Obecné zásady při nákupu prádla a jeho údržby

Problematika „prádla“ je často na okraji zájmu odpovědných pracovníků státních organizací i soukromých firem. Přesto, že se jedná o velmi široký sortiment výrobků se specifickými a značně odlišnými požadavky na jednotlivé druhy, bývá při nákupu prádla či výběru poskytovatele údržby rozhodováno bez základních informací o kvalitativních parametrech nakupovaného zboží.

Hlavním vodítkem při nákupu prádla či výběru poskytovatele údržby bývá porovnání nabízených cen, často i bez základní představy o jakosti výrobku a jeho vhodnosti pro dané využití. Obdobná je situace při výběru dodavatele služeb, který bude zajišťovat jeho údržbu. Před vlastním výběrem prádla musíme mít představu o účelu použití, ze kterého pak často vyplynou požadavky na konstrukční vlastnosti nakupovaných textilních výrobků. Platí přitom, že to, co je naprosto vyhovující pro jeden účel, vyhovuje jen omezeně nebo vůbec jinému.

Za příklad můžeme uvést rozdílné požadavky například na ložní prádlo v hotelích a nemocnicích nebo na pracovní oblečení ve strojírenském závodě či třeba podniku na výrobu potravin. Základní kritéria, která musíme vzít před nákupem v úvahu:* bezpečnost výrobku pro zamýšlené použití, * kvalita výrobku, * udržovatelnost výrobku.

Bezpečnost

Většina textilních výrobků nespadá do regulované sféry a neplatí pro ně tedy zvláštní požadavky na bezpečnost vyplývající z legislativních předpisů. Těmi se musíme zabývat při nákupu:* osobních ochranných pomůcek, což mohou být zejména různé profesní oděvy nebo jejich součásti, * textilních výrobků pevně spojených se stavbou (koberce apod.), * výrobků pro děti do tří let.

Odpovědnost za bezpečnost výrobků sice spočívá na výrobci, ale kupující by si měl nechat doložit, že výrobce dostál svým povinnostem. Dokladem může být označení CE, případně prohlášení o shodě s požadavky předpisů.

Kvalita

Na kvalitě a vhodnosti textilního výrobku se podílí dlouhá řada faktorů od kvality vstupní suroviny, přes kvalitu příze, konstrukční charakteristiky plošné textilie, použité způsoby barvení a další úpravy až po kombinace různých materiálů, vhodnost galanterních doplňků či celkového konfekčního zpracování. Řadu z těchto parametrů přitom dokáže zhodnotit jen textilní odborník a často pouze za pomoci speciálního přístrojového vybavení.

V praxi je proto potřeba vzít v úvahu při hodnocení jakosti textilního výrobku výsledné vlastnosti výrobku, zejména:* pevnost použitých materiálů a švů,* stálobarevnost,* odolnost proti tzv. žmolkovatění (vzhled),* přípustné změny rozměrů po praní či čištění,* vhodnost materiálového složení,* ukazatele zdravotní nezávadnosti apod. Pro některé účely použití jsou požadavky na optimální hodnoty těchto vlastností zakotveny v technických normách (např. [1], [2], [3], [4]).

V těchto případech je pak vhodné po výrobci vyžadovat, aby doložil splnění těchto požadavků, nejlépe výrobkovým certifikátem vystaveným akreditovaným certifikačním orgánem výrobků. Zejména při nákupu většího množství výrobků je nezbytné, aby byly do smluvních podmínek zahrnuty jakostní specifikace, nejlépe odkazem na materiálové listy, podnikové normy výrobce či obdobné dokumenty. Je-li předpoklad opakovaného nákupu stejného produktu, je vhodné do smluvního vztahu zakotvit dokládání parametrů jednotlivých výrobních šarží atesty a také si odsouhlasit s prodejcem tzv. referenční vzorek, který pak bude sloužit jako etalon při případných sporech o vlastnostech dodávaných výrobků.

