Moje zkušenosti s informováním pacienta v Saudské Arábii

Marcela Hrubá, Department of Medical Oncology, King Fisal Specialist Hospital and Research Center, Rijád, Saudská Arábie.

Kvalitní vzdělávání pacienta předpokládá dokumentaci, na jejímž vedení se podílejí všichni členové ošetřovatelského a lékařského týmu. Není třeba mnoho administrativy, ale jednoduchý dokument s přehledně vedenými záznamy. Informace vedoucí k informování pacienta jsou na mém nynějším pracovišti rozděleny do několika okruhů tak, aby byla dokumentace přehledná. Námi používaný dokument (viz tab.) je jeden dvoustranný list s místem pro následující okruhy informací:

* proces onemocnění, podmínky, možnosti léčby, prognóza * nutriční opatření * používání léků, efekt léčiv, působení léčiv. * denní aktivity, používání pomůcek, rehabilitace * kontaktní čísla, kde může pacient dostat informace, datum kontroly, informace k propuštění * jiné doplňující informace.

Prvním záznamem je datum podávané informace, aby nedocházelo k jejímu opakovanému podávání. Záznam o tom, kdo byl o problému informován, nám usnadňuje komunikaci s rodinou. V Saudské Arábii se občas stává, že pacienti, většinou se jedná o ženy, nejsou vůbec seznámeni s diagnózou, a je tedy velmi těžké je dále informovat o dalších podrobnostech spojených s léčbou, zejména pokud vyžaduje chemoterapii a je třeba vysvětlit všechny vedlejší účinky spojené s jejím podáváním. Nicméně i přes tuto bariéru jsou rodinným příslušníkům (většinou se jedná o otce nebo manžela) tyto informace podávány. Dobrá komunikace s rodinou je zde hlavně důležitá proto, aby byl ošetřující personál v přímé komunikaci s pacientem pozorný a podával jen ty informace, které jsou schváleny členy rodiny. Způsob podávání informací (verbální sdělení, demonstrace, brožura, videoprogram nebo jiné prostředky výuky): k podávání informací nám slouží mnoho dvojjazyčných brožur a materiálů, ale protože je v současné saúdskoarabské populaci stále vysoký počet negramotných, musíme občas používat názornou demonstraci a opravdu důsledné vysvětlení, abychom měli jistotu, že pacient chápe podstatu vysvětlovaného problému. Informaci o tom, zda je pacient schopen číst a psát, zjišťujeme při přijímacím vyšetření. V dokumentu zaznamenáváme také zhodnocení, zda informovaná osoba informace přijala a pochopila, což ověřujeme přímými otázkami. Protože je ošetřovatelský tým onkologického oddělení doslova mezinárodní a ne všichni jsme schopni hovořit plynně arabsky, zaznamenáváme také problémy, které se vyskytly při výuce pacienta. Nejčastěji jde o jazykovou bariéru, ale občas také o nespolupráci pacienta, či o nepochopení informací. Zaznamenáváme též možný fyzický a psychologický handicap bránící plnému vnímání informací.

Specifické informace podávané na onkologickém oddělení

Na onkologickém oddělení, kde v současné době pracuji, začíná proces výuky pacienta již při jeho příjmu takzvanou orientací na oddělení. Cílem je seznámit ho se signalizačním systémem, pravidly nemocnice, dobou návštěv, ovládacím zařízením pro manipulaci s nemocničním lůžkem, ovládáním televize a dalšími detaily chodu oddělení. Tato informace je v dokumentaci zaznamenána jednoduchou větou: „Orientace na oddělení provedena“. Mezi další důležité informace, za které je sestra zodpovědná, patří příprava pacienta k různým vyšetřením, ať už jde o vyšetření ultrazvukem, CT, PET scan, magnetickou rezonanci nebo jiná invazívní vyšetření. Informovaný souhlas a seznámení pacienta s vyšetřením provádí ošetřující lékař. Průběh léčby, stej ně j ako informovaný souhlas s léčbou, je vysvětlen lékařem, ale za konkrétní údaje o léčivech (účinky chemoterapie, nežádoucí účinky spojené s podáváním chemoterapie, příznaky febrilníneutropenie, důležitost pravidelné hygieny dutiny ústní, management léčby bolesti, management únavy, prevence tvorby dekubitů) jsou zodpovědností sestry. Při léčbě chemoterapií je pravidlem, že informace o jednotlivých léčivech jsou poskytovány pouze před prvním cyklem chemoterapie, při opakované aplikaci už jen ověřujeme, zda pacient ví, o jakou léčbu se jedná.

Pohled domů zvenku…

Výrazným rozdílem v péči o pacienta mezi pracovištěm, kde pracuji nyní, a pracovištěm předchozím, v České republice, je počet pacientů, o které jako sestra pečuji během jedné ^hodinové služby. V běžném provozu v České republice jde o 6 – 9 pacientů, v případě současného onkologického oddělení jde o 4 pacienty. Z toho vyplývá, že na edukaci pacientů mám většinou čas a mohu se jí věnovat. Pokud eventuálně čas nemám, mohu požádat o pomoc sestru specialistku, která se zabývá jen edukaci pacientů. Tady myslím zejména na využití znalostí a schopností sester s bakalářským studiem, které by se mohly zabývat nejen edukaci samotnou, ale také tvorbou edukačních materiálů pro konkrétní pracoviště. Přestože pracujeme ve srovnávaných zemích zcela odlišným způsobem, ze své zkušenosti jsem přesvědčena, že edukace pacientů je cestou, jak zlepšit nejen vnímání zdravotnických zařízení, ale také pozvednout prestiž sesterského povolání v očích pacienta.

Ohodnoťte tento článek!