Ortoptika – nelékařský obor, jak ho známe/neznáme

Souhrn Nejen laická, ale i část odborné veřejnosti někdy neví, kam obor ortoptika zařadit. Spojují jej např. s ortopedií, ortodoncií, optometristou aj. Chtěly bychom tedy stručně přiblížit charakteristiku oboru a kompetence ortoptistů.

SUMMARY

Lay people as well as some professionals do not always know what is orthoptics. They associate it with orthopedics, orthodontics, optometry etc. We therefore briefly explain the profession and work of orthoptists.

Ortoptika poskytuje specifickou péči pacientům, klientům s oční poruchou, zejména s poruchami motorické nebo senzorické složky, jednoduchého binokulárního vidění. Jednoduché binokulární vidění (JBV) je schopnost vidět oběma očima pozorovaný předmět jednoduše (každé oko zvlášť) při spojení těchto dvou obrazů vidíme samozřejmě i prostor. Vyskytuje se převážně u pacientů dětského věku s hlavní diagnózou tupozrakost a šilhání.

Ortoptistka připravuje pacienta k dalším diagnostickým a léčebným výkonům v očním lékařství a zajišťuje ošetřovatelskou péči. Řadu těchto výkonů má v kompetenci provádět sama. Pracuje zcela samostatně, bez dohledu lékaře, úzce spolupracuje s oftalmologem – strabologem – a na základě jeho diagnózy a doporučení pak své pacienty léčí.

Její spolupráce s lékařem na určení diagnózy spočívá např. v psychické přípravě dítěte, vyšetřuje zrakovou ostrost do dálky, do blízka, měří brýle. Na speciálním přístroji – troposkopu – změří nejen objektivní a subjektivní úchylku šilhání, ale zjistí i stupeň JBV a stereopse (prostorové vidění), dále testuje např. konvergenci (správná sbíhavost očí), vyšetřuje na perimetru rozsah zorného pole, případně jeho výpadky, na Lancestrově plátně hodnotí postižení svalů u paréz nebo dvojitého vidění, vyšetřuje barvocit (schopnost oka rozeznat barvy, kontrastní citlivost) u tupozrakých dětí nebo u pacientů s podezřením na RS, vyšetřuje refrakce na autorefraktometru (zjištění refrakční vady) a řadu dalších.

Ortoptista se aktivně podílí na léčbě tupozrakosti a šilhání u dětských pacientů. Provádí pleoptická a ortoptická cvičení na specializovaných očních pracovištích, specializovaných mateřských školkách nebo ambulantně. Pleoptická cvičení očí se provádějí u dětí s tupozrakostí, ortoptická cvičení jsou cvičení posilující binokulární vidění. Obě tato cvičení se provádějí na speciálních přístrojích.

Ortoptista informuje lékaře o průběhu léčby, navrhuje změny a doplnění ordinace. Na základě vlastních zjištění edukuje rodiče, podílí se na preventivní, diagnostické a léčebné péči s cílem dosažení co nejlepší zrakové ostrosti a navození či upevnění jednoduchého binokulárního vidění u vrozených i získaných očních vad.

Nejen tyto výkony, ale řada dalších, které jsem neuvedla, jsou pojišťovnou bodově ohodnoceny. My, ortoptisté, je pojišťovně vykazujeme a tím se podílíme i na ekonomické situaci daného pracoviště. Jak náročná je tato profese, o tom svědčí i to, že k získání profese ortoptisty bude zapotřebí vysokoškolské vzdělání.

Pozn. redakce: V únorovém čísle časopisu Sestra byl v rubrice Obory oftalmologie zveřejněn článek Amblyopie – tupozrakost (autorky I. Bednáriková, H. Nováková), ke kterému by autorky rády ještě dodaly: „Je důležité zdůraznit význam včasné diagnostiky amblyopie, kterou lze mj. diagnostikovat pomocí přístroje Plusoptix, jímž je možné vyšetřit děti již od 6. měsíce věku.“


Hana Nováková, Iva Bednáriková Centrum pro děti s vadami zraku, Oční klinika, FN Ostrava (ivatko@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!