Udržovatelnost

Již při nákupu nového textilního výrobku musíme mít na zřeteli jeho vhodnost pro praní, čištění, žehlení a případně jiné postupy, kterým bude podrobován během své životnosti. Výrobce je povinen vybavit výrobek návodem na jeho udržování [5], což bývá u textilních produktů obvykle řešeno formou tzv. symbolů údržby [6]. Na udržovatelnost výrobku v průmyslové prádelně nebo čistírně má zásadní vliv i střihové řešení, kombinace použitých materiálů a použité galanterní doplňky.

Je vždy vhodné vyžádat před nákupem konkrétních výrobků stanovisko prádelny, ve které bude prováděna údržba výrobku. V případě nákupu většího množství stejných výrobků je rozumné před uzavřením kontraktu vyzkoušet vzorek v prádelně, ve které je pak prováděna pravidelná údržba. Ve spolupráci s prádelnou pak sledujte změny vzhledu a vlastností 5krát, 20krát, případně 50krát vypraného výrobku. Budete-li nakupovat až podle vzhledu opakovaně praného výrobku, můžete se vyhnout mnohým nepříjemným překvapením.

Výběr prádelny a čistírny

Po nákupu textilního výrobku před námi stojí starost o jeho údržbu. Zde je rozhodující zvolit kvalitního poskytovatele těchto služeb. V praxi jsou nejčastější dvě varianty:* praní ve vlastní prádelně, což bývá časté zejména u zdravotních a sociálních zařízení a hotelů,* praní nebo chemické čištění v externí průmyslové prádelně. V obou případech lze zajistit kvalitní péči za předpokladu moderně vybavené prádelny a dodržování technologických postupů.

Rozhodující potom bývají náklady na praní a je prokázáno, že nižší jsou jednoznačně svázány s vyšší produktivitou, které lze dosáhnout pouze v nejmoderněji vybavených provozech s kapacitou 10 a více tun prádla za směnu. Budovat vlastní prádelnu se tedy vyplatí pouze při předpokladu naplnění srovnatelných kapacit. V ostatních případech je z hlediska nákladů rozumnější varianta praní v průmyslové prádelně.

Rozhodující je potom kvalita poskytované služby, která se dá charakterizovat jako odstranění nečistot při co nejmenším poškození praného nebo čištěného výrobku. Kvalitu praní ovlivňuje celá řada faktorů – kvalita používané vody, pracích a pomocných prostředků, strojní vybavení, technologické postupy atd. Není v silách klienta prádelny posoudit kvalitu jejího praní jinak než podle vzhledu svého prádla po řadě cyklů jeho zpracování, a to již někdy bývá pozdě. Proto je důležité mít při výběru prádelny k dispozici nějaké důkazy o kvalitě jejího praní. Vodítkem mohou být výsledky posouzení prádelny nezávislou organizací.

V praxi lze využít buď:* výsledky posouzení konkrétního technologického postupu podle technické normy vydané Textilním zkušebním ústavem [7], kdy je vlastně hodnocen vliv praní na základě změny parametrů 50krát vypraného kusu standardní tkaniny, *nebo posouzení celkového chodu prádelny (stavební a strojní vybavení, technologické postupy, personální zabezpečení) podle Zásad pro odbornou údržbu prádla, které vydala Asociace prádelen a čistíren, a jsou dostupné například na www.apac.cz

Zásady pro odbornou údržbu prádla jsou zpracovány pro prádlo ze zdravotnictví [8], z potravinářských provozů [9] a z hotelů [10]. Prádelny, které doloží plnění požadavků zásad, mohou získat od Asociace certifikát osvědčující kvalitu jejich služeb. Takovýto certifikát je v případě prádelen z hlediska kvality daleko průkaznější než certifikát obecného systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001. Na druhé straně je aplikace zásad systému managementu jakosti téměř nezbytnou podmínkou pro splnění požadavků Zásad Asociace prádelen a čistíren a všechny prádelny s certifikátem Asociace prádelen a čistíren provozují i certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001.

