On-line informování pacientů – realita, či hudba vzdálené budoucnosti?

Informování nemocných a jejich následná edukace je nedílnou součástí každodenních činností sestry. V době globalizace a masivního rozvoje informačních technologií se zdravotnickým pracovníkům naskýtá jedinečná možnost zprostředkování kontaktů s velkou skupinou nemocných najednou a mezi nimi navzájem. Využívání elektronické podpory se tak stává nejen běžnou součástí výuky profesionálů poskytujících zdravotní péči, ale postupně dochází také k rozvoji prostředků edukace nemocných s využitím moderních informačních a komunikačních technologií (ICT).

Zdravotnická a medicínská informatika se v posledních desetiletích progresivně rozvíjí. Následkem tohoto trendu stoupá potřeba využívání moderních informačních technologií v medicíně a zdravotní péči spolu s nutností odpovídající přípravy klinických profesionálů nového tisíciletí a nových léčebných a terapeutických postupů. (7)

Využití moderních informačních technologií má široké uplatnění např. při vyhodnocení kvality péče, podpoře při rozhodování v péči (zdroj validních informací z minulosti), při plánování a managementu péče a v neposlední řadě mají významnou úlohu ve zdravotnickém výzkumu. Práce s daty, jejich kritická analýza a interpretace představuje také velmi podstatnou součást vzdělávání zdravotnických odborníků. Bouřlivě se rozvíjející informační společnost nabízí nepřebernou škálu možností, počínaje jednoduchými internetovými stránkami a konče rozsáhlými autorskými díly.

Proč elektronické zdroje v edukaci nemocných?

Chceme-li si přiblížit efektivitu a přínos on-line edukace pro nemocné, pak je nutno vycházet z mnohdy odlišného vymezení pojmu e-learning. E-learning je v podstatě jakékoli využívání elektronických materiálních a didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle s tím, že je realizován nejenom prostřednictvím počítačových sítí. V českém prostředí je spojován zejména s řízeným studiem v rámci LMS (z angl. Learning Management System – systém řízení elektronické výuky – učební správní systém, termín se však v odborné praxi zažil a nepřekládá se.

LMS je pro studenta virtuální studijní prostředí (aplikace), ve kterém nalezne: kurzy, testy a pokyny jak studovat. Dále v tomto prostředí nalezne svůj aktuální rozvrh úkolů, diskusní fórum, kde se může účastnit jednotlivých diskusí k tématům a konzultovat nejasné části, jako by se nacházel ve skutečném výukovém prostředí. (6)

E-learning neboli elektronická podpora výuky a edukace představuje využití jednotlivých e-learningových aktivit ve vzdělávání. Není vždy nutné tvořit rozsáhlé ucelené e-kurzy, protože jsou podporovány takové taktiky a mechanismy, které pomáhají ulehčit rutinní práci, vylepšit a obohatit výuku podle specifické situace ve vašem kurzu. (Masarykova univerzita; Zkušenosti vyučujících s e-learningem na MU; http://is.muni.cz/elportal/zkusenosti [2008-06-08])

E-learning je také definován jako poskytování informací a instrukcí počítačem – cestou CD-ROMu, internetu nebo intranetu s těmito znaky:

– zahrnuje obsah relevantní studované problematiky;- používá takové vzdělávací metody jako příklady a praktické ukázky za účelem pomoci v učení;- používá mediální elementy, jako slova a obrázky k předání obsahu;- buduje nové znalosti a dovednosti v návaznosti na individuální vzdělávací cíle a zlepšující organizaci vzdělávání. (1, s. 13)

S ohledem na výše uvedená fakta a požadavky rozvoje moderní společnosti vznikají mnohé národní i nadnárodní projekty, které vytvářejí např.:

– inteligentní systémy pro pacienty – srov. http: www.uli.lf2.cuni.cz/intel_sys_pacienti.html [2008-06-08]: Dálkové monitorování pacientů doma – Asistent domácí péče pro pacienty z psychiatrie a po chirurgickém zákroku využívající pro komunikaci technologii (State of the art) a specializovaných lékařských senzorů (Velká Británie -King´s College London – Institute of Psychiatry);

Bezkontaktní prostředí pro pokročilou lékařskou telediagnózu – monitorování teploty pro telediagnózu a telemedicínu, závislé na rozvíjení a inovování metod měření teploty kůže a telefonická základna pro bezkontaktní měření a telefonický přenos (Francie – SILWAY S. A.); Prostředí pro zachycení a zpracování informací určené pro chronické pacienty v informační společnosti.

