Nekrotizující fascitida obličeje – kazuistika

Výskyt nekrotizující fascitidy bývá častější v oblasti končetin a břicha. V otorinolaryngologii je vzácnější – zde se dělí na dvě skupiny: první postihuje skalp a víčka, druhá tvář a krk, kde k ní nejčastěji dochází následkem odontogenních či tonzilogenních infekcí.

Primární příčinou mohou být také abscedující lymfadenitidy, epiglotitidy, parotitidy či přímá traumata. Nekrotizující fascitida (NF) bývá často komplikována například sepsí. Mortalita je poměrně vysoká i při adekvátní léčbě. Úspěšné zvládnutí tohoto závažného chorobného stavu zahrnuje nejen včasnou diagnostiku, ale i terapii, sestávající z i. v. aplikace širokospektrých antibiotik, chirurgického ošetření ran s důsledným odstraněním nekrotických hmot a zadrénováním, zajištění dýchacích cest při stávající či hrozící obstrukci dýchacích cest, zajištění kardiopulmonálního a metabolického stavu nemocného a následné ošetřovatelské péče. Nezbytná je mezioborová spolupráce.

V letech 2001 až 2005 bylo na našem oddělení ORL ošetřeno šest pacientů s diagnózou nekrotizující fascitidy, z toho pět pacientů bylo postiženo v oblasti krku a jedna pacientka v oblasti obličeje.

KAZUISTIKA

Kazuistika se týká pacientky s nekrotizující fascitidou obličeje – tato nemocná byla hospitalizována celkem dvacet čtyři dny, včetně přechodného umístění na vyšším pracovišti. Zarudnutí a výrazný bolestivý edém měkkých tkání v oblasti frontální, očních víček, kořene nosu a tvářových krajin s tendencí šíření do krční krajiny byly záhy doprovázeny nekrózami mediálních očních koutků a dolních víček. Rychle progredující stav pacientky si vyžádal energické zahájení terapie kombinací širokospektrých ATB, později cíleně, podle výsledků kultivace, ET intubaci, opakovanou chirurgickou revizi s vydatnou drenáží, odstraňování nekrotických tkání a náročnou ošetřovatelskou péči.

Po úspěšné stabilizaci pacientky a jejím propuštěním do domácího ošetřování pokračovala dlouhodobá péče v kožní ambulanci, a to pro následné kožní deformity ve smyslu lymfostázy a zhrubnutí kožních struktur v obličeji.

Diagnózy

Na základě zjištěných informací byly stanoveny tyto ošetřovatelské diagnózy: porucha kožní integrity, deficit sebepéče v důsledku zaniklých očních štěrbin, bolest jako následek nekrotizující fascitidy obličeje, změny sliznice dutiny ústní, potenciální riziko infekce v souvislosti s invazními vstupy, ztížené polykání v důsledku zánětlivého procesu, kolísavá termoregulace z důvodu nekrotizující fascitidy a insomnie (porucha spánku) z důvodu bolesti a ztíženého polykání.

Porucha kožní integrity

Příčiny: bakteriální infekce, oslabená imunita. Ošetřovatelská intervence: sledovat stav kůže celého obličeje (opraskání, zarudnutí, nekrózy), sledovat příznaky celkové infekce (sepse – zvýšená TT, zimnice), zvýšené pocení, poruchy stavu vědomí, provádět šetrně toaletu obličeje, správně aplikovat ordinované preparáty, dodržovat zásady hygieny a asepse při převazech, používat sterilní pomůcky (nástroje, krytí, drény), edukovat pacientku o nutnosti dodržování hygienických zásad (obličej – vstupní brána infekce). Cíl: pacientka chápe příčiny vzniku infekce, dodržuje správné postupy při osobní hygieně.

Závěr

Cílem naší prezentace bylo připomenutí této závažné diagnózy, která se stále objevuje, i když je v oblasti obličeje raritní. Na druhé straně tato situace poskytla možnost názorného a didaktického členění široké škály ošetřovatelských diagnóz, které jsou v moderním pojetí ošetřovatelské péče neopomenutelné. Na nutnost mezioborové spolupráce a nepodcenění ošetřovatelské péče pak poukazuje podrobně výše uvedená kazuistika.


SOUHRN

Nekrotizující fascitida (NF) je nebezpečná, rychle progredující infekce měkkých tkání. Je charakterizována rychlým šířením fasciálními prostory, vytvářením extenzivních nekróz, zejména podpůrné a pojivové tkáně, přičemž kožní změny bývají méně výrazné, a je způsobena agresivní bakteriální, nejčastěji smíšenou aerobně-anaerobní flórou. Rychlá progrese je taktéž zapříčiněna neschopností makroorganismu zánět ohraničit.

SUMMARY

Necrotizing fasciitis (NF) is a dangerous rapidly progressing infection of soft tissues. It is characterized by fast spread through fascia spaces, causing extensive necrosis especially of the connective tissue. Skin changes are less pronounced. The condition is caused by aggressive bacterial agents, most often combination of aerobic and anaerobic bacteria. The fast progression is also caused by the inability of the body to locate the infection.


O autorovi: Libuše Moravcová Eva Rybořová MUDr. Gabriela Dupalová, ORL oddělení, Slezská nemocnice Opava (morali@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!