Nad gerontopsychiatrií vyrostla Palma

Velký sál Magistrátu hlavního města Prahy se již tradičně stává místem setkání odborníků z oblasti ošetřovatelství. Ačkoli vrcholil předvánoční shon, sešlo se zde ve středu 12. prosince 2012 více než 150 účastníků z řad všeobecných sester, pečovatelek, sociálně zdravotních pracovníků a fyzioterapeutů, které přilákal program odborné konference Mezinárodní modely a koncepty péče, pořádané profesní asociací mezinárodně akreditovaných lektorů Palma.

Úvodního slova se v brzkých ranních hodinách ujala PhDr. Eva Procházková, certifikovaný lektor pro psychobiografický model péče s mezinárodní akreditací a prezidentka nově vzniklé Asociace Palma. Navázala na konferenci pořádanou ve stejných prostorách dne 10. října 2012, zaměřenou na psychobiografický model péče, tzn. specializovanou péči pro klienty se symptomy demence, na které zazněla přednáška prof. Erwina Böhma, zakladatele modelu. Vzhledem k ne právě příznivému demografickému vývoji populace, kdy roste podíl lidí v seniorském a kmetském věku, může být právě jednou z cest rozvíjení specializované péče zaměřené na jejich potřeby. Také v České republice již funguje řada speciálních konceptů a modelů s mezinárodní akreditací, které nyní nově sdružuje právě Asociace Palma. Doktorka Procházková představila cíle a aktivity asociace, o nichž najdete více informací na www.asociace-palma.cz. Před zahájením odborné části konference všechny přítomné přivítal také MUDr. Martin Hofman, ředitel divize Medical Services společnosti Mladá fronta, pod jejíž vydavatelská křídla patří mj. i odborný časopis Sestra.
Jednotlivé prezentace konference mapovaly vybrané mezinárodní koncepty a modely. Na akci podobného typu a zaměření rozhodně nemůže chybět v praxi často využívaný koncept bazální stimulace, o kterém pohovořila PhDr. Karolína Friedlová, jednatelka Institutu Bazální stimulace, odborný garant akreditovaných vzdělávacích programů BS a nově také viceprezidentka Asociace Palma.
Slyšeli jste již o multismyslové terapii Snoezelen? Renáta Filatová a PhDr. Hana Stachová z ASNOEZ (Asociace konceptu Snoezelen České republiky) se ve svých dvou navazujících prezentacích věnovaly konkrétním možnostem využití této terapie a adekvátnímu vybavení tzv. snoezelenových místností, tedy prostředí vhodného pro úspěšnou realizaci konceptu Snoezelen. Názornou ukázkou byla mobilní snoezelenová místnost velikosti 2 x 3 m přístupná účastníkům konference přímo v sále.
Inspiraci a osobní zkušenost s konceptem kinestetické mobilizace získala Mgr. Hana Nedělková během své několikaleté zahraniční praxe v SRN. Nyní působí nejen ve středním managementu nemocnice, ale také jako lektor pro kinestetickou mobilizaci s certifikátem odborného poradce pro kinestetickou mobilizaci v kinestetické pohybové škole Viv-Arte® Kinästhetik-Plus v Ulmu.
V rámci závěrečného bloku konference zazněla přednáška Mgr. Mária Wirth, PhD., věnovaná metodě Validace® Naomi Feil. Tato metoda se v zahraničí velmi osvědčila u pacientů s Alzheimerovou chorobou, v ČR a na Slovensku však zatím bohužel není dostatečně aplikovaná, ačkoli je její princip, stejně jako u ostatních konceptů a metod, poměrně jednoduchý a finančně nenáročný, založený na empatii, která… vytváří důvěru, důvěra jistotu, jistota dává sílu, síla obnovuje sebevědomí a sebevědomí snižuje stres!
V samém závěru konference se k mikrofonu vrátila garantka akce PhDr. Eva Procházková a program ukončila prezentací zaměřenou na psychobiografický model péče prof. E. Böhma, koncept cílený především na péči o klienty s demencí (více informací o konceptu z pera přednášející najdete v časopise Sestra č. 12/2012, případně v on-line archivu časopisu www.sestra.cz).
Poděkování pořadatele, Asociace Palma, i organizátora, eventového oddělení Medical Services vydavatelského domu Mladá fronta a. s., patří hlavnímu partnerovi akce, společnosti SCA Hygiene Products, a také dalším partnerům, České asociaci sester, Magistrátu hl. m. Prahy, občanskému sdružení BAZALSNUZ a společnosti Šumavský pramen. Všem čtenářům časopisu Sestra a účastníkům akcí pořádaných divizí Medical Services přejeme hodně štěstí a zdraví do nového roku 2013 a těšíme se na viděnou opět u příležitosti konání dalších vzdělávacích akcí v tomto roce. Aktuální informace najdete na www.medical-services.cz

Ohodnoťte tento článek!