Nejlepší reklamou je vyléčený pacient

Sestra znalá problematiky intenzivní péče. Prošla chirurgickou a iktovou jednotkou. Poté se věnovala anesteziologii. Momentálně pracuje na ambulanci intervenční neuroradiologie a angiologie pod vedením MUDr. Václava Procházky, Ph. D., MSc. Pavla Kusinová je první ze středně zdravotnického personálu, s kým přijde pacient do kontaktu, pokud má zájem o buněčnou terapii. Buňky z kostní dřeně pomáhají hlavně diabetikům a pacientům s postižením cév, u nichž nezabrala dosavadní klasická léčba. Projekt běží ve Fakultní nemocnici v Ostravě druhým rokem a prošlo jím na 60 lidí.

Nejlepší reklamou je vyléčený pacient

* Stala jste se součástí významného projektu, pro který momentálně žijete. Prozraďte alespoň ve zkratce, o co se jedná?

Podle posledních statistických údajů proběhne v České republice zhruba 7,5 tisíce vysokých amputací ročně, týká se to převážně pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin a hlavně diabetiků. Ischemická choroba dolních končetin patří k onemocněním, kterých neustále přibývá. Kritická končetinová ischemie často vyvolává nutnost amputací končetiny. Zvláště rizikovou skupinu z tohoto hlediska představují diabetici druhého typu. Podstata našeho projektu spočívá především v transplantacích vlastních buněk na postižená místa. Velmi jednoduše řečeno, buňky z kostní dřeně mají schopnost proměnit se v buňky, do jejichž okolí se dostanou. Pokud budou aplikovány do míst, kde je málo cév, pak mohou přispět k tomu, aby se vytvořily nové kapiláry (jemná síť cév).

* Hovoříme o zcela ojedinělém projektu. Co konkrétně v těle pacienta probíhá?

Tato metoda spočívá v odběru vaskulárních prekurzorů, což je buněčný typ, z něhož se vyvíjí určitý jiný buněčný typ. Poté dochází k aplikaci přímo do místa kritické končetinové ischemie. Prvotním cílem je zajištění dodávky potřebného kyslíku tkáním a navození reparačních pochodů ve tkáních. Počáteční fáze je vázaná na odběr kostní dřeně pacienta s následnou separací autologních kmenových buněk a jejich přímou aplikací do končetiny postižené chronickou kritickou končetinovou ischemií. Poté nastává fáze stanovení počtu a koncentrace separovaných kmenových buněk, destiček a mononukleárních buněk. Díky této separaci máme přesnou informaci o efektivitě metody.

* Transplantace vlastních buněk je velmi náročný proces. Veškerý úspěch by se neobešel bez perfektně sehraného zdravotního týmu. Co je konkrétně náplní vaší práce?

Jsem jedna z týmu středně zdravotnického personálu, který je součástí projektu zabývajícího se transplantací vlastních buněk u pacienta. Pokud náš klient vytočí telefonní číslo, aby se informoval ohledně projektu, „narazí“ pravděpodobně na mne. V těchto chvílích probíhá naše první setkání. Podávám informace a zodpovídám nejrůznější dotazy. Zajišťuji potřebná vyšetření před výkonem a po výkonu. U samotného výkonu jsou mé kolegyně, které pracují na sále!

* Jaký způsobem či jakou cestou se k vám pacient může dostat?

Jak jsem již uvedla výše, nejprve se telefonicky s klientem spojíme a stručně jej seznámíme s možnostmi naší metody. Probereme veškeré indikace. Pokud vše vypadá slibně, nabídnu konzultaci s lékařem. Většina pacientů by ale musela urazit kus cesty a jejich zdravotní stav jim tak dlouhou cestu nedovoluje. Proto je požádám o zaslání CD s angiografií, dopplerometrií a zdravotní dokumentací týkající se jejich potíží e-mailem, poštou atd. Pak vše hodnotí náš lékař. Následně pacienta kontaktuji a sdělíme mu, zda je, či není vhodný adept k výkonu. V případě, že je vše v naprostém pořádku, musí již klient osobně dojet ke konzultaci. Dochází i k situacím, kdy pacient-diabetik nemá provedeno cévní vyšetření. Praktický lékař ho na vyšetření nepošle a pacient sám neví, co a jak má dělat. Pokud je z daleka, doporučíme mu vyhledat angiologickou ambulanci v místě bydliště. V lepších případech se stává, že po tomto zákroku je problém vyřešený. Někteří pacienti si dojeli k nám a opravdu došlo ke zlepšení po angioplastice a původně si přijeli pro „kmenové buňky“. Chtěli začít od konce. Někdy je dobrá rada nad zlato!

Nejlepší reklamou je vyléčený pacient

* Je tato léčebná metoda vhodná pro všechny pacienty, nebo má také svá omezení?

