Ošetřovatelská informatika

Jedním z moderních nástrojů, který pomáhá sestrám na celém světě formovat nové ošetřovatelství, je ošetřovatelská informatika. Je součástí větší vědní disciplíny, která se jmenuje zdravotnická informatika. Ošetřovatelská informatika integruje ošetřovatelství s vědou o informacích a výpočetní technikou s cílem učinit ošetřovatelskou péči kvalitnější a efektivnější. Využití informačních technologií (počítačů, počítačových sítí, internetu, telekomunikačních inovací) pro řízení oddělení nebo využití informačních technologií k vzdělávání, to je ošetřovatelská informatika v praxi. Předpokládá také schopnost sbírat, integrovat, organizovat, přemísťovat a prezentovat informace takovým ekonomickým a efektivním způsobem, který by byl z hlediska ošetřovatelského personálu pokud možno jednoduchý. Ošetřovatelská informatika tedy v tomto kontextu neznamená výpočetní techniku jako takovou, ale spíše praktické využití informačních technologií, technologií k získávání užitečných dat, informací, znalostí a rozhodovacích nástrojů. Mnozí experti v oblasti ošetřovatelství se shodují v tom, že ošetřovatelská informatika by měla být považována za integrovanou složku ošetřovatelství místo toho, aby byla považována za větev oboru informatiky aplikovanou v ošetřovatelství.

Příklady ošetřovatelské informatiky:

Využití umělé inteligence při rozhodování sester a k podpoře ošetřovatelského procesu.

Využití počítačového programu k rozpisu služeb a sledování pracovního přetížení na odděleních.

Využití počítačů k výuce pacientů.

Využití interaktivních počítačových výukových programů k sebevzdělávání sester.

Příležitost pro sestry, využít dat a informací vytvořených nemocničním informačním systémem při strategickém plánování budoucnosti svého oddělení.

Využití výpočetní techniky a internetu k plánování projektů a podpoře výzkumu na oddělení.

Využití „benchmarkingu“ – hledání a adaptování toho nejlepšího, co funguje v jiných zdravotnických zařízeních, ke zlepšení ošetřovatelské péče na oddělení.

Možnosti výměny názorů a zkušeností mezi členy globální ošetřovatelské komunity.

Z výše uvedených, zdaleka ne vyčerpávajících příkladů lze vidět, že ošetřovatelská informatika je něco více než pouhé využití počítačů v ošetřovatelské praxi.

Aby Popelka vstala z popela

Podstatou ošetřovatelské informatiky je pochopení a definování informací, které sestra potřebuje a používá v praxi, a objevení způsobů, jakým by právě jí mohla informační technologie pomoci. „Objevení“ je při tom klíčovým slovem, protože ošetřovatelská informatika je v českém ošetřovatelství zatím „terra nova“. K čemu je to dobré? Má ošetřovatelská informatika praktický význam a užití i v současném českém ošetřovatelství?

Dr. Kathryn Hannahová, významná kanadská expertka v oblasti ošetřovatelské informatiky, tvrdí, že přežití ošetřovatelské profese jako takové je přímo spojeno s pochopením a rozvojem ošetřovatelské informatiky, a to hned ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem je akutní potřeba sestry znát nejaktuálnější informace ve svém oboru, proto aby si mohla udržet svou primární roli jako komunikátorka a advokátka pacienta. „Historicky to jsou zdravotní sestry, kdo řídí tok informací mezi pacientem a zdravotnickým systémem,“ říká doktorka Hannahová. V tomto kontextu jsou sestry považovány za iniciátorky a koordinátorky komunikace v multidisciplinárním týmu poskytovatelů péče. Tato situace se ale může rychle změnit, protože jak pacienti, tak ostatní členové tohoto multidisciplinárního týmu se rychle dostávají do „cyberspace“ (kybernetického prostoru internetu) a rapidně získávají přehled. Nebudou-li mít sestry špičkové informace a přehled, může se stát, že se v České republice zpomalí proces budování nové image sester, proces, který je z hlediska budoucnosti sester nesmírně důležitý.

