Motonehody a následná terapie v Kladrubech

Spondylochirurgických pracovišť je v ČR 18 a navazují na ně 4 spinální jednotky. V rámci ucelené péče následují spinální rehabilitační jednotky (SRJ), které jsou v ČR 3 (6).


SOUHRN: Počet klientů, kteří se léčí v Rehabilitačním ústavu Kladruby z důvodu motonehod, se zvyšuje. Mezi jejich nejvážnější následky patří poranění míchy a páteře. Klienti s uvedeným postižením potřebují specializovanou koordinovanou péči. K jejich léčbě slouží spondylochirurgická pracoviště, spinální jednotky a spinální rehabilitační jednotky.
Klíčová slova: motonehody, komplexní rehabilitace, poranění míchy a páteře

SUMMARY: The number of patients that er treated in Rehabilitation Institution in Kladruby due to vehicle accidents is increasing. Spinal cord and spine injuries are the most serious consequences of the accidents. The clients need specialized coordinated care. They are treated at spondylo-surgical, spinal and rehabilitation units.
Key words: vehicle accidents, complex rehabilitation, injury of spinal cord and spine


Motonehody a následná terapie v Kladrubech

Mezi zařízení, ve kterých je k dispozici spinální rehabilitační jednotka, patří i Rehabilitační ústav Kladruby, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jedná se o odborný léčebný ústav určený k poskytování ústavní celodenní komplexní rehabilitační léčby klientů po úrazech a operacích pohybového a nervového systému. Klienti zde začínají dlouhou a nelehkou cestu k soběstačnosti, na které je jim nápomocen tým pracovníků a systém komplexní rehabilitace.

V Rehabilitačním ústavu Kladruby se za poslední 3 roky léčilo 151 klientů z důvodu úrazu spojeného s nehodou na motocyklu. V roce 2008 jich bylo 53, v roce 2009 50 a pouze za pololetí, tj. od ledna do června roku 2010, bylo klientů 48 (podle statistických údajů RÚ Kladruby, které jsou zasílány na ÚZIS Praha).

Spinální rehabilitační jednotka (SRJ) v Kladrubech vznikla 1. 7. 2002. Příjem pacientů je možný od 6. týdne po vzniku onemocnění. SRJ má 40 lůžek se skupinovou ošetřovatelskou péčí. Maximální délka pobytu na SRJ je 5 měsíců. Při komplikacích je pacient překládán zpět na SJ, eventuálně jiné specializované oddělení. Po stabilizaci zdravotního stavu se pacient vrací zpět na SRJ k dokončení rehabilitační léčby (5).

Příčiny nehod a nejčastější úrazy

Od roku 2000 do roku 2009 bylo v České republice při dopravních nehodách zaviněných řidiči motocyklů, malých motocyklů a mopedů usmrceno 781 osob, 4092 osob bylo těžce zraněno a 12 113 osob bylo zraněno lehce (graf, čerpáno ze zdroje BESIP) (1).
Nejčastějšími úrazy motocyklistů jsou otevřené komplikované zlomeniny dolních končetin, úrazy hlavy, úrazy páteře a zlomeniny pánve. Průměrné náklady na léčení jednoho motocyklisty po dopravní nehodě jsou asi 317 tisíc. Nejčastější příčinou nehod u motocyklistů je podle dopravních policistů nepřizpůsobení rychlosti technickému stavu vozovky. Motocyklisté často předjíždějí, aniž mají dostatečný rozhled, velkým problémem jsou méně zkušení řidiči, kteří nad strojem ztratí kontrolu (2).

Ucelená rehabilitace

O ucelené rehabilitaci hovoříme v případě, kdy důsledky nemoci či postižení nelze řešit pouze zdravotnickými prostředky, stav je trvalý nebo dlouhodobý a léčbou nelze nemoc či postižení plně odstranit. Jednotlivé složky ucelené rehabilitace se musí vzájemně propojovat. Léčebná rehabilitace je doplňována rehabilitací sociální, u osob v produktivním věku navazuje často rehabilitace pracovní, u dětí je velice důležitá rehabilitace pedagogická (7).

V případě poranění míchy a páteře se ve většině případů jedná o tetraplegii, tetraparézu, paraplegii, paraparézu. Jedná se o diagnózy s trvalými následky pro klienty. Tetraplegie je z hlediska léčby nejnáročnější diagnózou a klienti s tímto postižením musí věnovat veškeré síly na zvládnutí základních denních činností.

Graf

U klientů s uvedenými diagnózami začíná rehabilitační léčba na spinální rehabilitační jednotce systémem pozvolné zátěže přibližně 14 dní. Po této době je téměř plně převedena na rehabilitační oddělení. Na lůžkovém oddělení probíhá rehabilitační ošetřování. Jedná se o způsob aktivního ošetřování, kdy sestra všemi dostupnými prostředky zamezuje vzniku komplikací a sekundárních změn. Každodenně spolupracuje s ergoterapeuty nebo fyzioterapeuty. Sestra nemůže nahrazovat jejich práci, ale může podle instrukcí udělat pro pacienta s omezením pohybové aktivity mnoho (3).

