Nový trend v operačním řešení ptózy

Ptóza je pokles horního víčka, které může zasahovat až přes okraj zornice a tím omezovat zorné pole. Může být vrozená nebo získaná, jednostranná nebo oboustranná.

Pokles víčka vzniká z různých příčin. Myogenní příčiny způsobují vrozenou či získanou ptózu. U vrozené formy se jedná o nevyvinutí zdvihače (m. levator). Získaná vzniká při svalových dystrofiích či při progresivní zevní oftalmoplegii. Aponeurotická ptóza vzniká ztenčením, rozestupem, uvolněním a degenerativními procesy aponeurózy (tenké vazivové blány) při normální funkci zdvihače. Neurogenní příčiny mohou být vrozené či získané. Pokud se objevují defekty inervace již v embryonálním životě, jedná se o vrozenou formu. Získaná je následkem přerušení inervace (ruptura intrakraniálního aneurysmatu, traumata, polyneuropatie, intrakraniální záněty nebo toxická poškození). Involuční (senilní, věkem podmíněná) ptóza se objevuje většinou v souvislosti s degenerativními procesy aponeurózy, obvykle se vyskytuje na obou očích (symetrické stárnutí) – některé ostatní ptózy se mohou vyskytovat i na obou očích, ale častější je výskyt pouze na jedné straně. Jako komplikace po aplikaci retrobulbární injekce se může objevit pooperační ptóza. Mechanická vzniká u jizev, nádorů apod. z důvodu větší hmotnosti víčka. Zdánlivou ptózu neboli pseudoptózu můžeme vidět při asymetrii obličeje, epikantu či enoftalmu.
Terapie ptózy spočívá obvykle v chirurgickém řešení. To je závislé na druhu poruchy: * Mírná ptóza s poklesem do 2 mm – provádí se např. operace podle Fasanelly-Servata, tj. zkrácení tarzální ploténky neboli zkrácení víčka.
Střední ptóza s poklesem do 3 mm – možným řešením je resekce zdvihače víčka z konjunktiválního nebo kožního přístupu.
Nefunkční zdvihač nebo těžká ptóza s poklesem 4 mm a více – v tomto případě je optimálním zákrokem tzv. frontotarzální závěs.

Frontotarzální závěs

Jedná se o závěs víčka na čelní (frontální) sval pomocí stripů (pásků) různých rozměrů, které nahrazují vlastní nefunkční sval.
Pomůcky: * lokální anestezie – 2% Lidocain * instrumentárium – žiletkový nůž, pinzety, zahnuté nůžky, ostré háčky, jehelec, koagulace, Deschampova jehla (obr. 1) * marker * šicí materiály – Ethibond 5/0 (nevstřebatelný), Vicryl 5/0 (vstřebatelný) * strip – polytetrafluoroethylenový pásek (derivát teflonu) – jedná se o sterilně balený materiál, 15 cm dlouhý bílý proužek šíře 2 mm a 3 mm (obr. 2). Distributorem pro Evropu je FCI laboratoř ve Francii.
Postup operace: Chirurg provede řez umístěný 6–8 mm od okraje horního víčka. Strip fixuje k víčku v oblasti tarzální ploténky. Další dva řezy jsou těsně nad obočím a jeden řez na čele – nad místem fixace v oblasti tarzální ploténky. Řezy tvoří kosočtverec. Pomocí nástrojů vytvoří operatér tunel mezi otvory na víčku a nad obočím. Oba konce stripu jimi protáhne. Dále vytvoří tunely z čela do oblasti nad obočím, kterými strip rovněž protáhne, spojí stehem a fixuje k čelnímu svalu – m. frontalis (obr. 3). Provede sutury všech kožních řezů.
Pacient po této operaci otevírá a zavírá víčko pomocí čelního svalu. Výsledný efekt před operací a po operaci znázorňují obrázky 4 až 7.

Závěr

Od 80. let v chirurgii ptózy vstupuje do popředí použití biosyntetických materiálů před materiály autologními a homologními. Významným přínosem polytetrafluoroethylenového stripu je jednak náhrada vlastního nefunkčního zdvihače, jednak jeho lepší biologická tolerance.

**

LITERATURA

KOLEKTIV AUTORŮ. Diagnostika a léčba očních chorob v praxi. 1. vyd. Praha: Triton, 2004. 29 s. ISBN 80-7254-536-1.
KRAUS, H. a kol. Kompendium očního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. s. 63–64. ISBN 80-7169-079-1.
KUCHYNKA, P. a kol. Oční lékařství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 365–636. ISBN 978-80-247-1136-8. Ptóza víček. [on-line] [cit. 2012-09-10] Dostupné na: http: wik i .medik .cz /wik i /Pt%C3%B3za_v%C3%AD%C4%8Dek Ptóza víček. [on-line] [cit. 2012-09-10] Dostupné na: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Pt%C3%B3za_v%C3%AD%C4%8Dek

Souhrn Příspěvek je zaměřen na příčiny ptózy, a zejména její operační řešení frontotarzálním závěsem pomocí umělých stripů (pásků) s potřebnými pomůckami. Popsány jsou jednotlivé kroky a zhodnocen konečný efekt zákroku. Klíčová slova: ptóza, strip, frontotarzální závěs, zdvihač

O autorovi| Irena Boudová, Bc. Barbora Veselá, Oční klinika FN a LF UK Plzeň (irca.b@email.cz)

Obr. 1: Instrumentárium k provedení frontotarzálního závěsu
Obr. 2: Strip
Obr. 3: Postup operace
Obr. 4: Pacient 1 před operací
Obr. 5: Pacient 2 po operaci
Obr. 6: Pacient 1 před operací
Obr. 7: Pacient 2 po operaci

Nový trend v operačním řešení ptózy
Ohodnoťte tento článek!
4 (80%) 1 hlas/ů