. Riziko zatížení zažívacího traktu – dochází k nižší funkčnosti střev. Ležící pacient je vystaven trvalým obtížím s vyprazdňováním. Riziko sociální osamělosti a emoční zranitelnosti často vede ke vzniku psychologických až psychiatrických problémů. Riziko ztráty soběstačnosti a také finančních zdrojů vč. možnosti si je zaopatřit.

Vyjmenovaná rizika kladou důraz na vyšší stupeň odborných znalostí i na míru empatie a porozumění jak v rovině medicínské, tak i psychologické a sociální.

Domácí péče je vysoce kvalifikovanou a odbornou formou péče, která díky svému rozsahu a kvalitě umožňuje zkrátit pobyt klientů v lůžkových zdravotnických zařízeních na nezbytně nutnou dobu. Šetří náklady zdravotních pojišťoven a především umožní našemu klientovi pobyt ve svém přirozeném sociálním prostředí, tzn. doma. Sám klient a jeho blízcí se zapojují aktivně do procesu léčení. Dalším pozitivem je naprostá eliminace nozokomiálních nákaz (nemocniční nákazy).

Náš multidisciplinární tým agentury domácí zdravotní péče poskytuje komplexní zdravotní, rehabilitační i sociální péči. Zajišťujeme péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nezastupitelné místo má v domácí péči fyzioterapie a ergoterapie. Fyzioterapie a ergoterapie je určena všem klientům, kteří jsou imobilizací postiženi. Doba, kdy se ještě dají obnovit některé funkce, se pohybuje okolo dvou let.

Jak pracujeme s imobilními pacienty-klienty ukážeme na pacientovi po cévní mozkové příhodě. Je to diagnoza, kterou v naší republice ročně onemocní kolem 40 tisíc lidí, těžce postiženo zůstává 30 % z nich a dalších 30 % lehce. Jsou to velmi závažná čísla a alarmující je i věk postižených. Celá třetina je mladší 60 let.

Ve svém příspěvku bych chtěla upozornit na kinestetickou mobilizaci jako na koncept péče, který využívá možností a rezerv samotného pacienta, se kterým se příliš nepracuje. Kinestetika je propracovaný model, jak pracovat s pohybem těla, jak s ním komunikovat a zejména zvyšovat pohybovou aktivitu pacienta.

Svou jednoduchostí a logičností mi připomíná koncept bazální stimulace. Jde o využití tréninkových programů v oblasti stimulace somatické, taktilně-haptické, vestibulární, vibrační, orální, optické, olfaktorické a auditivní, a to i u pacientů v domácí péči. Nevyžaduje nadstandardní vybavení ani náročné přístroje, pouze vyškolený personál. Jako bazální stimulace je i kinestetika, naukou o vnímání pohybu. Koncept je jednoduchý a účinný.

Kazuistika

Pacient (muž) po cévní mozkové příhodě po propuštění z rehabilitačního oddělení. Informace byly získány z nemocnice od sociální pracovnice, ošetřujícího lékaře a fyzioterapeutky při hospitalizaci.

Anamnéza PA: asistent ředitele SA: J. R., 60 let,rozvedený, 3 dospělé děti (2 synové mají již vlastní rodiny, dcera studuje VŠ) – s dětmi harmonické vztahy. Náboženství: katolík. Socioekonomické informace: klient je schopný pokrýt své náklady. Žije v panelovém domě v bytě 3+1, ve společné domácnosti s dcerou. Má ještě matku, která žije na Moravě. OA: prodělané nemoci, DM na inzulinu, v mládí úraz hlavy, stav po flebotrombóze PDK. NO: stp. CMP s pravostrannou hemiparézou (2006), generalizovaná aterosklerózou. Dg.: uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) přívodních mozkových tepen nekončící mozkovým infarktem, okluze a stenóza krkavice (karotidy). Ostatní lékařské dg.: ICHS, stp. rekanalizaci koronárního bypassu a koronární angioplastice + stent (IKEM), angina pectoris 1. stupně, DM 2. typu léčen inzulinem, ICHDK, klaudikace 150–200 m bilaterálně (více vpravo), chronický LS syndrom, flebotrombóza PDK v r. 2005, smíšená hyperlipidemie. Závěr: CMP s pravostrannou hemiparézou. DM na inzulinu.

K průběhu onemocnění

Pacient měl velmi stresující zaměstnání a velmi kouřil. Vývoj CMP probíhal dramaticky. Rodina i pacient byli v průběhu hospitalizace informováni o možnosti trvalého upoutání na lůžko. Pacient, přestože měl afázii a nedokázal své myšlenky vyjádřit, „bojoval“ již v nemocnici ze všech sil po svém. Lékařům nevěřil, a tak se stávalo, že ačkoli jeho mobilita byla velmi omezena, dokázal nejednou „vstát – spíše upadnout“ při pokusech opustit lůžko. Chtěl si dokázat, že bude chodit.

V houževnatosti „demoloval“ nábytek kolem nemocničního lůžka i kolem sebe. Po třítýdenní hospitalizaci byl přeložen na rehabilitační oddělení. Na rehabilitačním odd. se začal pohybovat pomocí invalidního vozíku. Věděl, že se slova lékařů začínají naplňovat a neměl žádný motiv pro zlepšení své mobility. Je rozvedený a doma sám zůstat nemohl. V tomto období sehrála velkou roli rodina – děti.