Obecně platí, že se jedná o velmi náročnou metodu. V každém případě není vhodná u pacientů v tak vážném stavu, že jejich předpokládaná doba přežití je kratší než 6 měsíců. Dále ji vylučují veškerá známá onemocnění kostní dřeně jako lymfom, leukemie, myelodysplastický syndrom nebo například metastázy v kostní dřeni. Stejně tak není vhodná v konečném stadiu renálního selhávání či pro dialyzované pacienty. Nelze ji už aplikovat ani v akutním stadiu končetinové ischemie s těžkým zánětlivým procesem ohrožujícím pacienta a vyžadujícím amputaci končetiny k odvrácení zhoršení klinického stavu.

*A kdo je tedy vhodným pacientem?

Buňky z kostní dřeně pomáhají hlavně diabetikům a pacientům s postižením cév, u nichž nezabrala dosavadní léčba. Klienti mají neustálé bolesti. U nás tedy řešíme především tzv. diabetické nohy. Pacient prodělal a vyzkoušel nejrůznější léčebné metody ve snaze zachránit končetinu, například pomocí bypassu anebo angioplastiky. Tito lidé většinou mají nehojící se defekt na noze, diabetes mellitus, ale především trpí nepříjemnou bolestí. Pacient stvrzuje svým podpisem informovaný souhlas s výkonem, takže podmínkou je i věk vyšší než 18 let. Končetina nesmí být postižena akutní závažnou infekcí vyžadující její amputaci.

* Mohla byste nějak jednoduše popsat proces, který dnes umožňuje odebrat tak unikátní buňky?

Tento proces se dá popsat asi takto: „Hematologové odeberou kostní dřeň z kyčelních kostí, opět se dřeň vyseparuje. Asi po 15 minutách máme vlastní koncentrát kmenových buněk. Aplikujeme vyseparované kmenové buňky čtyřiceti vpichy do bérce. Tím se vytvoří kolaterální oběh drobných cév, které zajistí prokrvení končetiny.“ Celý proces je samozřejmě velmi náročný a využívá se při něm řada nejnovějších poznatků z poslední doby. Přesněji řečeno, vše probíhá následovně: Jednoduchou technikou gradientní denzitní centrifugace jsou separovány elementy bílé řady a destičky od erytrocytů, metodou 15minutové centrifugace. Leukocyty a destičky kostní dřeně jsou koncentrovány 5–7krát, zbytkové erytrocyty jsou ředěny na hematokrit asi 5 %.

Zesílený angiogenetický efekt Harvest koncentrátu je dán vyšší koncentrací destiček a nukleidovaných buněk bílé řady. Odběr kostní dřeně je prováděn s ohledem na typ vlastní indikace procedury. U pacientů s kritickou končetinovou ischemií je prováděn odběr 240 ml kostní dřeně, v ortopedických indikacích 60–120 ml, v ostatních indikacích asi 60 ml objemu kostní dřeně. Standardní Yamshidiho technikou z obou ilických kostních lopat, pod analgosedacím propofolem a za monitorování TK, P, EKG, saturace pO2, je prováděna aspirace kostní dřeně hematologem. Po zpracování aspirátu je objem rozdělen do centrifugačních kelímků a následně je provedena 15minutová separace gradientní denzitní centrifugací.

Po oddělení erytrocytů je separát aspirován do přiložených stříkaček a ihned aplikován. U pacientů s CLI je aplikace prováděna 40 vpichy na bérci do oblasti průběhu bércových tepen hluboko nitrosvalově speciální technikou aplikace k prevenci úniku aplikovaného množství BMSC. Vodicí metodikou pro lokalizaci aplikace je DSA končetinových tepen. Aplikace je prováděna v krátkodobé analgosedaci za kompletního monitorování, po dezinfekci dolní končetiny a za aseptických kautel, aplikačními stříkačkami. Následně je provedena bandáž dolní končetiny. V případě kožního defektu je provedena cirkulární aplikace 5 vpichy kolem defektu. Vše probíhá v analgosedaci, musí tedy být v pořádku předoperační vyšetření. Vše se provádí na našem katetrizačním sále, o vše se starají kolegyně-sálové sestry, lékař angiolog, chirurg, anesteziologický tým a tým hematologů.

Nejlepší reklamou je vyléčený pacient

* Věnuje se vaše pracoviště také nějaké osvětě, která by zviditelnila vaše metody a úspěchy?

Mezi zdravotnickým personálem si pravidelně naše zkušenosti předáváme pomocí přednášek a seminářů na specializovaných zdravotnických kongresech. My sami se neustále vzděláváme a zdokonalujeme. Pro běžnou veřejnost nejlépe fungují média, předevš
ím televize a rádio. Jak už to v životě bývá, úplně nejlepší reklamou je vyléčený pacient, který se upřímně pochlubí svému okolí.

