Nové výukové středisko

Společnost HARTMANN-RICO A. S. se již třetím rokem zabývá organizováním vzdělávacích akcí pro pracovníky ve zdravotnictví takřka všech oborů. V říjnu loňského roku otevřela Výukové středisko nových ošetřovatelských trendů v péči o chronicky nemocného pacienta jak v ordinaci praktického lékaře, tak na odděleních následné péče. Sídlí v prostorách Geriatrie VFN, Londýnská 15, 128 00 Praha 2. Na projektu spolupracovalo vedení Všeobecné fakultní nemocnice, dále Geriatrie VFN a také Česká asociace sester. Za to jim patří dík.

Zvláštní poděkování patří:

Doc. MUDr. Jiřímu Neuwirthovi, CSc., přednostovi Geriatrie VFN

Evě Červinkové, vrchní sestře Geri-atrie VFN

MUDr. Pavlu Horákovi, CSc., náměstkovi pro léčebnou péči VFN

Anně Chrzové, hlavní sestře VFN

Růženě Wagnerové, asistentce hlavní sestry VFN

Hlavním úkolem Výukového střediska ošetřovatelských trendů je poskytnout maximální množství informací o novinkách v péči o dlouhodobě nemocného. Seznámit odbornou veřejnost s optimálním a ekonomickým využitím výrobků a s informacemi o preskripci zákona o předepisování a úhradách materiálů pojišťovnou. Tím přispět co největším dílem ke kontinuálnímu vzdělávání lékařů i sester.

Přednášky budou probíhat jako polodenní (pro lékaře) a celodenní akce (pro SZP). Po absolvování semináře obdrží každý posluchač certifikát potvrzující účast.

Odbornými garanty pořádaných seminářů a přednášek jsou doc. MUDr. Jiří Neu-wirth, CSc. a Eva Červinková. Veškeré vzdělávací akce technicky zabezpečuje firma HARTMANN-RICO.

Další informace získáte

na kontaktní adrese:

Irena Pejznochová,

odborná poradkyně

HARTMANN-RICO A. S.,

664 71 Veverská Bitýška.

Ohodnoťte tento článek!