Možnosti dalšího vzdělávání pro NLZP

ÚZS UJEP v Ústí nad Labem získal akreditaci MZ ČR k oprávnění uskutečňování dalších programů specializačního vzdělávání.

Ústav zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nabízí nově v rámci vzdělávacího programu Specializační vzdělávání NLZP (teoretickou část) v oborech Organizace a řízení ve zdravotnictví a Perioperační péče v gynekologii a porodnictví další vzdělání. Specializace Organizace a řízení ve zdravotnictví má za úkol připravit NLZP k výkonu manažerských rolí a funkcí a posílit jejich schopnosti k efektivnímu rozvoji profesního oboru, k rozvoji osobnosti, schopnosti samostatného rozhodování v oblasti řízení ošetřovatelské péče na všech stupních řízení ZZ s označením Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví.

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče v gynekologii a porodnictví je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Porodní asistentka pro perioperační péči, a to osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce a schopnosti samostatného rozhodování. Specializační studium v jednotlivých oborech se bude řídit schválenými vzdělávacími programy a platnou legislativou. Předložené vzdělávací programy odpovídají svým zaměřením činnostem NLZP, uvedeným ve vyhlášce č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Po úspěšném absolvování specializačního studia bude absolventům vystaven diplom s uvedením označení specialisty podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., součástí bude i dodatek k diplomu s vymezením činností podle příslušného ustanovení vyhlášky č. 55/2011 Sb., ke kterým je specialista oprávněn.

Termín zahájení specializačního vzdělávacího programu je 1. 9. 2011. Podrobné informace k jednotlivým vzdělávacím programům specializačního vzdělávání, včetně možnosti přihlášení, budou postupně zveřejňovány na webových stránkách Ústavu zdravotnických studií www.uzs.cz v odkazu na liště Vzdělávání, věda a výzkum.


O autorovi: Mgr. Hana Plachá, Odborný asistent a koordinátor odborné praxe, katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Ústav zdravotnických studií UJEP, Ústí nad Labem (Hana.Placha@ujep.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!