* Jste opravdu nejlepší v tomto projektu?

Z pohledu počtu odzkoušených pacientů můžu říci, že jsme opravdu asi nejúspěšnějším pracovištěm v ČR. Mrzí mě, že zde panuje mezi zdravotnickými zařízeními určitá rivalita. Jedná se především o unikátní pomoc lidem a kvůli nim bychom měli maximálně spolupracovat.

* V dnešní době se platí prakticky za všechno a mnohdy vynakládáme na své zdraví nemalé finanční obnosy. Může si tento speciální výkon dovolit pouze zahraniční klientela, nebo i běžný občan s průměrným platem?

Vše kolem zákroku je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Myslím tím veškerá vyšetření, konzultace atd. Jak jste již sama naznačila, samotný zákrok pojišťovna nehradí. Pacient si může zákrok zaplatit sám. Pokud je občan ČR, pacient se nemusí bát, vše se hradí z grantu. O těchto možnostech samozřejmě naše klienty informujeme při našem setkání. Ke konzultaci dochází občané také z jiných zemí, například Slováci, Chorvati a další. Samozřejmě největší počet pacientů je z Čech a Moravy. Máme několik klientů až ze západních Čech. Pokud mají naši pacienti jakékoli potíže, vždy se na nás mohou znovu obrátit. Jsme připraveni pomoci.

* Klienta máte po zákroku v analgosedaci. Jaká je doba rekonvalescence? Leží na JIP, nebo naopak může jít hned domů?

Hospitalizace klienta trvá 2 až 4 týdny. Nezanedbatelnou součástí je chirurgická a podologická péče. Ale výkon samotný nelimituje pacienta na více než tři dny. Jen samotná aplikace kmenových buněk však nepomůže. Vždy musí jít ruku v ruce i s ostatními obory. Diabetologie a především chirurgie, která zajistí mimo jiné pravidelnou kontrolu rány a převazy. Nezastupitelnou roli hraje disciplína klienta po propuštění. Co se týče rekonvalescence, je to zcela individuální záležitost. U někoho trvá rekonvalescence 60 dní, u jiného 180 dní. Stává se také, že proces hojení se zastaví, pacienty nevidíme, a pak po měsíci přijdou zcela zahojení. Pacienti však musí být celkově kompenzováni. Máme pod kontrolou celkový zdravotní stav včetně diabetu.

Nejlepší reklamou je vyléčený pacient

Před nástupem musí mít provedenu dopplerometrii. Po zákroku se opět pomocí laserové dopplerometrie (LDP) kontroluje látková výměna kyslíku v končetině. Tím kontroly nekončí. Laserová dopplerometrie se provádí 90. a 180. den po výkonu. Dále bych neměla opomenout vyšetření krve, které provádíme před a po aplikaci léčby. Patří sem laboratorní vyšetření hematologická, základní screening a koagulace. Pacient musí projít neinvazivním cévním vyšetřením. Pacient u nás vyplní v rámci vstupního vyšetření dotazník kvality života. Pomocí těchto dotazníků sledujeme pokroky. Někteří na začátku ušli 50 metrů a po několika týdnech až 200 metrů. Pacienti docházejí na pravidelné kontroly. Vše je ukončeno pečlivým vyšetřením.

* Jste špičkové pracoviště a jistě tento projekt není poslední, na kterém pracujete. Jaké máte další plány?

Rozjíždí se buněčná terapie u jiných problematických onemocnění. Například aplikace autologního trombinu, aplikace krevních destiček u popálených nemocných. Tady úzce spolupracujeme s týmem popáleninového centra.

* Jaký máte názor na pobyty a studia v zahraničí? Lákalo by vás to?

Hodnotím to velmi kladně. Pokud bych byla mladší a neměla děti a jisté závazky, jistě bych nějakou lukrativní nabídku neodmítla. Dnešní mladí lidé mají neuvěřitelné možnosti studia a přivýdělku v zahraničí. My jsme mohli studovat v zemích Sovětského svazu (smích). V každém případě jsem šťastná a spokojená se svým životem. Mám krásné a zdravé děti a navíc práci, která mne baví a naplňuje.

* Jakým způsobem trávíte volný čas?

Můj život krášlí dvě nádherné princezny. Maruška a Amálka jsou pětiletá dvojčata. Mám pocit, že veškerý dosavadní volný čas trávím při aktivitách, které rozvíjejí holky. Na mne samotnou moc času nezbývá. Věřím, že čím budou holčičky starší, tím budu mít více času také pro sebe.

* A co prázdniny?

Chystám se ukázat holkám naše hlavní město Prahu, alespoň na pár dní. A pokud naše plány vyjdou, společně si dopřejeme pohled na slunečné pláže. V poslední době si s námi příroda opravdu pohrává a počasí je proměnlivé a bláznivé.

Ohodnoťte tento článek!