Nanda klasifikace

Příspěvek prezentuje aktuální vývoj pojetí Nanda terminologie. Zmiňuje transformaci struktury taxonomie v podobě třinácti diagnostických domén a nastiňuje negativa nekorektního pojmosloví při nedodržení Nanda syntaktické stavby pojmů.

Úvodem připomeňme, že v roce 1997 bylo započato propojování výsledků tří klasifikací – NANDA, NIC (klasifikace ošetřovatelských intervencí) a NOC (klasifikace ošetřovatelských cílů) směrem k produktu s terminologicky a odborně korektními pojmy pro ošetřovatelské diagnózy, cíle a intervence. Společným záměrem představitelů těchto klasifikací je poskytnout ošetřovatelské praxi úplný systém klasifikace ošetřovatelských fenoménů. Takové pojetí prezentuje kupříkladu publikace z roku 2002 Clinical Applications of Nursing Diagnosis: Adult, Child, Women’s, Psychiatric, Gerontic, and Home Health Considerations autorky Helen Coxové a kolektivu. Vznik Taxonomie II Výsledkem testování obsahu i organizační struktury Taxonomie I v praxi (v českém kontextu publikované v Kapesním průvodci sestry z roku 2001) bylo zjištění nízké míry klinické využitelnosti struktury devíti vzorců lidských reakcí (výměna, komunikace, vztahování, výběr, oceňování, pohyb, vnímání, vědění a cítění), u jejichž zrodu v roce 1982 stály autorky Callista Roy, Margaret Newman, Martha Rogers, Dorothea Orem a Imogene King (http://www. nanda. org/html). V návaznosti na výsledky testování byl výborem pro taxonomii v roce 2000 předložen systém nový. Vznikla tak vyšší verze klasifikace diagnostických pojmů, nazvaná NANDA Taxonomie II. Je založena na struktuře diagnostických domén, které vycházejí z Gordonové struktury (Functional Health Patterns – FHP; Gordon, 1987, str. 9 – 29) pro sběr dat prvního kroku ošetřovatelského procesu – posouzení.

Struktura Taxonomie II

Diagnostické domény Taxonomie II vznikly dopracováním Gordonové FHP a připojením nově vytvořených diagnostických domén, mezi něž patří bezpečí a ochrana, tělesný a duševní komfort a růst a vývoj. Orientace, neboli ohnisko zaměření diagnostických domén je vymezeno okruhem jejich působnosti (viz tab. 1). Vnitřní stavbu domén tvoří diagnostické třídy. Ty s vysokou citlivostí specifikují, jakými konkrétními jevy se při diferenciální ošetřovatelské diagnostice u klienta v dané doméně zabýváme, a každá z tříd obsahuje sumu diagnostických pojmů.

Diskuse

Diagnostické pojmy NANDA Taxonomie II jsou chápány jako základní nezbytné elementy diagnostického tvrzení. Mohou se skládat z jednoho (např. bolest) nebo více slov (např. sociální izolace). Pro tvorbu schválených pojmů jsou v Taxonomii II optimálně užita gramatická pravidla a z nich předně syntax (stavba) jako zákonitost pro užívání jazykových prostředků (Diderot, 2002, 7. sv., str. 364).

Každá ošetřovatelská diagnóza je označena také standardizovaným kódem, který je významnou prevencí záměny. Uveďme příklady diagnostických pojmů: 1) Porušený obraz těla (Disturbed body image), kód 00118, 2) Akutní bolest (Acute pain), kód 00132, 3) Porušená osobní identita (Disturbed personal identity), kód 00121, 4) Riziko nevyrovnané tělesné teploty (Risk for imbalanced body temperature), kód 00005 (Gordon, 2001. et al, str. 226, 231).

Přínosem může být porovnání těchto příkladů s pojmy publikovanými v českém překladu Kapesního průvodce zdravotní sestry (Doenges, 2001, str. 17 – 18). Uvedené příklady jsou v přepracovaném vydání Kapesního průvodce zdravotní sestry uvedeny jako: Obraz těla porušený, Bolest akutní, Identita porušená a Tělesná teplota, riziko poruchy regulace. Výsledkem porovnání je konstatování, že formulace pojmů české (ale i anglické) verze odkazovaného titulu – odlišně od originálního znění ošetřovatelských diagnóz v NANDA taxonomii – gramatická pravidla nerespektují. Zjištění poukazuje na vhodnost revize způsobu abecedního řazení diagnostických pojmů, který byl v Kapesním průvodci zdravotní sestry (a dalších českých i zahraničních publikacích) použit. Publikované diagnostické pojmy bývají gramaticky modifikovány a uživatelé těchto formulací (studenti, sestry, pedagogové a další) se pak vyjadřují nekorektně. Tento fakt se stává terčem kritiky a současně může zkreslovat smysluplnost a praktickou využitelnost NANDA terminologie.

Závěr

Vývojem a výzkumem diagnostických pojmů se kontinuálně zabývají ošetřovatelští profesionálové za spoluúčasti informatiků, statistiků aj. Výsledky jsou předkládány aktuálními verzemi taxonomií NANDA klasifikace a jsou prezentovány odbornými periodiky i na pravidelných konferencích NANDA a ACENDIO (Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes – Asociace pro společné evropské ošetřovatelské diagnózy, intervence a cíle, viz http://www.acendio.net/ english/english.htm). Výzkum a testování v praxi prohlubují hodnověrnost terminologie a jsou dlouhodobou záležitostí. Práce neprobíhají jen v anglosaských zemích, ale díky široké mezinárodní spolupráci je testování národních verzí terminologie vedeno v řadě států světa. Podklady k detailnímu a kontinuálnímu studiu lze kromě uvedených odkazů získat například v Journal of Advanced Practice Nursing nebo Online Journal of Issues in Nursing a v sérii odborných periodik klinického ošetřovatelství (literatura).


Ilustrační foto Hilda Diasová (mareckov@tunw.upol.cz, prikrylova@nconzo.cz)

Ohodnoťte tento článek!