Druhým důvodem, proč je pro sestry ošetřovatelská informatika tak důležitá, je nový důraz na to, aby bylo ošetřovatelství založeno na vědeckých poznatcích a důkazech (evidence based nursing) a na maximálně efektivním využití zdrojů. Aby se ošetřovatelská péče mohla stát vskutku efektivní, potřebuje data. Aby se ošetřovatelství zviditelnilo, potřebuje shromažďovat a ukládat data standardizovaným způsobem tak, aby mohlo odpovědně a přesně ukázat, co dělá a jak funguje.

Ošetřovatelská informatika nabízí také nástroje, které umožní sestrám strávit více času u lůžka pacienta. Největší výzvou pro sestry je v současné době mít profesionální a politickou vůli a dostatek nadšení k tomu, aby mohly sjednotit své názory o tom, jaká data potřebují, jak jsou pro ně důležitá a k čemu je chtějí využít.

Jakou perspektivu má česká ošetřovatelská informatika?

Ústavy, které se zabývají výukou zdravotnického personálu, by měly nabídnout sestrám standardní „know how“ v této důležité oblasti. Zdravotnické školy by měly seznámit budoucí sestry s principy ošetřovatelské informatiky. V současné době se již rýsuje pět prominentních oblastí informačních technologií, které jsou z perspektivy ošetřovatelství zajímavé a které slibují nové možnosti dalšího rozvoje ošetřovatelské péče:

1. Technologie, které podporují a usnadňují rozhodovací proces. Nabízejí pomoc a nové možnosti pro začínající i zkušenou sestru. Využívají principů umělé inteligence a emulují způsob lidského myšlení a rozhodování podle předem určených algoritmů. Na rozdíl od lidského mozku mají obrovskou databázi aktuálních informací a dat a také rychlost jejich zpracování a následná rozhodování jsou daleko rychlejší. Tyto systémy mohou být ale pouze tak dobré, jako znalosti a „know how“ do nich vložené.

2. Síťové technologie. Tyto technologie představují populární trend v globálním zdravotnictví a ošetřovatelství. Místní počítačové sítě (LAN) nebo regionální sítě (VAN) umožňují členům multidisciplinárního týmu sledovat stav svých pacientů v reálném čase a umožňují snadný vstup do nemocničních informačních systémů (laboratorní data, ošetřovatelské zápisy, rozpisy služeb, agregovaná diagnostická data atd.) a navíc takové napojení na síť není geograficky limitováno.

3. Vizualizační technologie – v posledních 10 letech se rapidně rozvinuly počítačové vizualizační techniky a jejich rozlišovací schopnost je dnes tak vysoká, že se tyto techniky staly diagnosticky významným nástrojem. (Digitální přenos snímků, ekg, snímků histologických preparátů apod.) O praktickém využití těchto technologií v ošetřovatelství se zatím vedou spory.

4. Ošetřovatelské informační technologie – elektronické sesterské zápisy, elektronický chorobopis, automatické monitorování pacientů, sběr epidemiologických a administrativních statistických dat nebo měření pracovní zátěže sester na oddělení. V řadě zdravotnických zařízení mají sestry své vlastní aplikační programy a moduly zabudovány do nemocničních informačních systémů, ale často nevědí, jak jich používat. V Kanadě zkoušejí sestry kapesní počítač, do kterého mohou ukládat data přímo u lůžka pacienta. Tento „počítač do dlaně“ jim umožňuje rychlé dokumentování stavu pacienta. Přes modem také získávají informace o rozpisu svých služeb nebo výsledky laboratorních testů u svých pacientů. Telenursing využívá informačních a telekomunikačních technologií za účelem konzultací s jinými experty o specifických problémech pacienta nebo umožňuje spojení s pacientem na velké vzdálenosti. Telekonference umožňují sestrám realizovat pracovní setkání na velké vzdálenosti v reálném čase a bez zbytečných nákladů a ztráty času cestováním.

5. Znalostní ošetřovatelské technologie (virtuální knihovny, virtuální kliniky, ošetřovatelské servery, ošetřovatelské databáze, rešeršové databáze – MEDLINE, ošetřovatelská diskusní fóra, možnosti vzdělávání sester pomocí interaktivních dálkových kurzů). n

Ohodnoťte tento článek!