Na zkušenou do Norska

Norsko je země ležící na západní části Skandinávského poloostrova, země, která se vyznačuje nedotčenou přírodou, vyspělou ekonomikou a krásnými památkami, ale také lidmi vstřícnými a ochotnými ke spolupráci s naší školou.

V projektu Leonardo da Vinci jsme se studenty naší školy měli možnost navštívit malé město Laerdal. Je to město s charakteristickými rysy typické severské architektury, ležící v jižní části Norska, v ústí jednoho z nejdelších a nejhlubších fjordů. V tomto městě stážovali naši studenti v domově pro seniory a v agentuře domácí péče. Doba stáže studentů byla 16 dní, z toho deset pracovních dní praktikovali ve zmíněných zařízeních. Po pěti pracovních dnech se studenti v obou institucích vystřídali. Studenty doprovázely organizátorka projektu – naše vyučující anglického jazyka – a učitelka odborných předmětů.
Vzhledem k tomu, že stáž byla studentům plně hrazena z projektu Leonardo da Vinci pod patronací Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), probíhal výběr stážistů na základě kritérií daných naší školou. Skupinu stážistů tvořili studenti oboru zdravotnický asistent s jazykovými předpoklady a na základě prospěchu. Cílem stáže, vycházející z obecných cílů projektu Leonardo da Vinci, bylo podpořit studenty v jejich osobním rozvoji a v odborné přípravě, v získání nových zkušeností a dovedností v oboru, pro který se profesně připravují, ve zvýšení zaměstnatelnosti a v účasti na evropském trhu práce. V neposlední řadě bylo cílem stáže, aby si studenti sami potvrdili, že vše, co se ve škole v průběhu studia naučili, je uplatnitelné v praxi.
Na podzim 2012 do norského Laerdalu vyjelo 8 studentů. Do Norska jsme se dopravili letecky a byli jsme ubytováni v komfortně vybaveném kempu. První den po příletu jsme byli pozváni do domova seniorů, který se jmenoval Laerdal alders og sjukeheim. Zde jsme měli společné posezení s organizátorem a partnerem z norské strany a vrchní sestrou – manažerkou. Studenti byli seznámeni s organizací stáže, pracovištěm, náplní práce a pracovní dobou. Kromě možnosti projít si celé zařízení, seznámit se se zaměstnanci, staničními sestrami a sociálními pracovníky, nám bylo umožněno se na cokoli zeptat a pořídit si fotodokumentaci. Domov pro seniory je zařízení, které nabízí zdravotně sociální péči pro zhruba 70 klientů. Kromě standardní péče poskytují ještě speciální péči v oblasti gerontopsychiatrie. Zařízení je prostorné a rozsáhlé, umístěné uprostřed zahrady v obytné zóně města. Každý klient má svůj pokoj včetně sociálního zařízení a koupelny. Součástí domova seniorů je společenská místnost, prostorná jídelna s výhledem do zahrady a kaple. K rychlejšímu a efektivnějšímu přístupu ke klientům pracovníkům zařízení slouží koloběžky a komunikační panel. Pokud klient zazvoní, objeví se na panelu v červené barvě číslo pokoje a ve chvíli, kdy ošetřující personál přijede ke klientovi a přihlásí se na jeho pokoji, rozsvítí se na panelu číslo pokoje v barvě zelené. Tímto jednoduchým způsobem jsou všichni informováni, ve kterém pokoji se personál nachází, což usnadňuje efektivnější poskytnutí pomoci.
Po úvodním seznámení byli studenti rozděleni do dvou pracovních skupin. Jedna zahájila stáž v domově seniorů, druhá pracovala v agentuře domácí péče. V domově seniorů byli studenti přiděleni k vedoucí sestře, která se jim plně věnovala a se kterou společně pracovali. Stejná organizace byla i v případě stáže v domácí péči. Za každého studenta vždy zodpovídala jedna norská sestra, se kterou každý den společně vyjížděli ke klientům do jejich domovů v oblasti města Laerdal. Prostřednictvím stáží tak studenti měli možnost prakticky se seznamovat s náplní práce místního ošetřovatelského personálu. Zpětná vazba spočívala v podobě zpracovaných prezentací, které vycházely z témat schválených v podaném projektu druhou stranou.
