Novinky ze zahraničí

Zvýší možnost „sdíleného dárcovství“ počet dárkyň ženských vajíček?

Akutní nedostatek dárkyň vajíček ve Velké Británii vyvolal otázky, zda by se ženám, která darují svá vajíčka, za to mělo či nemělo platit. Z více než 200 britských žen, které mají určité znalosti či zkušenosti ohledně dárcovství vajíček a které odpověděly na průzkum, 63 % odmítlo jak platbu dárkyním finančními částkami v hotovosti, tak i přímou reklamu případně s tím spojenou. Avšak mnohé ženy, které se zúčastnily takzvaného programu asistovaného početí (assisted conception program), souhlasily s tím, že darují jiným bezdětným ženám některá ze svých vajíček, která jim byla odebrána v rámci umělého oplodnění pro vznik „dítěte ze zkumavky“ a která se v pořádku zachovala. Těmto ženám se v anglosaských zemích říká „egg share donors“, což se dá zhruba přeložit poněkud zdlouhavou větou „dárkyně vajíček, jež se o ně podělí“. Tyto ženy byly zrovna tak altruistické, jako dobrovolnice-nepacientky a cítily, že možnost pomoci jiným bezdětným párům je zrovna tak důležitá jako to, že samy dostanou tuto šanci v podobě „oplodnění ve zkumavce“. Autoři tohoto sdělení se domnívají, že tato zjištění nepodporují nedávno ohlášený záměr britského Úřadu pro lidské oplodnění a embryologii (Human Fertilisation and Embryology Authority, HFEA), aby nebylo povoleno vyplácení žádné finanční částky mužům či ženám, jež darují sperma, resp.vajíčka, a to na základě devalvace souhlasu s tímto aktem. Většina respondentek, které si už předtím prožily „sdílené dárcovství“ vajíček, však tvrdí, že by je darovala znovu, a to v 63 %. U příjemkyň vajíček je míra souhlasu ještě o něco vyšší – 72 %. Vzhledem k tomu, že britský stát dárcovství vajíček finančně nekryje, autoři se domnívají, že je slušnější nabídnout potenciálním matkám možnost této formy dárcovství, než odmítnout tuto léčbu jen proto, že ji některé ženy nedokáží uhradit.

Příznak předčasné menopauzy?

Už dříve se objevovaly náznaky, že hyperaktivní imunitní systém může být zodpovědný za některé případy předčasné menopauzy u žen, u nichž není známa příčina. Francouzští vědci nyní zjistili, že u 59 % žen s předčasnou menopauzou obíhají v těle protilátky, působící proti činnosti vaječníků. Zdá se však, že neexistuje vztah mezi přítomností těchto protilátek a délkou časového odstupu, po němž periodické měsíční krvácení vymizelo, či mezi přítomností těchto protilátek a jinými autoimunními chorobami v osobní či rodinné anamnéze. Tato studie nicméně naznačuje, že „protivaječníkové“ protilátky cirkulující v organizmu se mohou ukázat užitečnými coby praktický test, jenž by diagnostikoval primární selhání vaječníků.

Provrtání vaječníků zvyšuje šanci na otěhotnění u žen s polycystózou

Nedávná kanadská studie dává novou naději ženám, které trpí polycystózou vaječníků (polycystic ovaries syndrome, PCOS, při níž se velká část vaječníků mění na drobné dutiny-cysty) a které nereagovaly ani na Clomifen, lék pro povzbuzení plodnosti. Po chirurgickém zákroku, při němž se do mnohočetných cyst ve vaječnících prostě provrtala díra, se u 88,2 % žen dostavila ovulace a 70 % jich do roka otěhotnělo.

HRT zmírňuje nepříjemné příznaky při léčbě endometriózy

Ženy, trpící endometriózou, které se z ní léčí pomocí syntetických léků, jež napodobují působení hormonů, uvolňovaných v mozku (tzv. gonadotropin uvolňující analogie hormonů, gonadotropin releasing hormone analogues, GnRH-a) prožívají umělou, dočasnou menopauzu, doprovázenou návaly horkosti a pocením. Avšak řečtí lékaři zjistili, že pokud podáváme GnRH-a spolu s průběžnou hormonální doplňkovou terapií (hormone replacement therapy, HRT), můžeme těmto nepříznivým vedlejším účinkům, vyvolaným nízkou hladinou estrogenu, předcházet, aniž bychom tím zhoršili samotnou léčbu endometriózy.

Ultrazvuk pomáhá při diagnóze mimoděložního těhotenství

Izraelští badatelé zkoumali přes 800 žen s podezřením na mimoděložní těhotenství a zjistili, že prozkoumání snímků pánve, pořízených transvaginálním ultrazvukem, plus použití citlivého těhotenského testu, který měří hladinu tzv. těhotenského hormonu beta-hCG v krvi, je účinný způsob diagnózy, zda je či není přítomno mimoděložní těhotenství. Po vyloučení případů, kdy o mimoděložní těhotenství nejde, to ušetří mnoha ženám nadbytečný diagnostický chirurgický zákrok.

Některým ženám, trpícím spontánními potraty, může prospět kyselina listová a vitamín B 6

Francouzští vědci tvrdí, že ženy, které nedávno utrpěly spontánní potrat, by se měly dát screeningově vyšetřit na případnou přítomnost zvýšené hladiny homocysteinu, s tím, že kyselina listová spolu s vitaminem B 6 by jim napříště mohly umožnit normální porod. V této studii byla zvýšená hladina homocysteinu nalezena u l2 ze l00 pacientek.

Zmrazení tkáně vaječníků do budoucnosti?

V USA si ženy, které trpí zhoubnými nádory a podrobují se chemoterapii nebo radioterapii, mohou zvolit, zda si nechtějí nechat odebrat vzorek zdravé tkáně ze svých vaječníků a ten pak nechat hluboce zmrazit a uschovat do budoucnosti. Ačkoliv tato procedura je nyní teprve v experimentální fázi, počet potřebných pacientek už teď narůstá spolu s tím, jak vzrůstá zároveň i úspěšnost léčby rakoviny pomocí vysokých dávek chemoterapeutik a transplantace kostní dřeně. Autoři spekulují s tím, že pokud se ukládání tkáně vaječníků do speciálních bank stane prokázaně účinnou léčebnou metodou, může se pak v budoucnosti stávat, že si mladé, zdravé ženy vyžádají, aby jim byla provedena biopsie vaječníků a odebrán, zmrazen a uložen kousek tkáně, aby si tím zachovaly nadějné vyhlídky na plodnost až do středního věku, kdy už kvalita a potenciální plodnost vajíček v jejich vaječníku přirozeným způsobem poklesne. Kryotechnologie (technologie hlubokého zmrazování živých tkání) však dosud ještě není perfektně propracována a nad co nejefektivnějším využitím rozmrazené tkáně stále ještě zůstávají značné otazníky.

Přeložil a zpracoval PhDr. Jakub Florian

Ilustrační fota archív redakce

Ohodnoťte tento článek!