Nádory centrálního nervového systému

Nádory mozku patří mezi závažná onemocnění, která postihují lidskou populaci. Každý rok onemocní nádorem mozku v České republice až 700 lidí. Pro nádorové onemocnění mozku je typické, že je nejčastěji objeveno až ve chvíli, kdy je závažně postižen mozek.


SOUHRN: Článek stručně popisuje mozkové nádory, jejich dělení, příznaky a dostupné vyšetřovací a léčebné metody.
Klíčová slova: CNS, hematoencefalická bariéra, CT, MR, EEG

SUMMARY: The article shortly describes brain tumors, their classification, signs and symptoms, and available diagnostic and treatment methods.
Key words: CNS, blood-brain barrier, CT, MRI,EEG


 

Nádory centrálního nervového systému

Nádory mozku a míchy, souhrnně centrálního nervového systému (CNS), mají určité zvláštnosti. Mozek je centrum, které řídí všechny pochody v těle, umožňuje nám vnímat okolní vjemy, reagovat na ně, chodit, myslet, mluvit. Je chráněn jednak kostěnou schránkou – mozek lebkou, mícha páteří –, jednak hematoencefalickou bariérou, která je tvořena buňkami a brání průniku škodlivých látek do mozku. Tyto výhody však mají svá negativa při růstu nádoru, což dělá nádory CNS poněkud odlišnými od ostatních. Protože prostor v lebce a páteři je limitovaný, mohou i jinak benigní nádory svým růstem a tlakem na okolní zdravou tkáň jedince ohrozit na životě.

Dělení nádorů CNS

* Primární – vznikají z buněk mozkové tkáně, jsou buď intracerebrální (nitromozkové), nebo extracerebrální (vznikají v lebce, ale z jiné tkáně, například z mozkových plen).
* Sekundární – tvoří početnější skupinu, jsou to nádory dceřiné, tzv. metastázy, jejichž původní nádor je umístěn kdekoli v těle.
Primární nádory tvoří asi 1–2 % všech zhoubných nádorů. Každý rok onemocní v České republice nádorem mozku 700 lidí. Patří sem nádory rostoucí z podpůrné mozkové tkáně – gliomy, které tvoří 5 % všech nádorů mozku. Dělí se na gliomy s nízkým stupněm malignity, vyskytují se u mladších věkových kategorií, a na gliomy s vysokým stupněm malignity, které mají rychlý a agresivní růst a postihují starší jedince. Mají neostré okraje a často dochází k recidivám. Další skupinou jsou nádory vznikající z buněk mozkových obalů, nazýváme je meningiomy. Dále jsou to nádory z mozkomíšních nervů, tzv. neurinomy, mezi které řadíme adenom hypofýzy, meduloblastom, ependymom, které se zpravidla vyskytují u dětí.

Příznaky: U příznaků nádorového onemocnění záleží na lokalizaci nádoru, rychlosti růstu a typu. K prvním příznakům, kterých si všimne sám pacient nebo jeho okolí, patří porucha hybnosti, řeči, sluchu, zraku. Dále jsou to poruchy chování, epileptický záchvat, náhlé zvracení bez předchozí nevolnosti, silné bolesti hlavy, poruchy vědomí.

Vyšetřovací metody: Základem je vyšetření neurologem, CT vyšetření, MR, EEG vyšetření, PET, histologické vyšetření (biopsie), lumbální punkce.

Léčba: O tom, jaká léčba bude provedena, rozhoduje několik faktorů. Záleží na velikosti, lokalizaci, histologickém typu, příznacích onemocnění, celkovém stavu pacienta a jeho věku. Mezi dnešní běžně používané metody patří: operační výkon, ozařování, chemoterapie, symptomatická léčba.

Závěr

Nádorová onemocnění mozku představují pro pacienta a jeho okolí závažný problém. Nelze vždy předvídat, do jaké míry bude léčba úspěšná a zda vrátí nemocného do normálního života. Jsou nádory, které jsou dnešními metodami léčitelné a vyléčitelné, a na druhou stranu máme skupiny nádorů, kde i přes sebevětší snahu a pokroky je pravděpodobnost na vyléčení malá. Léčbou můžeme prodloužit život nebo aspoň zmírnit příznaky onemocnění.


O autorovi: Hana Gašpárková, JIP interních oborů, Nemocnice Přerov (G. Hanka@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!