Novorozenecká sepse

Novorozenecká sepse je stav těžké infekce, kde je nejčastějším původcem Streptococcus agalactiae (GBS). Z tohoto důvodu je profylaxe přenosu infekce z matky na novorozence jednou z důležitých součástí perinatální péče.

SUMMARY Postneonatal sepsis is a se-rious infection caused most commonly by Streptococcus agalactiae (GBS). Therefore, one of the most important goals of perinatal care is the prevention of the transfer of the infection from the mother to the newborn.

Podstatou sepse je zánětlivá odpověď organismu na infekční podnět, spojená s výskytem bakterií v krvi. Nejvíce jsou ohroženi nedonošenci, kde může dojít až k orgánovému selhání.

Jedno z nejdůležitějších klinických vyšetření je anamnéza, při které se musí zhodnotit především průběh těhotenství a porod. Sepse je systémové onemocnění doprovázené bakteriemií vyskytující se během prvního měsíce života.
Časná novorozenecká sepse se objevuje nejčastěji mezi 5.-7. dnem života, výjimkou však není ani několik hodin po porodu.

Pozdní novorozenecká sepse vzniká mezi 7.-30. dnem života (může začít i 5. den).
Mezi nejčastější původce sepse patří Streptococcus agalactiae ze skupiny B (GBS, objevuje se ve výtěrech z vaginy u některých těhotných), Klebsiella, Haemophilus influenzae, E. coli, Candida albicans, Pseudomonas. Streptococcus agalactiae je grampozitivní bakterie ze skupiny betahemolytických, pyogenních streptokoků:
* obávaný a nebezpečný patogen perinatálního období,
* přenos na novorozence proběhne asi u 15 %,
* onemocní 5 % novorozenců,
* mortalita je u 40 %!
Terapie při pozitivním GBS: U matky aplikace 1. dávky ATB alespoň 4 hod. před porodem, po porodu se doporučuje aplikovat matce PNC nebo AMP.

Cesta přenosu:

* intrauterinně – předčasné protržení vaku blan při průchodu porodními cestami,
* intrapartem – např. vulvovaginitida u matky,
* postnatálně – např. nozokomiální infekce.

Rizikové faktory:

* předčasný odtok plodové vody (PROM) > 12 hod.,
* teplota matky za porodu > než 38,5 oC,
* tachykardie plodu > než 150/min.,
* zkalená plodová voda,
* hypotrofie plodu, nízká porodní hmotnost,
* resuscitace novorozence po porodu,
* mnohočetné těhotenství,
* invazivní vstupy u novorozence,
* GBS pozitivní,
* porod před 37. týdnem života,
* dg. DM u matky.

Klinické projevy Nespecifické:

* kůže – bledá, chladná, cyanósa, mramorování, petechie, ikterus, hypotermie nebo hypertermie,
* tonus – hypotonický nebo hypertonický, apatie, křeče, změny chování, hypotenze,
* dýchání + srdce – tachypnoe nebo apnoické pauzy, tachykardie nebo bradykardie,
* GIT – zvracení, nechutenství, průjem, vzedmuté bříško, acidóza.

Specifické: diagnostika (anamnéza – průběh těhotenství)

* laboratorní vyšetření (KO – leukocytóza > 20 000, leukopenie < 7000, trombocytopenie > 100 000, anemie (Hb – < 130 g/l; biochemie -CRP > 10 mg/l, PCT > 0,5 mýg/l, > IgM, (hladina imunoglobulinu), < nebo > glykemie, > Na, > bilirubin, metabolická acidóza),
* kultivace (hemokultura – moč, likvor… lumbální punkce k vyloučení meningitidy, event. stěry z axily, ucha, spojivky, nosohltanu, rekta),
* zobrazovací metody (SONO břicha, urotraktu, mozku… u edému, RTG hrudníku).

léčba:

