Možnosti přípravy sterilního materiálu ve zdravotnických zařízeních

Obor sterilizace a dezinfekce patří k poměrně mladým, dříve často opomíjeným oborům. Po roce 1989 nastal velký přelom. Z dřívější doby nám zůstala zastaralá technika, nedostatek kvalifikovaného personálu a časté podceňování tohoto oboru. Dnes bychom těžko prováděli složité vyšetřovací a terapeutické výkony bez dokonale sterilizovaného materiálu, nástrojů a sterilní nebo vydezinfikované přístrojové techniky.

Sterilita je stavem bez přítomnosti životaschopných mikroorganizmů a úkolem sterilizačního procesu je správnou validací a monitoringem výroby ji zabezpečit. Monitorování procesu sterilizace znamená sledování a dokladování jednotlivých kroků, od předsterilizační přípravy materiálu a pomůcek až po finální, sterilizovaný výrobek, včetně způsobu jeho transportu a skladování.

Monitorování sterilizace provádíme:

vizuálně (tlak, teplota, čas)

chemickými indikátory

záznamovým zařízením přístrojů

biologickými indikátory.

Způsoby sterilizace

Fyzikální cestou:

a) párou pod tlakem – v autoklávech

b) horkým vzduchem – v horkovzdušných sterilátorech

c) radiací.

Chemickou cestou:

a) etoxenem

b) formaldehydem

c) plazmou

Sterilizace se provádí individuálně, v centralizačních centrech nebo v centrálních sterilizacích.

Individuální sterilizace se provádí samostatně na jednotlivých zdravotnických pracovištích.

Horkovzdušná sterilizace – výhody a přednosti

Možnosti sterilizace jsou většinou omezeny na horkovzdušnou a parní sterilizaci v zastaralých přístrojích, bez možnosti monitoringu sterilizačního procesu. Horkovzdušná sterilizace je omezena tím, že je vhodná jen pro některé materiály, navíc svou vysokou teplotou ničí a tupí chirurgické nástroje. Materiály vkládané do horkovzdušných sterilizátorů musí být balené do speciálních fólií nebo v uzavřených kazetách. Parní sterilizátory jsou většinou technicky zastaralé, nelze v nich provádět vakuové a Bowie Dick testy.

Další nešvary mívají subjektivní charakter. Kvalita předsterilizační přípravy a sterilizace je přímo závislá na pracovníkovi, který ji provádí, často se neprovádí monitoring a nevede dokumentace. Bohužel se můžeme stát svědky toho, že pracovnice přístroj zapne při odchodu domů a nechá vypnutí na uklízečce nebo očekává, že se sám vypne. Mnozí pracovníci se spokojí s tím, že se přístroj rozsvítí a vydává nějaký zvuk, ale už nesledují dosažené parametry procesu a málokdy používají chemické indikátory. Zda přístroj správně funguje a dosahuje daných parametrů, se dozvídají až při hygienické kontrole pomocí bioindikátorů, nebo pokud se hledá zdroj nozokomiálních nákaz.

Tento způsob sterilizace má tyto přednosti: Je dostupná, rychlá, nezávislá na transportu, s menší administrativou. Bohužel však tomu neodpovídá konečná kvalita.

Sterilizační centra

Zaškolené pracovnice zde provádějí sterilizaci dodaného materiálu, nikdy však samy předsterilizační přípravu. Průběh sterilizačního procesu je kontrolován vizuálně, za pomocí chemických indikátorů a častější jsou kontroly biologickými indikátory.

Jedná se zpravidla o specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje předsterilizační přípravu, sterilizaci materiálu a ručí za kvalitu sterilizovaného materiálu. Důležitá je i kvalifikace personálu, kde hlavní část dalšího vzdělávání je zaměřena na dezinfekci a sterilizaci, zatímco na klinických odděleních je jen dílčí součástí dalšího vzdělávání.

Důvody pro zřizování CS:

větší bezpečnost pro pacienta a personál

technické přednosti

personální přednosti

ekonomické přednosti

záruky kvality

Zřizování centrálních sterilizací přispívá k tomu, že pracovníci na klinických odděleních a operačních sálech se mohou věnovat více nemocným nebo práci instrumentářek a manipulaci s kontaminovaným materiálem se zamezuje vzniku infekcí jak u pacientů, tak i personálu.

Dokumentace s monitoringem celého sterilizačního procesu umožní také při vzniku nozokomiálních nákaz doložit postupy lege artis a ve forenzních případech průkazně ilustrovat, že použitý materiál a instrumenty byly sterilizovány správně. n

Ohodnoťte tento článek!