Násilí na pracovišti v oblasti zdravotnických a sociálních služeb v ČR

Tak zní název probíhajícího projektu financovaného MPSV ČR v rámci vládou schváleného tematického projektu „Moderní společnost a její proměny“.

Řešiteli tohoto projektu jsou IZPE (Institut zdravotní politiky a ekonomiky), Výzkumný ústav bezpečnosti práce a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, který byl iniciátorem tohoto projektu. Navázal tím na předchozí aktivity České asociace sester, mezinárodních organizací i aktivity vlastní. Již v roce 2004 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče poskytl svým odborovým organizacím i zaměstnavatelům překlad rámcového návodu pro řešení této problematiky z materiálů Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodní rady sester (ICN), Světové zdravotnické organizace (WHO) a Internacionály veřejných služeb (PSI). Projekt navazuje na předchozí výzkum v 6 zemích světa a rozšiřuje ho o další oblasti.

Je plánován na 5 let, má široký záběr: sleduje příčiny různých forem násilí, a to jak páchaných na těch, kteří služby poskytují, tak i naopak násilí páchaného zaměstnanci na klientech.

Výsledky celého projektu budou zajímavé a pro praxi velmi užitečné, jak ukazují dílčí výstupy prezentované již na 2 konferencích s mezinárodní účastí, a to v důstojném prostředí parlamentu a senátu. Škoda, že účast neodpovídala významu této problematiky. Dílčím výstupem je již metodika, jak připravovat zástupce zaměstnavatelů a odborů na řešení násilí na pracovišti.

O tom, že se jedná o téma velmi žhavé, svědčí i to, že také EU zahájila dialog zástupců zaměstnavatelů a odborů k uzavření evropské dohody o násilí na pracovišti (v minulosti již byla uzavřena obdobná dohoda o stresu na pracovišti). Jak na domácí půdě, tak v rámci EU však postrádáme větší zájem a aktivitu našich zaměstnavatelských organizací. Kdo jiný než zaměstnavatelé by měl mít zájem na bezpečném prostředí pro poskytování služeb, a to jak pro své zaměstnance, tak pochopitelně i pro pacienty a klienty! Již průběžné výstupy projektu svědčí o tom, že v prevenci násilí na pracovišti hraje významnou roli organizace práce. Je to tedy významné téma nejen pro zaměstnavatele, ale i pro odborové organizace při kolektivním vyjednávání.


O autorovi: Jana Dvořáková, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (dvorakova.jana@cmkos.cz)

Ohodnoťte tento článek!