Nejčastější kožní projevy u diabetu mellitu

Diabetes mellitus je jednou z nejčastějších chorob v naší populaci. Jeho prevalence je 7,5 %. Znalost kožní problematiky může být prvním ukazatelem indukujícím celkové interní vyšetření.

SUMMARY Diabetes mellitus is one of the most common diseases in Czech population. 7,5% of population suffers from i. Skin problems can be the first signs that will indicate a thorough medical examination.

Komplikace diabetu s klinickými projevy na kůži postihují během života až 50 % diabetiků. Většina těchto kožních morf se vyskytuje i u nediabetiků, avšak jejich včasný záchyt může vést k časné diagnostice tohoto chronického onemocnění.

Kožní komplikace diabetu zpravidla pacienta neohrožují na životě, mohou však výrazně snížit jeho kvalitu. Kožní choroby se mohou vyskytovat jako přímý důsledek onemocnění DM nebo jeho chronických komplikací. Tyto změny jsou důsledkem hyperglykemie buď přímo, nebo nepřímo, rozvojem mikroangiopatie, kdy dochází k poškození cév mikrocirkulace, proliferaci endoteliálních buněk a ztluštění bazální membrány arteriol, kapilár a venul. Hyperglykemie spolu s inzulinovou rezistencí je odpovědná za poruchu utilizace glukózy v kožních keratinocytech a za poškození proliferace a diferenciace kůže. Neuropatické změny přispívají k poruše citlivosti kůže na vnější podněty, autonomní neuropatie vede k poruše pocení, makroangiopatické komplikace mají za následek kožní ischemické změny. Příčinou kožních změn nemusí být jenom cukrovka samotná, ale i způsob léčby (PAD, inzulin).
Mezi klinické jednotky, které mají jednoznačný vztah k DM, patří: necrobiosis lipoidica, diabetická dermopatie, diabetické buly, diabetické erytémy a rubeóza a periunguální teleangiektazie.

Diabetická dermopatie

Necrobiosis lipoidica

Jedná se o chronické onemocnění, které se vyskytuje také u nediabetiků, přibližně 40 % pacientů má současně diabetes. Etiopatogeneze onemocnění je dosud neznámá. Onemocnění je charakterizováno granulomatózním zánětem vedoucím k nekrobióze a následnému vzniku ulcerací. Ložiska nekrobiózy se nejčastěji vyskytují na přední straně bérců jako okrouhlá či mapovitá ostře ohraničená, atrofická ložiska. Jejich střed bývá tuhý s mnohočetnými teleangiektaziemi. Barva ložiska je v periferii nachová či světle červená, centrálně se mění v hnědožlutou či hnědočervenou. Přibližně u třetiny pacientů dojde ke vzniku špatně se hojících ulcerací v centru ložiska.
Terapie onemocnění je zdlouhavá, vždy je třeba kompenzovat základní onemocnění. Lokálně na ložiska aplikujeme externa s kortikoidy v okluzi, ulcerózní ložiska ošetřujeme obdobně jako ostatní chronické ulcerace.

Diabetická dermopatie

Považuje se za nejčastější kožní afekci u diabetiků. Klinicky je charakterizována světlehnědými makulózními lehce atrofickými ložisky na ventrální straně bérců, na jejichž povrchu mohou být drobné světlé šupinky. Vznikají v terénu diabetické mikroangiopatie z drobných papulózních morf, které regredují a následně opět vznikají nové. Tyto změny mohou předcházet retinopatii a neuropatii, v čemž spočívá hlavní význam jejich záchytu.
Terapie je pouze symptomatická, jedná se o pravidelnou hygienu pokožky s opakovanou aplikací emoliencií a prevencí mechanického traumatu.

Necrobiosis lipoidica

Diabetické buly

Vznikají nejčastěji sub- nebo intraepidermálně. Lokalizují se na dorsech rukou či předloktích, subjektivně je provází pocit pálení kůže. Důležité je odlišit tyto buly od jiných puchýřnatých kožních onemocnění, jako je např. pemphigus vulgaris či bulózní pemfigoid.
Terapie je pouze symptomatická s prevencí mechanických traumat a bakteriální kontaminace.

Diabetické erytémy

Vyskytují se u pacientů s delším trváním DM, nejčastěji na dolních končetinách, a pro jejich klinickou podobnost s erysipelem je označujeme jako erysipelas like erythema. Terapie je symptomatická. Diabetická rubeóza

Granuloma annulare

Jedná se o difuzní zarudnutí v obličeji, spíše u starších diabetiků na podkladě mikroangiopatie. Diferenciálnědiagnosticky je třeba odlišit rosaceu. Terapie netřeba, při kosmetickém diskomfortu je doporučena korekce make-upem.
Velmi častým doprovodným symptomem nejen kožních, ale i mnoha interních chorob, je pruritus. Důležitá je kontrola glykemického profilu pacienta, vyloučení jiných kožních, ale i interních onemocnění (např. pruritus u paraneoplazií) a pravidelná péče o pokožku diabetika. Jedná se o prevenci mykotických postižení, která se vzhledem k narušenému imunitnímu systému vyskytují u diabetika častěji, např. infekce Candida albicans, která je u diabetiků až 10krát častější oproti zdravé populaci. Těžší průběh mohou mít také bakteriální a virové infekce. Doporučujeme tedy intenzivní péči o pokožku, pravidelnou aplikaci emoliencií k hydrataci a promaštění pokožky a důslednou péči o drobná poranění či kožní afekce ve spolupráci s diabetologem a dermatologem. Běžným vedlejším nálezem u diabetika je hypotrichóza, atrofie kůže, hyperkeratózy, onychodystrofie, které jsou důsledkem porušené trofiky kůže.

Diabetické ulcerace

Samostatnou jednotkou u diabetu jsou diabetické ulcerace. Nutná je korekce obuvi, odlehčení postižené končetiny a dále lokální léčba podle klinického stavu antibiotiky, antiseptiky, hydrokoloidním krytím, enzymatickými preparáty atd. Podpůrná je celková terapie vazodilatancii. Podrobná problematika diabetických ulcerací přesahuje rámec tohoto sdělení.

Granuloma anulare

Etiopatogeneticky se na jeho vzniku pravděpodobně podílí jak mikroangiopatie, tak poruchy imunitního systému. Jedná se o papulózní morfy světlečervené, nachové či hnědožluté barvy, které splývají v anulární obrazce. Predilekčně se vyskytují na dorsech rukou a nohou, ale mohou vzniknout i v jiných lokalitách. Terapie: lokální aplikace kortikosteroidů, jsou popisována též zhojení po intralezionálním traumatu (např. kožní biopsie).

Závěr

Diabetes mellitus je interním onemocněním, u něhož mohou kožní projevy předcházet nebo svojí intenzitou upozornit na vznik tohoto onemocnění. Pro efektivní léčbu této klinické jednotky je tedy nezbytná úzká spolupráce diabetologa a dermatologa.


O autorovi: MUDr. Josef Macháček, Interní klinika KNTB, a. s., Zlín (machacek@bnzlin.cz)

Nejčastější kožní projevy u diabetu mellitu
Ohodnoťte tento článek!
2.7 (53.33%) 3 hlas/ů