Ošetření stomie s retrakcí

Ve svém příspěvku chci prezentovat zkušenosti s problematikou ošetření stomie s retrakcí na základě svých opravdu letitých poznatků a s použitím zpětné vazby od pacientů. Tato komplikace je pro pacienta svízelnou zvláště v případě, kdy vznikne v časovém odstupu od operace a stomik na tento fakt z nevědomosti neupozorní.

SUMMARY

In the article I would like to present my long experience with taking care of retracted stoma. Retracted stoma is a difficult complication for the patient especially when it occurs some time after surgery and the patient does not report it.

Ošetření, a zejména aplikace jímacího systému na retrahovanou (vtaženou) stomii bývá dosti častým problémem v péči o vývod. Důvody komplikace mohou být různé. Pozitivním momentem je skutečnost, že existuje řada pomůcek, které při vhodně zvoleném způsobu přiložení tuto komplikaci téměř beze zbytku vyřeší.Retrakce ranná bývá způsobena vyšitím střeva pod tahem, častěji ale vzniká v průběhu rekonvalescence, např. částečným uvolněním fixace ke stěně břišní, zánětlivým procesem vedoucím k dehiscenci stěny střeva či nadměrným váhovým přírůstkem. Okolí vývodu je deformováno, a to buď ve tvaru pravidelného trychtýře, nebo je spodní ústí stomie vtaženo a v horním pólu dochází k převisu stěny břišní.

Problém, který při aplikaci dvoudílných pomůcek vzniká, je přímo úměrný těmto nerovnostem v okolí vývodu. Stávající průměr stomie, který stomik na podložce vystřihuje, způsobí, že při vtažení stěn vznikne prostor mezi ústím stomie a plochou kůže, kam nasedá podložka. Dochází k hromadění stolice a předčasnému odloučení podložky, je-li konzistence tužší, v opačném případě podložka velmi brzy podteče. Signálem, že není vše v pořádku, bývá zvýšená spotřeba podložek a je na stomasestře, aby zvolila správnou taktiku a formu otázek ke zjištění problému.

Řešením je vhodně zvolený jímací systém. Při volbě pomůcky hraje významnou roli právě druh retrakce. Všechny firmy dodávající stomické pomůcky mají ve svém sortimentu tzv. konvexní podložky u dvoudílného systému nebo konvexní jednodílný sáček. Tento typ pomůcky je s výhodou použitelný právě u vtažené stomie pravidelného tvaru anebo jen s lehkou odchylkou v nesouměrnosti. Profilovaný tvar konvexní podložky se správně zvoleným otvorem na průměr ústí stomie zabezpečí přilnavost i volný odchod stolice. Samozřejmě za předpokladu důkladného očištění a ošetření okolí vývodu podle známých postupů, s použitím doporučeného příslušenství.

Pokud se jedná o stomii s nepravidelnou retrakcí, je péče relativně náročnější. Pacientům doporučuji aplikovat klasický jednodílný systém nejlépe s oválným tvarem lepivé plochy. Tento typ sáčku poskytuje možnost kopírovat nerovný terén a předejít podtékání. Jakmile se totiž pacient s tímto druhem komplikace posadí, vznikne zpravidla záhyb, který je příčinou nepřilnavosti (u dvoudílného systému) s následným podtečením řidší konzistence nebo odloučením podložky tlakem tuhé stolice. Totéž se však může stát při nesprávné aplikaci doporučovaného jednodílného sáčku.

Je potřeba dodržet několik zásad. Po předchozím důsledném očištění a ošetření okolí stomie mám vyzkoušený následující způsob přiložení sáčku. Ten se přeloží napůl tak, aby spodní okraj naléhající ve spodní části vývodu o něco přesahoval protější část, a tím pacient bez problémů uvidí ve stolním otočném zvětšovacím zrcadle, kam má pomůcku přiložit. Po aplikaci této poloviny je nutné v horní části břicho vytáhnout, aby druhá polovina sáčku kopírovala terén a zabránilo se vzniku štěrbiny nesprávným plošným přiložením.

V tomto případě se neosvědčilo vyplňování těsnicí pastou, protože materiál lepivé plochy sáčku je tak flexibilní, že k nerovnostem spolehlivě přilne. Stomiky také upozorňuji, aby netlačili na vnější okraje lepivé plochy podložky, protože dochází ke zvednutí okraje při ústí stomie, která nestačila dokonale přilnout, a může dojít ke snadnému podtečení stolice či uvolnění pomůcky. Totéž platí i při aplikaci podložky u dvoudílného systému.

Závěrem bych ráda zdůraznila potřebu s pacienty hovořit, dodat jim odvahu se se svými problémy svěřit a najít tu správnou cestu k nápravě. Rozsah sortimentu nabízí ve velké většině řešení a nezbývá než za pacienty poděkovat firmám za snahu a stomasestrám za ochotu jim pomoci zkvalitnit život.


Olga Tellerová stomasestra, Nadační chirurgická ambulance – stomaporadna, KEPHAS s. r. o., Brno (OTellerova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!