Odborná praxe ve Francii

V časopisu Sestra č. 4/99 jsme představily vzdělávání sester ve Francii. Zaměřily jsme se tehdy zejména na vzdělávání ve zdravotnických školách, které trvá tři roky, a specializační studium sester. Dnes bychom chtěly věnovat pozornost klinické praxi studentů zdravotnických škol.

Odborná praxe studentů zdravotnických škol v Paříži, které jsou umístěny v areálu nemocnic, se realizuje v nemocničním prostředí i v terénu vždy v bloku většinou čtyř týdnů. Vzdělávání v klinické praxi musí být zajištěno diplomovanými sestrami. Organizování odborné praxe je v kompetenci zdravotnických škol, které spolupracují s nemocnicí i jednotlivými odděleními. Cíle odborné praxe jsou stanoveny skupinou učitelů ve škole a konzultovány s osobami, které jsou zodpovědné za výuku budoucích sester na odděleních. Stáž je analyzována a je hodnocena. Každý školní rok musí všichni studenti vypracovat na závěr stáže seminární práci, kde musí projevit praktické i teoretické znalosti. Po druhém a třetím ročníku si studenti musí vybrat po vzájemné konzultaci se svými učiteli odborné praxe obor, ve kterém budou konat stáž.

Organizace odborné praxe

Rozvržení odborné praxe ukazuje tabulka. Zdravotnická škola žádá písemnou formou nemocnici o místa stáže pro své studenty. V nemocnici je vyřízením těchto žádostí pověřen pracovník, který má přehled o počtu míst pro odbornou praxi. Tento přehled získá od jednotlivých oddělení. Může se stát, např. na psychiatrii, že není k dispozici požadovaný počet míst. V tomto případě žádá škola nebo student sám o umožnění stáže mimo Paříž, obvykle v místě bydliště. Personální oddělení každé nemocnice vede studenty ve své evidenci.

Studenti se u jednotlivých výkonů a činností učí nejdříve teorii, pak nacvičují v odborné učebně a potom si výkony a činnosti vyzkoušejí v praxi na oddělení.

Průběh odborné praxe

Studenty, kteří přicházejí poprvé na odbornou praxi, nejdříve seznámí staniční sestra s oddělením a představí personál. Základní informace o oddělení dostává každý student a stážista i v písemné formě. Tento informační dokument vypracovávají vedoucí oddělení. Obsahuje úvodní slovo a základní informaci o oddělení: vedoucí oddělení, počet lůžek, průměrný věk pacientů, průměrná délka pobytu, patologie chorob, se kterými se lze setkat na oddělení, organizace oddělení (vizity, operační dny, návštěvy), organizace péče, role sestry, nejčastější ordinace lékařů (léky, vyšetřovací metody), specifická péče, edukace pacientů a na závěr plánek oddělení. Většinou dva studenti jsou přiděleni jedné sestře a u sebe mají list s výkony a činnostmi, které mají poznat. Pracují pod vedením sestry. V prvním ročníku se starají o dva pacienty, ve druhém o čtyři a ve třetím o šest. Na práci studentů a sester, kterým jsou přiděleni, dohlíží staniční sestra. Učitelka dochází pravidelně na kontroly. Hodnocení práce studentů provádí společně sestra, které byl student přidělen, staniční sestra a učitelka. Student je s ním seznámen.

Po třetím ročníku mají studenti odbornou praxi v rozsahu šesti týdnů. Po jejím úspěšném absolvování získávají diplom. Škola stanovuje cíle této odborné praxe, avšak studenti mají i své vlastní výkony a činnosti, které si ještě potřebují vyzkoušet nebo se kterými se nesetkali během dosavadního studia. Na oddělení si vyberou pacienty po dohodě se staniční sestrou a sestrou, která je vede (supervize). O tyto pacienty pečují celých šest týdnů, kdy trvá odborná praxe. Vypracovávají závěrečnou práci, jak o vybraného pacienta pečovali. Při závěrečné zkoušce o něm referují. Během této stáže je student průběžně hodnocen staniční sestrou, sestrou supervizorem a učitelkou. Staniční sestra úzce spolupracuje s učitelkou po celou dobu, kdy student dochází na oddělení.

Foto archív redakce

Rozvržení odborné praxe

Ohodnoťte tento článek!