Jedná se o alternativní osobní domácí monitorovací systém určený pro pacienty s chronickými chorobami (kardiovaskulární, neurologické a dýchací onemocnění, zejména chronické selhávání srdce, Parkinsonova nemoc), který obsahuje senzory, inteligentní přístroje a rozhodovací systémy propojené s hlavním manažerským střediskem pomocí interaktivní TV, internetu atd. (Itálie – Agilent Technologies Italiana Spa).

– běžné internetové servery (př. projekt eHealth v ČR) poskytující pacientům informace a rady různé odborné a vědecké úrovně a kvality. Při edukaci nemocných pomocí internetu však hrozí reálné riziko zkreslení informací příjemcem či jejich nesprávného pochopení a aplikace. Přínos a možná rizika využití on-line edukace pacienty shrnuje tabulka.

Výhody on-line informování

Výhody e-learningu neboli on-line informování je pak možno v obecné rovině a na základě nejvyužívanějších zdrojů shrnout takto:

– možnost získat široké spektrum informací v krátkém časovém intervalu, v přirozeném sociálním prostředí, které si může uživatel v klidu prostudovat;- snadná aktualizace poskytovaných informací a možnost vzájemného předávání informací, které velmi často vede k posílení psychiky pacientů ve specifické skupině;- jednoduchý přístup k odbornému poradenství, ať již v rámci specializovaných poradenských on-line center či na zdravotnických adresách (kliniky, lékařské a pacientské společnosti), kde mohou pacienti získat nejen zdravotnické, ale také legislativní informace;- vzdělávání pacientů (např. www.medprogo.cz);- překlady odborné terminologie.

Vhodná populace pacientů pro využívání elektronicky podporovaného informování a edukace

Hlavními kritérii při výběru multimediálně podporované edukované populace jsou:

– zaměřenost informací (na zdravou populaci -podpora zdraví a prevence; na populaci ohroženou onemocněním, na populaci s manifestovaným onemocněním);- druh onemocnění, poruchy či vady (akutní, chronické, mutilující, invalidizující, nevyléčitelné aj.);- místo přirozeného sociálního prostředí a léčebného procesu (domácí prostředí, komunitní péče, hospitalizovaní nemocní, klienti zařízení a institucí poskytujících sociální péči apod.);- věk;- smyslová omezení a tělesný handicap (porucha zraku, sluchu atd.);- kognitivní schopnosti.

Další kriteriální rozlišení je možné podle zdrojů:

– informace zdravotnických a státních institucí;- zdravotnické katalogy a portály zaměřené na informace pro pacienty;- pacientské organizace;- osobní stránky;- organizace zabývající se prevencí, osvětou, nadace atd.;- periodika a tiskoviny pro veřejnost.

Z hodnocení elektronického zdroje lze také mnohdy usuzovat na kvalitu poskytovaných informací, nicméně u tak dynamického média, jakým je internet, nelze vyloučit, že i stránka dosud považovaná za seriózní může poskytovat zavádějící informace. Proto při využívání on-line zdrojů je potřeba vždy provést kritickou analýzu věrohodnosti zdroje.

Podle odborných pramenů je typickým návštěvníkem webových stránek mladší muž. Z analýzy zdravotnických serverů však vyplynulo, že většinu návštěvníků tvoří ženy (70 %), a to především ženy mladšího a středního věku (25-65 let) i starší. Ze sociologických průzkumů pak vyplývá, že rozhodování rodiny z 80 % ovlivňuje žena. (4, s. 13)

Tento fakt může významně ovlivnit strategii tvorby stránek a elektronických edukačních zdrojů pro pacienty z obchodního i zdravotního hlediska. Zásadní podmínkou efektivního elektronického edukačního zdroje je exaktní vymezení účelu zdrojového dokumentu a možností využití poskytovaných informací s upozorněním na nutnost respektování individuálních požadavků jednotlivých uživatelů.

Podmínky účinného informování a edukace pacientů:– aktivní zájem (poptávka);- kvalitní a přístupné kurzy;- dostatek zařízení, v nichž lze kurzy studovat; prostředí vhodné pro studium;- uživatelské minimum znalostí práce s počítačem.

Velmi zjednodušeně lze interpretovat výše uvedené body do věty: „E-learning musí přijít ve správný čas na správné místo.“ V opačném případě se prostředky investované do jeho nasazení mohou stát promarněnými.

Závěr

Moderní informační technologie se nepochybně mohou stát jedním z významných pomocníků při informování a edukaci nemocných. Je však potřeba mít stále na paměti, že nelze opomenout základní pravidla obecné didaktiky a akceptování individuálních potřeb nemocných a nelze zaměnit podporu za plné nahrazení. Využíváním multimediální podpory nelze znemožnit nemocnému přístup k informacím a k možnosti edukace jiným způsobem.

—-

PhDr. Andrea Pokorná, katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita (apokorna@med.muni.cz)

Ohodnoťte tento článek!