Odborné vzdělávání na Slovensku

V rámci projektu Leonardo da Vinci pod názvem „Získávání pedagogických zkušeností a dovedností v odborném vzdělávání v zemích EU (Mobility VETPRO)“ jsme navštívily partnerskou Střední zdravotnickou školu v Bratislavě.

Dnešní podoba školy je z roku 1998. Ve škole se vyučují čtyři studijní obory (viz níže). Budova školy byla postavena v 70. letech 20. století a architektonicky odpovídá stavbám postaveným v Praze na Jižním Městě.
Slovensko je stát, ke kterému máme velice blízko. Historie, společné zákony, školství, zdravotnictví, smíšená česko-slovenská manželství a blízkost jazyka jsou věci, které nás spojovaly a spojují. Po rozdělení republiky na dva samostatné státy (k 1. 1. 1993) jsme se vydali každý svou cestou. Přesto máme stále mnoho společného. V běžném životě a kontaktu s lidmi však vidíte rozdíly. Na středních zdravotnických školách jsou patrné jisté odlišnosti a jiné směřování než v ČR. Pokusily jsme se vše zachytit na SZŠ Petržalka.

Co je jiné?

Na Slovensku jsou SZŠ řízeny a koordinovány dvěma ministerstvy, ministerstvem školství a zdravotnictví. Vyšší forma vzdělávání na středních školách na Slovensku neexistuje. Garantem tohoto vzdělání jsou vysoké školy. Na SZŠ Petržalka mají žáci možnost studovat obory zdravotnický asistent, diplomovaná všeobecná

sestra, zdravotnický záchranář a sanitář. Studium je zakončeno výučním listem nebo maturitní zkouškou podle zvoleného oboru. V Bratislavě je menší zájem o studium na SZŠ než v jiných městech na Slovensku. Menší atraktivita vychází z velké nabídky odborných škol a gymnázií v Bratislavě. V hlavním městě Slovenska jsou pouze dvě zdravotnické školy, které si vzájemně nekonkurují. Jedna je zaměřena ošetřovatelským směrem a druhá technickým. Počet studentů na SZŠ je podstatně nižší než v pražských školách. Převažuje večerní forma studia, která souvisí se skladbou žáků. Studenti jsou ke studiu motivováni zvýšením kvalifikace, maturitní zkouškou ve zdravotnickém oboru a rekvalifikací. Vzdělání na Slovensku je otázkou prestiže a uplatnění na trhu práce. Po dokončení studia jde 100 % studentů do zdravotnictví a mnozí pracují v nemocnici i při studiu. Slovenští studenti (u večerní formy) mohou absolvovat v rámci odborné praxe noční směny. U oboru diplomovaná všeobecná sestra praktikují studenti i o prázdninách. Vzhledem k malému počtu frekventantů je možné si všechny učebnice zapůjčit ve škole. Celková koncepce SZŠ souvisí s pojímáním hodnot a víry a odráží se při výuce. Do všeobecně vzdělávacích předmětů mají studenti zařazený předmět etická a náboženská výchova. Studenti si mohou zvolit jeden z nich. Do výuky psychologie se zařazuje profesní komunikace a pedagogika. Odborné předměty jsou rozšířeny o předmět zdravotnická administrativa. Učitel je při výuce přirozenou autoritou, vede ji a usměrňuje. Žáci aktivně spolupracují a společně s přístupem ke studiu vytvářejí pozitivní klima třídy. Úvazek učitele je 37,5 hodiny týdně a zahrnuje 22 hodin (přímé) vyučovací povinnosti. Dovolenou mají učitelé 45 dní. Při pracovní neschopnosti má učitel od prvního dne nárok na 70 % z platu. Zaměstnanci (nejen na SZŠ) mohou odvádět 2 % z platu na libovolný účel při daňovém vyúčtování podle zákona č. 595/2003, o dani z příjmů.
Na SZŠ Petržalka je znát nedostatek financí. S tím souvisí i velmi prosté technické vybavení. I přesto, a možná právě proto, je úroveň výuky na velice vysoké úrovni. Vše je velmi profesionální, ale zároveň zůstal zachován lidský přístup k oboru i studentům.

Závěr

Pobyt na partnerské škole byl pro celý náš tým z ČR přínosný. Přístup všech zaměstnanců byl velice přátelský, pozitivní a vstřícný. Oceňujeme lidský přístup v osobním kontaktu a vysokou profesionalitu při výuce.
Informace byly získány sběrem informací při studijním pobytu na SZŠ Bratislava-Petržalka, z legislativních dokumentů RVP, ŠVP a příslušných zákonů.

O autorovi| Mgr. Alena Dufková, Mgr. Jana Horáková, Mgr. Hana Šebková SZŠ Ruská 91, Praha 10 (dufkova@szs-ruska.cz, horakova@szs-ruska.cz, sebkova@szs-ruska.cz) Budova školy Odborná učebna Oblečení studentů pro praktickou výuku

1)
R
Ohodnoťte tento článek!