* ATB parenterálně (Unasyn, Ampicilin, cefalosporiny III. generace)… AMP 1. týden života 50 mg/kg/24 hod. ve 2 dávkách; 2. týden 100-150 mg/kg/24hod. ve 3 dávkách s Gentamicinem 2,5-5 mg/kg/24 hod.; sedativa pro neklid a dráždivost; imunoglobuliny max. 750 mg/kg (dávku možno opakovat 3krát),
* zajištění perfuze tkání (koloidní roztoky: F 1/1, Ringer laktát… je důležitý dostatečný přívod tekutin a kalorií),
* dopaminergní podpora (podle potřeby Dopamin 5 mýg/kg/min,
* monitoring (dýchání, pulzy, saturace O2, TK, TT, diuréza, laboratorní výsledky ASTRUP),
* kanylace a. umbilicalis do 1 dne,
* termoregulace,
* oxygenoterapie dle potřeby (pO2 10-13 kPa),
* ventilační podpora (C-PAP… léčba trvalým pozitivním tlakem aplikovaným přes nosní kanylu; intubace, ventilátor, bronchoalveolární laváž… podle potřeby při výrazném zahlenění v dolních dýchacích cestách).

Komplikace novorozeneckých sepsí

Meningitida (zánět mozkových blan):

* často spojená se sepsí,
* pozdní nástup.
Příznaky: výskyt křečí, meningeální příznaky chybějí, vyklenutí fontanely, cyanósa, tachykardie, tachypnoe, letargie, šok.
Léčba: ATB i.v. (AMP 100-200 mg/kg/24 hod., rozdělené na 2 dávky po dobu 7 dní.
Prognóza: mortalita 20-40 %, 30-50 % má neurologické následky (hydrocefalus, hluchota, slepota, mentální retardace).
K dalším komplikacím novorozenecké sepse patří respirační, kardiovaskulární, metabolické (acidóza) komplikace, osteomyelitidy (zánět kostní dřeně) a další.

Preventivní a profylaktická opatření k zamezení vzniku infekce

* screening všech těhotných ve 35.-37. týdnu gravidity kultivací z pochvy,
* pokud je matka GBS (Streptococcus agalactiae) pozitivní – na počátku I. doby porodní ATB profylaxe,
* novorozenec je pečlivě sledován, klinicky a podle potřeby i laboratorně,
* hygienické zásady – správná hygiena rukou (při pohybu a manipulaci je důležitá dezinfekce rukou), prádla, sterilizace, používání ochranných rukavic, ochranného oděvu a obuvi, hygiena při přípravě a podávání stravy,
* důkladný úklid na oddělení,
* omezení návštěv.

Ošetřování novorozence při sepsi

* inkubátor musí být připojen na O2 a nastaven na určitou teplotu (termoneutrální prostředí),
* připojení EKG svodů a čidla k saturaci k monitoru (nalepit elektrody a nasadit příslušné barevné svody, na DK zafixovat čidlo na saturaci O2),
* monitoring dýchání, pulzů, saturace O2, TT, močení, laboratorní výsledky, péče o kůži,
* aplikace léků podle ordinace lékaře,
* strava podle stavu parenterální či enterální VOMM – vlastní odstříkané mléko, OMM -ostříkané mateřské mléko, umělá strava),
* každou změnu zaznamenávat do dokumentace.

Závěr

Novorozenec se septickou infekcí je přeložen na intermediární jednotku, kde je sledován a ošetřován zdravotnickým personálem. Je důležitá především šetrná manipulace, která zmírňuje vnímání bolesti při tomto onemocnění. Jakmile se zdravotní stav novorozence zlepší, je přemístěn zpět k matce na pokoj.


O autorovii: Petra Laštovičková, DiS.neonatologické oddělení, NH Hospital a. s, Hořovice (LastovickovaP@seznam.cz)

Novorozenecká sepse
Ohodnoťte tento článek!
4 (80%) 1 hlas/ů