Motivace sester na pracovišti

Schopnost motivovat zaměstnance je nejnáročnější a nejvýznamnější zručnost manažera. Časy, kdy nadřízený pouze určil, co mají zaměstnanci dělat, jsou dávno pryč. Zaměstnanci chtějí vedle výše platu vědět, co se od nich očekává, mají zájem konzultovat s nadřízeným a potřebují mít pocit, že práce, kterou vykonávají, má význam.


SOUHRN: Vzhledem k současnému reformnímu stavu ve zdravotnictví, který je charakteristický nedostatkem ekonomických zdrojů, nevyhovujícím mzdovým systémem, nedostatkem sester, mají manažeři v ošetřovatelství na kterémkoli stupni řízení náročný úkol – najít vhodné způsoby a metody motivace svých zaměstnanců a tím i zabezpečovat kvalitu poskytované zdravotní a ošetřovatelské péče.
Klíčová slova: motivace, management lidských zdrojů, kvalitní ošetřovatelská péče


V mnohých nemocnicích chybí pracovní motivační strategie zdravotnického zařízení, včetně péče o zaměstnance, jejich pracovní podmínky. V práci ošetřovatelského manažera na kterémkoli stupni řízení je důležité analyzovat všechno, co je možné ovlivnit v řídícím procesu ve prospěch motivace v práci sester, ale i identifikovat demotivační faktory. V článku představujeme průzkum, ve kterém jsme zjišťovaly motivace sester na pracovišti a porovnávaly jsme je mezi muži a ženami.

V průzkumu byly použité tyto průzkumné otázky:

1. Jakou zátěž pociťují sestry při výkonu své práce?
2. Jaké pozitivní a negativní faktory uvádějí sestry na jednotlivých odděleních?
3. Jsou sestry na pracovišti motivované?
4. Jak a čím by sestry chtěly být na pracovišti motivované kromě svého platu?
5. Jsou sestry na pracovištích dostatečně ohodnocené podle dosaženého vzdělání?

Průzkum jsme realizovaly v NÚSCH, a. s., Bratislava, v roce 2011. Průzkumný vzorek tvořily sestry z jednotlivých pracovišť: úsek operačních sálů (ÚOS), oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny (OAIM), oddělení arytmií a kardiostimulace (OAKS), chirurgie.

V našem průzkumu jsme použily dotazník, který jsme si samy vytvořily. Obsahoval 23 otázek (otevřené, zavřené položky). Z celkového počtu 198 distribuovaných dotazníků se nám 168 vrátilo zpět. Dva dotazníky jsme z průzkumu musely vyloučit pro neúplné vyplnění. Našeho průzkumu se zúčastnilo 168 respondentů, z toho: muži 35, ženy 133. Pro zpracování dat jsme použily statistickou metodu SPSS, pro grafické znázornění operační program MS EXCEL.

Respondenti byli ve věku od 20 do 50 let. Většina respondentů mělo VOV (64 respondentů), 53 respondentů mělo titul bakalář, 15 respondentů mělo titul magistr a 3 respondenti měli ještě vyšší titul. Sestry měli 6–15 let praxe, 20 respondentů mělo 16–20 let praxe, 8 respondentů mělo více než 21letou odbornou praxi.

Výsledky empirické analýzy

Z celkového počtu respondentů sestry uvedly jako nejvíce stresující faktory: nárazová práce (70 %), dezorganizace práce (70 %), krátký časový limit na realizaci (50 %) a soustavné vyzvánění telefonu na pracovišti (70 %).

Nejčastěji uváděné negativní faktory pracovního prostředí podle hodnocení respondentů jsou: větší počet pacientů a operací (85 %), velké množství dokumentace (50 %), nadřazenost lékařů (40 %), přesouvání činností lékaře na sestru (90 %), nedostatek sester (70 %) a špatná organizace práce na oddělení (50 %).

Naši respondenti z jednotlivých úseků uvedli, že na svých odděleních nejsou dostatečně motivovaní. Většina také v dotazníku konkrétně uvedla, že za motivaci při své práci považují získávání nových vědomostí a spokojenost pacientů. Většina pracovníků je spokojená s profesí, kterou vykonává. Z našeho průzkumu jsme také zjistily, že až 90 % pracovníků by změnilo své pracoviště za jiné. Jako nejzávažnější uvádějí finanční důvod.

Z pozitivních faktorů prostředí respondenti uvedli zejména tyto: dobré materiálně-technické vybavení (90 %), zajímavá práce (70 %) a získání nových poznatků (90 %).

Z otázky zaměřené na „motivace podle zaměstnanců“ jsme se v průzkumu dozvěděly, že by většina sester kromě svého platu ocenila tyto další formy motivace: výhody ve zdravotnictví pro zdravotníky a příbuzné (90 %), větší pracovní uznání (70 %), lepší vztahy na pracovištích (60 %), relaxační, rehabilitační a lázeňské pobyty dvakrát do roka (90 %).

