Nové trendy ve výuce sester k získání zvláštní odborné způsobilosti k péči o chronické rány a defekty

Příspěvek je zaměřen na popis nových trendů ve výuce všeobecných sester v oblasti managementu sledování a léčby chronické rány. Prezentuje obsah a zaměření vzdělávání v certifikovaném kurzu Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty s ohledem na nejnovější poznatky v rámci Evidence Based Medicine a Evidence Based Nursing.

SUMMARY The aim of the article is to describe the new trends in teaching nurses wound assessment and treatment. The article presents the content of the certified course The Special Nursing Care of Chronic Wounds and Defects which is based on evidence based medicine and nursing practice.

Vzdělávání všeobecných sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků v problematice péče o chronické rány je nedílnou součástí běžné profesní přípravy na všech úrovních vzdělávání. Požadavek efektivní přípravy na péči o nemocné s chronickou ránou vyplývá z běžné náplně jejich práce a je vymezen také legislativně. Problematickým se však jeví vlastní obsahové zaměření a časová dotace věnovaná této problematice.

Většina sester nastupujících do klinické praxe tak nemá dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti fázového hojení ran, natož aby se orientovaly v dostupných materiálech na vlhké hojení ran na trhu, který dnes představuje zhruba 16 farmaceutických společností a výrobců zdravotnických prostředků. Bohužel jim ve snadném zorientování nemůže být pomůckou ani současný stav číselníku VZP, kde veškeré potřebné materiály pro fázové hojení chronických ran nalezneme ve skupině 01, která se ale dělí pouze na tzv. materiály klasické a materiály „gelové“, což neodpovídá kvantitativně ani kvalitativně dostupným materiálům.

Zkušenosti tak sestry částečně získávají od služebně starších kolegyň a bohužel často také metodou „pokusu a omylu“ při vlastní péči o nemocné nebo, na některých pracovištích, od týmu konzultantek, který je také součástí týmové spolupráce daného zdravotnického zařízení. Významnou úlohu při edukaci všeobecných sester sehrávají obchodní zástupci firem distribuujících prostředky k fázovému hojení ran, kteří jsou nejen rádci při řešení aktuálního problému, ale zajišťují také doplňující edukaci zdravotnických pracovníků (např. výukové programy pod odbornou garancí Aesculap Academy).
Dlouholetým důsledným průzkumem trhu a požadavků klinické praxe byly zjištěny nejen výše uvedené nedostatky, ale zejména aktuální poptávka po kontinuální, vysoce odborné formě vzdělání s oporou legislativního rámce.

Práce ve skupinách – péče o dekubity

Logickým vyústěním snah odborníků z oblasti péče o rány a zdravotnických vzdělávacích institucí jsou právě proto akreditované certifikované kurzy. Na katedře ošetřovatelství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity jsou již třetím rokem vzdělávány sestry v certifikovaném kurzu Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty. V čem se zmiňovaný kurz odlišuje od jiných kurzů, které umožňují získání odborné způsobilosti v péči o chronické rány? Hlavní a významnou determinantou kvality tohoto kurzu je předávání informací na základě znalostní medicíny (Evidence Based Medicine), tzn. nejnovějších vědeckých poznatků v péči o nemocné s chronickou ránou nejen z pohledu vlastního diagnostického a léčebného procesu lokálního poškození tkáně, ale také s důrazem na komplexní přístup k nemocnému s chronickým kožním a tkáňovým defektem.

Neméně významným faktem je, že většina poskytovaných informací je orientována se záměrem maximálního využití v klinické praxi. Sestry studující v kurzu musí prokázat schopnost implementovat získané poznatky v rámci výkonu povolání. Nejsou tedy pouhými pasivními příjemci informací, ale stávají se tak aktivními tvůrci nových efektivních postupů péče o nemocné s chronickou ránou (obr.). Získané vědomosti a dovednosti tak naplňují ideu zkvalitnění péče v rámci praxe založené na důkazech – Evidence Based Practice. Základními osvojovanými prvky, jak již bylo zmíněno, nejsou pouze informace o procesu hojení a péči o ránu jako takovou, ale zejména postupy komplexní péče s ohledem na monitoring dalších důležitých parametrů (sledování nutrice, hodnocení bolesti aj.).

Ve výuce jsou zařazeny informace o moderních diagnostických postupech (TIME management, DET score, SOAP, SOAP a Focus charting® documentation, NIC a NOC klasifikace aj.). Na základě získaných poznatků a dovedností pak studenti kurzu musí vypracovat seminární práci, kterou následně obhajují a absolvují teoretickou zkoušku. Výslednými produkty celého procesu výuky v rámci certifikovaného kurzu jsou např. nové záznamy dokumentace ran, záznamy nutričního screeningu nemocného s ránou – formativní i sumativní evaluace a snaha o vytvoření doporučených postupů pro péči o nemocné s odlišnými typy chronických ran.

Spojení tohoto typu certifikovaného kurzu s garancí Aeskulap Academy spočívá na pevných základech předpokladu, že tato vzdělávací společnost je schopna poskytnout nejen doplňující kvalitní lektory a informace o všech dostupných materiálech na trhu, ale také proto, že si plně uvědomuje neoddělitelnou součást v kvalitě a kvantitě poskytovaných informací mezi svými akreditovanými kurzy a certifikovaným kurzem na půdě katedry ošetřovatelství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Konečným a jedinečným cílem uváděných vzdělávacích aktivit je týmová spolupráce a jednotné standardizované doporučené postupy, které na řadě pracovišť pomohou podpořit kompetence sester v dané problematice, pomohou při výběru vhodné dokumentace a umožní všeobecným sestrám účastnit se aktivně prevence, monitoringu či ošetřování nemocných s chronickou ránou ve spolupráci s lékaři, nutričními terapeuty a dalšími členy multidisciplinárního týmu.


O autorovi: PhDr. Andrea Pokorná, Ph. D.1, Mgr. Romana Mrázová, Ph. D.2 Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno1, odborný garant Aeskulap Academy2 (apokorna@med.muni.cz)

Ohodnoťte tento článek!