Pronájem prádla

Další variantou, jak zajistit organizaci prádlem, je jeho nájem. V podstatě se jedná o službu, kdy pronajímatel dodává organizaci veškerý potřebný textil ve sjednaných termínech a množství na konkrétní místa a zajišťuje veškeré činnosti související se sběrem a praním špinavého prádla. Prádlo je majetkem pronajímatele a organizace platí dohodnuté ceny za dodávky čistého prádla.

Výhodnost těchto systémů lze odvodit z reality zemí západní Evropy, kde se tímto způsobem běžně zajišťuje kolem 80 % trhu. V ČR se tento systém začíná teprve prosazovat, ale je předpoklad výrazného nárůstu tohoto způsobu zajištění ve všech odvětvích hospodářství. Mezi největší poskytovatele těchto služeb v ČR patří firma Initial Ecotex s. r. o. se zaměřením zejména na profesní oděvy a firmy Renatex CZ a. s. a Chrištof, spol. r. o. působící zejména v sektoru zdravotnických zařízení a hotelů.

Základní výhodou pro klienta je přenesení veškerých problémů s kvalitou prádla a praní a se zajištěním logistiky na pronajímatele. U osobního prádla jsou služby pronájmu prádla prováděny formou dodávky čistých oděvů až do přihrádky konkrétního pracovníka, přičemž díky označení jednotlivých kusů čárovým kódem nebo čipy dostává každý pracovník „své“ oděvy. Na nadstandardní úrovni jsou dodržována hygienická pravidla a díky tomu se tato služba výrazně prosazuje ve zdravotnictví a potravinářství.

Pronajímatelé velmi dobře zvládají problematiku nákupu prádla a služeb praní z hlediska kvality. Jako velkoodběratelé dosahují velmi příznivých cen, a to jim umožňuje nabízet poměrně výhodné cenové podmínky. Připočteli se na straně klienta výrazná úspora času a pracovníků, kteří se dříve zabývali nákupem prádla nebo organizací jeho údržby, je zřejmé, proč tato forma zabezpečení organizace prádlem ovládla trh západní Evropy a začíná se prosazovat i v ČR.

Řešení problémů

Vyskytnou-li se v praxi problémy s kvalitou nakoupeného prádla či služby praní, oceníte dodatečně všechna smluvní ustanovení, která se týkají specifikace dohodnutých jakostních ukazatelů, případně referenční vzorek. Řadu užitečných informací získáte např. v Malé škole kvality textilu, publikované na stránkách sdružení SOTEX (www.sotex.cz). Nepodaří-li se problémy vyřešit dohodou, můžete se obrátit se žádostí o posouzení problému na zkušební organizace, např. na Textilní zkušební ústav, který působí také jako soudněznalecký ústav.

*

LITERATURA


|Literatura ||||
| [1]ČSN P ENV 14237 (80 4110) | Textilie ve zdravotnictví. | [6] ČSN EN ISO 3758 (80 0005) | Textilie.Symboly pro ošetřování. |
| 2] PNJ 600-80-2005 | [Prádlo pro zdravotnictví. Technické požadavky (vydal Textilní zkušební ústav). | [7] PNJ 601-80-2005 | Textilie.Hodnocení jakosti praní. Vliv praní na textilie (vydal Textilní zkušební ústav). |
| [3] PNJ 602-80-2005 | Prádlo pro hotely a restaurace. Technické požadavky (vydal Textilní zkušební ústav). | (vydala Asociace prádel a čistíren). | [8] Zásady pro odborné ošetření zdravotnického prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče |
| [4] ČSN EN 340 (83 2701) | Ochranné oděvy. Všeobecné požadavky. | (vydala Asociace prádel a čistíren). | [9]Zásady pro odborné ošetření prádla z potravinářských provozů |
| [5]§ 9 a § 10 zákona č. 634/1992 | Sb.,o ochraně spotřebitele. | (vydala Asociace prádel a čistíren). | [10] Zásady pro odborné ošetření hotelového prádla |


Ing. Jaromír Klaška, Textilní zkušební ústav Brno (klaska@tzu.cz)**

Ohodnoťte tento článek!