Na rehabilitačním oddělení je klient postupně rehabilitován podle individuálního programu k maximální možné úrovni předpokládané pohybové aktivity. Fyzioterapii dělíme na léčebnou výchovu (LTV) a fyzikální léčbu. LTV je prováděna individuálně nebo ve skupinách. Ve fyzikální léčbě se využívá stejnosměrných a střídavých proudů, parafínu, laseru, magnetického vlnění a mnoha dalších metod. Součástí rehabilitace je ergoterapie, která je zaměřena na minimalizaci nedostatků, které vznikly onemocněním. Jedná se o výběr vhodných kompenzačních pomůcek, nácvik denních potřeb – oblékání, psaní, osobní hygienu (4).

U lékařského vyšetření spinálního pacienta se celosvětově k hodnocení používá ASIA (American Spinal Injury Association) klasifikace – Standard pro neurologickou klasifikaci spinálního poranění. Dělí se na skupiny A, B, C, D, E. Podle uvedené klasifikace se hodnotí pacienti u vstupního lékařského vyšetření a dalších vyšetření v průběhu léčby, v RÚ Kladruby (8).

V rámci sestaveného individuálního plánu je klient RÚ vybavován prostředky zdravotnické techniky. Výběr probíhá společně s fyzioterapeuty a ergoterapeuty. Pomůcky si zkouší v průběhu léčby a jsou mu případně upravovány. K nácviku denních činností je připraven cvičný byt – léčebná výchova k soběstačnosti. Zde klienti v rámci ergoterapie nacvičují nezbytné úkony nutné k soběstačnosti v domácím prostředí. S veškerými informacemi týkajícími se sociální problematiky, např. invalidních důchodů, příspěvků na péči, úprav bytu nebo úprav řízení automobilu, je seznamují zdravotně sociální pracovnice.

Motonehody a následná terapie v Kladrubech

Důležitou součástí individuálního plánu klienta je výpočetní učebna, související s pracovní nebo pedagogickou rehabilitací. Je zaměřena nejen na výuku, ale i ovládání počítače s pomůckou. Počítače jsou pro osoby se zdravotním (tělesným) postižením důležitější nežli pro běžnou populaci. Mnozí z nich nemohou pracovat nebo studovat obvyklým způsobem. S pomocí počítačů nemusí být limitováni. Internet i další elektronické databáze jsou zdrojem informací, které zdravotně postižený hůře získává přímým dotazem. Významným prostředkem komunikace je e-mailová pošta. Pro řadu zdravotně postižených je počítač prostředkem jejich pracovního uplatnění. Jde o lidi, kteří jsou odborníky přímo na využití počítačů, širší je však skupina těch, kteří pomocí počítačů zpracovávají a předávají výsledky své odborné práce.

Dalšími členy multidisciplinárního týmu jsou psychologové. Jejich péče je pro klienta v tomto období zásadních změn nezbytná. U tetraplegických pacientů nastávají po tracheostomii poruchy řeči a dýchání, které vyžadují logopedickou péči. Klienty mohou provázet i další zdravotní komplikace, nejčastěji uroinfekce a dekubity, v průběhu léčby musí být edukováni lékaři a ošetřovatelským personálem.

Respekt

Vzhledem k narůstajícímu počtu nehod motorkářů byla v roce 2008 v RÚ Kladruby zorganizována akce s názvem Respekt. Jedná se o akci, na které se setkávají motorkáři z celé republiky se svými kolegy – motorkáři, kteří se v ústavu po motonehodách léčí. Právě tato akce má za cíl nabádat veřejnost k respektu při jízdě a varovat před riskováním na silnicích. Klienti, kteří se pohybují na mechanickém vozíku a hledají náhradu za prožitek z jízdy na motorce, mohou vyzkoušet čtyřkolky, které jim jízdu umožňují. Návštěvnost předčila očekávání a zájem o tuto akci každým rokem stoupá. Konala se potřetí a proběhla 31. 7. 2010. Právě loňský červenec byl tragický pro 27 motocyklistů – v jeho průběhu zahynul nejvyšší počet motorkářů v tomto měsíci za poslední tři roky. Od ledna do července loňského roku zahynulo celkem 64 motocyklistů (2).

Na vlastní kůži

Další akcí, která probíhá v RÚ Kladruby a varuje před motonehodami a dalšími úrazy, je program prevence úrazů Na vlastní kůži ev. č. HUF/Z21/004327/2010, který je určen žákům 8. a 9. tříd ZŠ a studentům SŠ, SOU. Účastníci se ve dvou částech programu seznamují s hlavními příčinami úrazů, s vlivem alkoholu a drog na chování člověka v souvislosti s úrazy, s poskytováním první pomoci. Na vlastní kůži vyzkoušejí jízdu na mechanických a elektrických vozících. V prostředí RÚ přicházejí do kontaktu s klienty a realitou, která nastává po úrazu. V letošním roce byla na tuto akci poskytnuta účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského humanitárního fondu v rámci tematického zadání Programy pro oblast zdraví 21.

Závěr

V průběhu léčebného pobytu klientů v RÚ Kladruby se prostřednictvím všech složek ucelené rehabilitace snažíme o zlepšení zdravotního stavu klientů, obnovu jejich soběstačnosti, pracovních schopností a o úspěšný návrat do domácího prostředí a k běžnému způsobu života. Kladruby však nechtějí pouze léčit, ale i varovat a donutit veřejnost, aby si uvědomila následky svého mnohdy rizikového chování. Právě proto v areálu RÚ Kladruby pořádáme akce Respekt nebo Na vlastní kůži.

(recenzovaný článek)


O autorovi: Mgr. Eva Talpová, Oddělení kvality a ošetřovatelské péče, Rehabilitační ústav Kladruby, ZSF v Českých Budějovicích (E.Talpova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!