V minulých letech se studenti naší školy zabývali problematikou ergonomie zdravotníka. Na základě zkušeností a novinek z této oblasti byl vytvořen manuál, který je používán při výuce ošetřovatelství a ošetřování nemocných. Získané poznatky byly také začleněny do našeho školního vzdělávacího programu.
Letos jsme zpracovávali téma Holistický přístup ke klientovi. Studenti si vybrali zadaná témata z oblasti potřeb biologických, psychických, sociálních a spirituálních. Témata zpracovávali na základě teoretických znalostí dané problematiky a praktických zkušeností, které získali během stáže, doplněné fotodokumentací. Zpracované zadání prezentovali v anglickém jazyce na konci svého pobytu na společném evaluačním posezení, kterého se zúčastnil i norský garant a organizátor projektu, vedení obou institucí a pozvaní zaměstnanci, se kterými studenti pracovali po dobu stáže a ke kterým si vytvořili osobní vztah. Závěrečný večer probíhal jak v duchu pracovním a odborném, tak v srdečném a přátelském ovzduší, ke kterému přispěli naši studenti zajištěním občerstvení vycházejícím z pověstné slovanské pohostinnosti.
Převážnou náplní práce našich studentů v obou zařízeních byla realizace základních potřeb klientů, se zaměřením na hygienickou péči, prevenci komplikací spojených s dlouhodobým pobytem na lůžku, stravováním, péčí o spánek a rehabilitací. V domově seniorů pravidelnou rehabilitaci zajišťoval fyzioterapeut, s jehož prací byli naši studenti seznámeni. Při manipulaci s klientem studenti používali pomůcky k usnadnění pohybu klienta, které byly ve velké míře dostupné a běžně používané v práci se seniory. Zaměstnanci obou institucí jsou zvyklí tyto pomůcky využívat, a to nejen v domově seniorů, ale i v agentuře domácí péče. Pomůcky k usnadnění mobility jsou také běžnou výbavou v domácnostech seniorů a využívá je nejen klient, ale také rodina a personál, který se o seniora stará. To, že jsou zvedáky a ostatní pomůcky k mobilitě klienta běžným vybavením obou institucí, studenty ani tak nepřekvapilo, jako skutečnost, že ošetřující personál tyto pomůcky standardně používá podstatně častěji než u nás. Používání těchto pomůcek je nejen v zájmu klientů, ale i ochrany vlastního zdraví. Kromě uspokojování biologických potřeb pacientů se studenti podíleli také na realizaci jejich psychosociálních potřeb, zejména v oblasti aktivizačních metod a v oboustranném rozvoji komunikačních schopností.
Z hlediska závěrečné evaluace nutno uvést, že se všichni studenti shodli na tom, že norské instituce, kde praktikovali, byly stejně vybavené pomůckami, odběrovým systémem, způsobem třídění odpadu a v neposlední řadě byl stejný i systém organizace práce jako v nemocnici české, kam chodí na praxi. Hlavní odlišnost ovšem vidí v přístupu zdravotníků a sociálních pracovníků ke svým klientům, kdy jim všichni pracovníci, se kterými v Norsku spolupracovali, ukázali svým milým a bezprostředním přístupem v péči o seniory, že k profesi, kterou si vybrali, nejsou nutné jen odborné znalosti, vědomosti a dovednosti, ale také trpělivost, úcta, pochopení a ochota naslouchat.

O autorovi| Mgr. Taťána Janíková, Mgr. Patrik Burda, PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph. D. Střední zdravotnická škola Ruská, Praha (janikova@szs-ruska.cz, burda@szs-ruska.cz, kohoutova@szs-ruska.cz)

Domov pro seniory Laerdal alders og sjukeheim
Domov nabízí péči zhruba 70 klientům
Společné evaluační posezení

Ohodnoťte tento článek!