Návrh systému specializačního vzdělávání diplomované všeobecné sestry

V letošním roce slaví IDV PZ v Brně 40 let svého trvání. Katedra zdravotních sester zahájila svoji činnost mezi prvními a po celou dobu jejího trvání bylo jejím hlavním posláním vzdělávání zdravotních sester.

V našem sdělení vás mimo jiné seznámíme s modelem specializačního vzdělávání, který je v některých zemích EU realizován a který podle našeho názoru by byl velmi vhodný i pro naše sestry.

Obor zdravotní, dnes všeobecná, sestra tvoří nejpočetnější složku pracovníků ve zdravotnictví. Rozsah činností, ve kterých se tato sestra angažuje, je obrovský. Ze zkušenosti víme, že jsou různé požadavky na hlubší odbornost. Objektivně stanovit hranice na to, dokdy stačí pouze zapracování a odkdy je nutné požadovat další nástavbové vzdělání – specializační, příprava pro speciální úseky práce apod. – není zcela jednoduchá.

Navazujeme na vlastní tradici

Podíváme-li se zpětně na vyhlášky MZ, podle kterých bylo realizováno specializační studium pro SZP (pro sestry to bylo Instrumentování na operačním sále), bylo zahájeno vyhl. č. 40/1953. Tato vyhláška byla inovována až v roce 1966 (č. 44/66), zde již byly sestře stanoveny dva specializační úseky práce (INOPS a sociální služba). Další změna vyhlášky v roce 1971 (č. 72/71) již stanovuje 8 specializačních úseků a poslední, dosud platná vyhláška č. 77/81 rozšířila vzdělávání o přípravy pro speciální úseky činnosti a funkce. Vzhledem k tomu, že jsme se dosud inovace této vyhlášky nedočkali, průběžně bylo po schválení MZ ČR rozšiřováno specializační studium o další a další úseky práce a přípravy pro speciální úseky práce.

Na zmíněných vyhláškách vidíte, že jejich platnost se neustále prodlužuje. Bude-li tato politika pokračovat, musíme navrhované změny připravovat velmi zodpovědně, neboť by se s trochou nadsázky mohlo stát, že se bude podle připravované vyhlášky vzdělávat dalších 30 let.

Za posledních 10 let, i když jsme se nedočkali přijetí zákonných norem, bylo v oblasti specializačního vzdělávání provedeno mnoho změn. Bylo zrušeno polyvalentně zaměřené specializační studium v ošetřovatelské péči a nahrazeno specializacemi s užším zaměřením. S rozvojem zdravotnické techniky bylo nutné doplňovat přípravy pro speciální úseky práce. K dalším změnám došlo po umožnění studia bez doporučení zaměstnavatelem, což se odrazilo v rapidním nárůstu studujících, čemuž odpovídají i počty absolventů za toto období, kdy na katedře ZS získalo specializaci 8 838 sester.

Výše uvedené změny byly přirozenou reakcí na množství informací a poznatků, se kterými jsme se měli možnost v uplynulých letech setkat.

Internacionalizace vzdělávání

Další vzdělávání sester, jejich specializace, se v jednotlivých zemích EU liší hlavně v tom, jak jsou tyto sestry vychovávány v základu. Tyto odlišnosti vyplývají jednak z tradice výchovy sester v jednotlivých zemích a dále z odlišností organizace zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že záměrem Evropy je volný pohyb pracovních sil po jednotlivých státech Unie, je nutné řídit se směrnicí Rady evropských společenství, která tuto problematiku řeší. Jedním z významných úkolů vzdělávací politiky je internacionalizace vzdělávání. Dále je nutné respektovat doporučení, podle kterého by měly všeobecné sestry získávat kvalifikaci vysokoškolským studiem. I v případě, že toto doporučení EU bude v naší zemi realizováno, budou současné absolventky VZŠ pracovat v profesi ještě nejméně 40 let.

Podstata modulového systému specializačního studia

Byl připravenávrh modulového systému specializačního vzdělávání diplomované všeobecné sestry, který je velmi flexibilní a pomocí kterého lze jednoduše změnit nebo doplnit specializaci podle momentálního pracovního zařazení sestry. Upozorňujeme, že se nejedná o oficiální návrh, ale pouze o materiál katedry, o němž by bylo vhodné diskutovat.

První úroveň tvoří společný kmen, který je jednotný pro sestry všech klinických oborů a obsahuje problematiku společenských věd a aktuální problematiku ošetřovatelství.

Druhou úroveň tvoří moduly výběrové odborné, které obsahují problematiku klinického ošetřovatelství a sestry si je budou vybírat podle klinického oboru, ve kterém pracují.

Třetí úroveň představují moduly výběrové speciální, které v podstatě kopírují škálu funkčních specializací, a v případě, že sestra změní pracoviště, bez problému si doplní modul s potřebným zaměřením.

Na tomto místě chceme upozornit, že jsme si vědomi zásady Evropské unie, podle které se ve specializačním studiu nesmí opakovat problematika ze studia kvalifikačního. Po provedené analýze stávajících pregraduálních studijních programů VDS jsme navrhli předložené moduly a předpokládáme, že obsah studia budou tvořit nejnovější poznatky z uvedené problematiky a poznatky na vyšší úrovni.

Chceme zdůraznit, že námi navrhovaný systém předpokládá nutnost získání akreditace na jednotlivé moduly. Studující bude mít pak možnost volby pracoviště, na kterém bude absolvovat vybraný modul. Tím se vytvoří prostředí konkurence, po kterém zdravotnický terén již dlouho volá. Předložené pojetí je velmi volné a nepředpokládá ukončení specializační průpravy závěrečnou specializační zkouškou, tak jak ji znáte ze současnosti. n

Ohodnoťte tento článek!