Ošetřování nemocného s ezofagostomií

Kohokoli, od novorozenců až po seniory, může postihnout onemocnění či postižení, které je důvodem k operaci a má za následek vytvoření stomie. Založení stomie patří mezi velké, život zachraňující operace nebo slouží k prodloužení jeho délky (2).


SOUHRN: Stomik je zdravotně postižený občan, který má dočasně nebo trvale vyvedený dutý orgán na povrch těla. Je to zákrok, který nemocnému změní dosavadní život. Proto je velice důležité, aby byl na tento zákrok připraven nejen po stránce léčebné, ale i psychické. Nedostatek znalostí a zkušeností ošetřujícího personálu může mít za následek snížení kvality ošetřovatelské péče (1).
Klíčová slova: stomie, ezofagostomie, ošetřovatelská péče, Charta práv stomiků


Stomie je umělé vyústění dutého orgánu na povrch těla buď prostým vyšitím, nebo za pomoci katétru či kanyly. Je to operační řešení zánětlivého, nádorového, vředového onemocnění, úrazu, mechanického uzávěru či vrozených vad. Podle systémů se můžeme se stomiemi setkat na dýchacím, trávicím nebo močovém ústrojí. Stomie dělíme na:

* výživné – gastrostomie, jejunostomie,
* derivační (odváděcí) – ezofagostomie, tracheostomie, urostomie, ileostomie, kolostomie, cékostomie, transverzostomie, sigmoideostomie,
* dočasné – přechodné vývody,
* trvalé – nevratné (se stomií člověk žije po celý zbytek života) (3).

Definice ezofagostomie

Ezofagostomie je vývod jícnu vytvořený k zajištění odtoku slin a prevenci aspirace slin. Vyvádí se nejčastěji u dětí jako dočasné řešení vrozených vývojových vad. U dospělých se používá vzácně při poleptání a popálení jícnu či nádorových onemocněních.

Nejčastější indikace ezofagostomie:

* Atrezie jícnu – stav, kdy spolykané sliny nepostupují do žaludku pro vrozený uzávěr nebo z důvodu nevyvinutého jícnu. V takovém případě ezofagostomie odvádí spolykané sliny, aby nedošlo k jejich zatečení do dýchacích cest.
* Rozsáhlá poranění jícnu – nejčastěji poleptání, kdy je vzdálenost mezi pahýly jícnu tak veliká, že je nelze ihned spojit. V takovém případě je obvykle do budoucna plánováno nahrazení jícnu např. částí žaludku nebo tlustého střeva.

Diagnostika atrezie jícnu u novorozence:

* polyhydramnion v anamnéze, kdy fetus není schopen polykat plodovou vodu,
* zvýšené slinění (bublinky u úst) bezprostředně po porodu,
* nemožnost zavedení sondy do žaludku,
* rtg vyšetření.

Komplikace ezofagostomie:

* Poškození pokožky v okolí stomie – vytékajícími slinami a nedostatečným ošetřováním okolí stomie.
* Stenóza jícnu – může vzniknout v místě spojení obou konců. V takovém případě je nutná dilatace jícnu.
* Gastroezofageální reflux – bývá častou komplikací po operaci jícnu a jeho příčina spočívá v porušení motility jícnu po dlouhodobém zavedení žaludeční sondy.

Možné ošetřovatelské problémy a jejich příčiny

* Nemožnost polykání slin a příjmu potravy pro neprůchodnost jícnu.
* Riziko aspirace z důvodu možné tracheoezofageální píštěle.
* Riziko zatečení žaludečního obsahu do plic z možné píštěle mezi dolní částí jícnu, žaludkem a tracheou.
* Úzkost a strach rodiny z důvodu deficitu znalostí, nejisté prognózy, pocitu beznaděje.
* Změna ve výživě v souvislosti s nemožností přijímat stravu per os.
* Porucha tělesné hybnosti z důvodu bezpečnostních a terapeutických opatření.
* Riziko poruchy dýchání po operačním zákroku na hrudníku, při úpravě jícnu.
* Riziko poškození stěny jícnu při opětném zavádění žaludeční sondy.
* Riziko porušení sutury jícnu při zavádění žaludeční sondy, velkým napětím a tahem obou konců jícnu.
* Bolest.
* Infekce.

Ošetřovatelské intervence

* Zaveďte sondu do pahýlu jícnu, zajistěte ji a nechte obsah volně odtékat, odsávejte sliny.
* Uložte klienta do zvýšené polohy nebo do sedu a v této poloze jej zajistěte.
* Zajistěte další vyšetření jícnu podle ordinace lékaře a připravte klienta k eventuální operaci.
* Zajistěte rodině (matce) konzultaci s lékařem, aby byla dostatečně informovaná.
* Ošetřujte okolí stomie podle příslušného standardu, zvyklostí na oddělení (sběrný sáček, mulové čtverce, ochranné krémy) a zabraňte poškození pokožky.
* Dítě pravidelně odsávejte z dutiny ústní a nosu, nezavádějte sondu příliš hluboko, abyste dítě nedráždili ke zvracení.
* Zajistěte parenterální výživu podle ordinace lékaře.
* Zajistěte zavedenou žaludeční sondu proti vytažení.
* V prvních dnech po operaci nechte žaludeční sondu otevřenou (kontinuální drenáž), postupně ji zavírejte na lékařem určenou dobu.
* Pečujte o hrudní drén (v případě jeho zavedení), dostatečné dýchání, tišení bolesti.
* V případě stenózy jícnu informujte lékaře, který určí další postup (4).

Charta práv pacienta se stomií

Charta práv stomiků uvádí jejich speciální potřeby a péči, kterou vyžadují. Musejí obdržet informace i péči, které jim umožní vést nezávislý život podle vlastního rozhodnutí a participovat na všech důležitých rozhodnutích. Mezinárodní asociace stomiků deklaruje jako svůj cíl realizaci této Charty ve všech zemích světa.

Každý stomik má právo:

* na předoperační poradenství, aby si byl plně vědom významu operace a znal základní skutečnosti o životě se stomií,
* na dobře provedenou, vhodně umístěnou stomii, s plným a přiměřeným přihlédnutím k pohodlí pacienta,
* na kvalitní a profesionální lékařskou a ošetřovatelskou péči i psychosociální podporu v předoperačním i pooperačním období, v nemocnici i své komunitě,
* na podporu a informovanost rodiny, známých a přátel, aby lépe chápali podmínky a změny nutné k dosažení uspokojivé úrovně stomikova života,
* na úplnou a objektivní informaci o vhodných pomůckách a výrobcích, které jsou v jeho zemi k dispozici,
* na možnost neomezeného výběru dostupných stomických pomůcek,
* na informace o organizacích stomiků v jeho vlasti a o službách a podpoře, které poskytují,
* na ochranu proti jakékoli formě diskriminace (5).


O autorovi: Mgr. Zuzana Karnetová, DiS. II. interní klinika, VFN, Praha (zuzanakarnetova@seznam.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ošetřování nemocného s ezofagostomií
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů