Ošetřování dutiny ústní u onkologického pacienta

Darja Navrátilová, Marcela Mikulková, Hematoonkologická klinika, FN, Brno-Bohunice

Kazuistika

Pacient M. K. je hospitalizován pro plánovanou transplantaci kostní dřeně. Samotnému výkonu předcházelo podání vysokodávkované chemoterapie (Busulfan a Cyclophosphamid) v 7denním režimu. První 4 dny je aplikován Busulfan v perorální formě a následující dva dny dostává pacient intravenózní cestou Cyclophosphamid. Sedmý den před transplantací je odpočinkový. Ke dni, kdy je psáno toto sdělení, se pacient nachází v takzvaném dni +4, tj. od podání kostní dřeně uběhly 4 dny a od zahájení podávání chemoterapie 11 dnů.

Od začátku hospitalizace dohlížíme na dostatečnou hygienu dutiny ústní, pravidelně jsou prováděny výplachy roztokem Corsodyl. Přesto si pan M. K. již několik dnů stěžuje na bolesti v dutině ústní. V den +4 se mu zdají nejsilnější. Kvůli bolestem jedl v posledních dvou dnech asi polovinu podávané stravy, ale v den +4 má opravdovou nechuť k jídlu. Polykací potíže se do rána zhoršily – je pro něj těžké polknout i tekutiny.

Předešlou noc měl pan M. K. problémy s usínáním, ale v den +4 pro bolest téměř nespal. Vzhledem k přetrvávající únavě z předešlé noci byl ráno nevrlý a také ze silné bolesti rozrušený. Lékař mu vysvětlil, že tyto potíže budou zřejmě přetrvávat nejméně 3 – 4 dny a že uděláme všechno pro to, abychom je zmírnili. Předepsal panu M. K. léky tišící bolest a my její intenzitu neustále sledujeme.

Úkoly pro sestry:

– Definujte stupeň poškození sliznice dutiny ústní.

– Stanovte ošetřovatelské diagnózy a ošetřovatelský plán, vztahující se k problémům spojeným s mukositidou dutiny ústní u pacienta M. K.

– Ve skupině prodiskutujte otázku prostředků používaných k hygieně dutiny ústní u pacientů s mukositidou.

– Jako skupina prezentujte ošetřovatelský plán a zkušenost s používanými prostředky a postupy v ošetřování dutiny ústní u pacientů s mukositidou.

Ošetřovatelské diagnózy spojené s problematikou mukositidy

1. Bolest z důvodu porušené celistvosti sliznice dutiny ústní

Cíl: Pacient nebude obtěžován bolestí.

Intervence:

– Sleduj lokalizaci, vyzařování bolesti, změny v průběhu dne a charakter bolesti.

– Na zvyšující bolest upozorni lékaře.

– Aplikuj léky předepsané lékařem.

– Dodržuj předepsanou dobu podávání léků.

– Upozorni pacienta, jak se vyhnout bolestivým podnětům.

– Podněcujte pacienta, aby hovořil o sobě a naslouchejte mu se zájmem.

– Zhodnoť vliv bolesti na spánek, příjem potravy, tělesnou a duševní aktivitu.

– Hodnoť intenzitu bolesti podle určitých stupnic.

2. Porucha příjmu potravy z důvodu bolesti při polykání

Cíl: Pacient nebude mít pocit hladovění v období velkých bolestí.

Intervence:

– Zajisti stravu s vhodnou konzistencí.

– Sleduj množství přijímané potravy.

– Zajisti úpravu konzistence potravy.

– Dbej, aby pacienta strava nedráždila (teplota, koření).

– Při nedostatečném příjmu potravy upozorni lékaře.

– Zajisti pravidelné podávání náhradních prostředků výživy.

– Vysvětli pacientovi důležitost a význam náhradních prostředků výživy.

– Při podávání parenterální výživy respektuj a dodržuj dobu exspirace.

3. Porucha příjmu tekutin z důvodu bolesti při polykání

Cíl: Pacient nebude trpět pocitem žízně.

Intervence:

– Sleduj množství přijímaných tekutin.

– Zajisti dostatek tekutin podle chuti pacienta.

– Sleduj příjem a výdej tekutin.

– Dbej, aby pacienta tekutiny nedráždily (teplota).

– Při nedostatečném příjmu tekutin upozorni lékaře.

– Zajisti pravidelné podávání náhradních hydratačních roztoků podle rozpisu lékaře.

– Vysvětli pacientovi důležitost a význam dostatečného zavodnění.

– Při podávání náhradních hydratačních roztoků dbej na předepsané pořadí a rychlost aplikace roztoků.

4. Nespavost z důvodu bolestivosti dutiny ústní

Cíl: V noci pacient spí a není bolestí obtěžován.

Intervence:

– Sleduj, zda pacient nemá bolesti.

– Sleduj průměrnou dobu spánku.

– V případě ordinace lékaře podej včas léky na spaní.

– Sleduj účinnost léků na spaní.

– Udržuj klidné a tiché prostředí.

– Neruš zbytečně spánek pacienta.

5. Psychický neklid z důvodu bolestivých změn v dutině ústní

Cíl: Pacient nejeví žádné známky neklidu.

Intervence:

– Sleduj intenzitu bolestí.

– Sleduj, zda pacient v noci klidně spí.

– V případě ordinace lékaře podej včas léky ke zklidnění.

– Zajisti, aby pacient odpočíval i přes den.

– V případě potřeby zajisti konzultaci s psychologem.

– Podporuj psychickou pohodu pacienta častým rozhovorem.

6. Nechutenství z důvodu změněného stavu sliznice dutiny ústní

Cíl: Snížení, eventuálně odstranění nechutenství.

Intervence:

– Sleduj míru nechutenství.

– Sleduj časové rozmezí nechutenství.

– naž se vhodným výběrem a úpravou stravy ovlivnit intenzitu nechutenství.

-Zajisti návštěvu dietní sestry.

-Při nepřijímání potravy informuj lékaře.

-Respektuj přání pacienta týkající se stravy.

7. Riziko infekce dutiny ústní z důvodu porušené celistvosti sliznice

Cíl: V porušené sliznici dutiny ústní nevzniknou infekční ložiska.

Intervence:

-Sleduj míru porušení sliznice dutiny ústní.

-Zajisti, aby měl pacient vhodné hygienické potřeby.

-Zajisti každodenní výměnu dezinfekčního roztoku pro kartáček na zuby.

-Zajisti roztok k výplachům dutiny ústní podle ordinace lékaře.

-Pouč pacienta o intervalech výplachů dutiny ústní po každém jídle a zejména před spaním.

Literatura:

1. Klener, P., Vorlíček, J. et al.: Podpůrná léčba v onkologii, GALÉN 1998.

2. Tomíška, M.: Nutriční podpora onkologických nemocných, Klinická Onkologie 1993 č. 6.

3. Tomíška, M.: Výživa onkologicky nemocných, Onkologická péče 1999 č. 3, 4, 2000 č. 1.

4. Klener, P., Vorlíček, J., et al.: Podpůrná léčba v onkologii, GALÉN 1998.

5. Vaňásek, J.: Transplantace kostní dřeně, GRADA 1998.

6. Kübler-Ross, E.: Odpovědi na otázky o smrti a umírání, EM REFLEX 1995.

7. Haškovcová, H.: Spoutaný život, PANORAMA 1985.

8. Ševčík, P.: Bolest a možnosti její kontroly, IDV PZ 1994.

9. Klener, P.: Léčba bolesti u nádorových onemocnění, REMEDIA 1995.

10. Sofaer, B.: Bolest – příručka pro zdravotní sestry, GRADA 1997.

11. Nettina, S. M.: Manual of Nursing Practice, Lippincott 1996.

Červinková, E. et al.: Ošetřovatelské diagnózy, IDV PZ 2000.

Kazuistika

Ošetřovatelské diagnózy spojené s problematikou mukositidy

Literatura:

Ohodnoťte tento článek!