Po 6týdenním pobytu na rehabilitačním oddělení se vrátil domů, kde bylo zajištěno polohovací lůžko, sestry z domácí péče k plnění ordinací lékaře, fyzioterapeut i ergoterapeut.

Vyšetření pacienta v domácím prostředí: pan J. R. je vyšší postavy, mírně obézní, plně orientovaný, klidný, komunikace obtížnější – porucha řeči, chrup má vlastní, váha 96 kg, výška 178 cm. Fyziologické funkce: TK 130/70 mmHg, P 72/ min. pravidelný, TT 36,7 °C. Pohyblivost: pacient ležící, s dopomocí se posadí i postaví, chůze zatím není možná. Pravá končetina nehybná. Není schopen ji bez pomoci druhé ruky zvednout.

Zrak – brýle na čtení; sluch normální; kůže bez defektů; otoky nejsou; dýchání – bez obtíží; vyprazdňování (močová láhev, podložní mísa) – fyziologické; nálada – euforie z toho, že je opět doma, se střídá s obavami, jak to bude; bolest neudává; jednání – snaží se spolupracovat. Farmakologická léčba – ordinace: ins. Mixtard HM Penfil 20-0-22 j, nutno aplikovat, Anopyrin 100 0-0-1, Vesel Due F 1-0-1, Vasilip 10 0-0-1, Condrosulf 800 1-0-0, Ginko-Biloba 1-0-0, Lecitin 1-0-0, Koenzym Q10 1-0-0. Glykemie při propuštění: 9,5 mmol/l nalačno. Odběry dále podle diabetologa.

Při příjmu byla použita standardizovaná dokumentace Asociace domácí péče České republiky: Management péče a pomoci (osobní údaje, sociální anamnéza, zdravotní anamnéza, diagnóza klienta, harmonogram aktivit – kódy); Realizace a plánování terapie, péče a pomoci na dispečinku. Příjem je zajištěn v souladu s vydanými standardy a platnými zákonnými normami. Ordinace je zajišťována podle Poukazu na vyšetření/ošetření DP (06). Na základě zjištěných informací byla stanovena ošetřovatelská dg., ošetřovatelský cíl, ošetřovatelský plán (viz tabulka).

Realizace plánu – návštěva v domácím prostředí

Návštěva ošetřovatelského typu III.: 2krát denně pondělí– neděle (ráno v rozmezí 7–8 hodin, večer mezi 17–18 hodinou. Návštěva typu IV.: 1krát denně pondělí–neděle (poledne v rozmezí 12–13 hodin). U klienta provedena edukace ke zvládnutí jeho nejistoty a obav o sebe samého. Klient byl seznámen s poskytováním péče a časovým harmonogramem návštěv.

Hygienu klient nezvládá – komplexní péči zajišťuje sestra. Ordinace – zajišťuje sestra, včetně aplikace inzulinu. Dietní režim – edukace, klient i rodina dostali k dispozici informační letáčky, zajištěn dovoz diabetické stravy pečovatelskou službou, ostatní stravu připravuje rodina.

Ošetřovatelská návštěva typu III.: Provádíme komplexní ošetřovatelskou péči, včetně zajištění hygieny, péče o pokožku, prevence dekubitů. Plníme ordinace lékaře. Kontrolujeme skladbu jídelníčku na celý den, radíme při jeho sestavování. Kontrolujeme pitný režim, vyprazdňování, fyziologické funkce. Provádíme prevenci diabetické nohy, podporu a aktivizaci pacienta.

Konzultace s rodinou – zajištění sociální péče: Neustálá přítomnost člena rodiny. Zajištění úklidu rodinou. Zajištění obědů pečovatelskou službou a další stravy a nákupů rodinou.

Hodnocení

Naše péče trvá již půl roku. Klient se cítí v domácím prostředí s naší péčí bezpečně. Stresový faktor odpadl. Klient se srovnal se svým onemocněním. Pacient dokáže s dopomocí přejít pokoj. Péče sestry v domácí péči byla upravena již jen na dvakrát denně. Ráno Ošetřovací návštěva – Domácí péče – typ III. a večer typ II. Průběh poskytované domácí péče byl pravidelně konzultován s ošetřujícím lékařem.

S ošetřujícím lékařem byla při jeho návštěvách prováděna i sesterská vizita přímo v domácím prostředí našeho pacienta. Tato forma spolupráce je pro nás velkým přínosem. Doporučení pro klienta a rodinu: Časopis pro diabetiky „Diabeťáček“, kontakty na prodejny s DIA výrobky, s DIA obuví. Pro odbornou veřejnost: GEUM, „Kazuistiky v diabetologii“.

Závěr

Můžeme konstatovat, že tento příběh (kazuistika) končí happy endem. Pan J. R. překonal svoji imobilitu. Dcera dále navštěvuje školu a péči o byt převzala pečovatelská služba.

LITERATURA
Misconiová, B.: Komplexní domácí péce – od A do Z. Asociace domácí péce. Kinestetika – Ošetrovatelství. Dimenze moderního zdravotnictví – Editorial c. 3/2007.

Pavla Andrejkivová, Bc. Magdaléna Andrejkivová LADARA s. r. o. (Lásku dávám rád) Agentura domácí zdravotní péče, Karlovy Vary andrejkiv.p@seznam.cz

Ohodnoťte tento článek!