Co se týká ohodnocení pracovníků, z našeho průzkumu jsme zjistily, že sestry nejsou na svých pracovištích dostatečně ohodnocené podle dosaženého vzdělání. Většina sester má vysokoškolské vzdělání (Mgr., PhDr. a vyšší), což v praxi není ohodnocené a zaplacené. Můžeme tedy konstatovat, že sestry nejsou na jednotlivých pracovištích spokojené s finančním ohodnocením.

Výsledky mnohých výzkumů naznačují tendence závislosti pracovní motivace na hodnotách a potřebách lidí, které souvisejí s charakterem práce, stupněm ekonomického a technického rozvoje, hmotnou a kulturní úrovní, pracovními podmínkami a mezilidskými vztahy v organizaci (Prigl, 1997). Pořadí motivačních činitelů se však mění v návaznosti na změny potřeb člověka. Zároveň se význam motivačních činitelů výrazně mění v závislosti na pohlaví, věku.

Z našeho průzkumu jsme zjistily, že muži se dožadují jiných motivačních forem než ženy, což lze vysvětlit psychofyziologickými, ale i sociálními faktory. Pro muže jsou důležité rozličné faktory související s charakterem práce, úhrada nákladů na dopravu do zaměstnání, výhody ve zdravotnictví pro ně samé a jejich rodinné příslušníky.

Pro ženy jsou důležité výhody ve zdravotnictví, pracovní podmínky, vztahy na pracovišti, relaxační, rehabilitační a lázeňské pobyty 2krát ročně. V našem průzkumu jsme také zjistily, že pro mladé zaměstnance jsou hlavními faktory spokojenosti s prací: charakter práce a možnost funkčního postupu. Pro starší zaměstnance se charakter práce stává méně důležitým, což vyplývá z delší odborné praxe, z jejich větší samostatnosti a vyšší prestiže v pracovním kolektivu.

Motivace je dynamický proces, který integruje psychickou a fyzickou aktivitu člověka k vytyčení cíle. Práce je pro člověka to, co ho drží při životě a zajišťuje mu prostředky na živobytí. Proto je velmi důležité zaměstnance stimulovat, dávat jim pocit potřebnosti, důležitosti.

Doporučení pro praxi:

* zabývat se pracovními podmínkami sester a pracovníků, stanovit cíle pro nápravu,
* budovat organizační kulturu s důrazem na lidské a odborné hodnoty,
* zlepšovat komunikaci „shora dolů i zdola nahoru“, pravidelně zaměstnance informovat o cílech i problémech vedení nemocnice,
* podporovat vytváření příjemné atmosféry na pracovištích,
* využívat nefinanční odměny,
* ve vedení jasně definovat pravidla odměňování,
* realizovat edukační programy pro sestry, zaměřené na antistresový program a zásady psychohygieny.

Závěr

Motivace podle Hitky (2003) představuje souhrn specifických podmínek, jež vzbuzují a udržují aktivitu zaměstnance, který se orientuje na určitý směr a k jistému cíli. Potřeby, osobnost člověka, okolní prostředí patří mezi základní motivující činitele. Pro motivování zaměstnanců k žádoucí činnosti je nevyhnutelné poznat základní motivy lidí, motivační strukturu jednotlivých zaměstnanců, jakož i prostředky a faktory, pomocí kterých je možné je motivovat.

V současné době je v každé organizaci nezbytné věnovat zvýšenou pozornost kvalitě a investicím do lidských zdrojů, které eliminují fluktuaci zaměstnanců a vytvářejí optimální podmínky pro zaměstnance.

Moudrý manažer by měl dbát na to, aby zaměstnanci byli informováni o cílech, úkolech i o problémech organizace, měl by s nimi komunikovat a naslouchat jejich názorům, respektovat jejich samostatnost. Ke každému zaměstnancovi se chovat jako k profesionálovi, od všech vyžadovat názory a stanoviska. Důležitým předpokladem účinné motivace je starat se o to, aby byl každý úkol řešitelný a splnitelný až do konce. Vždy, když je to možné, ocenit, pochválit, podporovat profesionální růst, zlepšovat pracovní prostředí.

Zdravotnická zařízení si musí uvědomit význam a důležitost péče o lidské zdroje, jejich rozvoj, jehož součástí je motivační aspekt. Motivací, investováním do rozvoje pracovníků organizace přispívá ke zvýšení výkonu zaměstnance, ale i ke kvalitativní úrovni poskytované péče.


O autorovi: PhDr. Hilda Balková, Ph. D., Bc. Monika Zibrinová ÚOS, NÚSCH, a. s., Bratislava (hilda.balkova@post.sk)

Motivace sester na pracovišti
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů