Ošetřovatelská péče – čistě finanční záležitost?

Vzdělávání sester zaznamenalo v poslední době velký rozvoj. A to je dobře! Snaha dozvědět se, co se v ošetřovatelské péči děje nového, se odráží v návštěvnosti center péče o chronicky nemocné v Praze a v Rajhradu u Brna. Od března letošního roku pracuje další centrum v Bratislavě, určené pro naše slovenské kolegyně. Očekáváme další nárůst zájmu. To proto, že od září 2000 chystáme změnu nosného tématu kurzů. Péči o chronicky nemocné nahradí jiné, neméně zajímavé téma. Všechny kolegyně se včas dozvědí v časopise Sestra jak program kurzů, tak i nové termíny. Naší snahou je doplnit vzdělávací programy, které budou úzce souviset právě s registrací sester. Ta je pro nás, sestry, nesmírně důležitá. Bude se od ní odvíjet naše prestiž, vzdělání a nesporně i ohodnocení.

Diskuse končívají u peněz

Často přemýšlím, zda peníze jsou tím prvním a nejdůležitějším faktorem v hodnocení úrovně ošetřovatelské péče. Samozřejmě bez peněz nelze realizovat žádnou modernizaci. Ale nemysleli jste někdy i vy na to, že všechny snahy o zlepšení jsou jenom v lidech? Možná jste se i vy setkali s tím, že management zařízení měl snahu změnit systém ošetřovatelské péče, ale díky nedůvěře a malé podpoře personálu se snahy zhroutily? Nebo opačně – sestřičky, které navštívily kurz nebo se byly podívat v jiném zařízení, chtěly určité změny samy zrealizovat a setkaly se s nepochopením vedení. Nejsou vám tyto situace povědomé?

Nebo ještě další příklad. Během kurzů se hovoří velmi často o úsporách a ekonomickém myšlení každého jednotlivce, který pracuje s jakýmikoliv pomůckami. Odezvou však občas bývá argument: „Toto je všechno hezké, ale musíte to říci naší vrchní (vedoucímu, řediteli, ekonomickému náměstkovi apod.), oni nám to stejně nekoupí, my na to nemáme peníze.“

Že jste to už někde a někdy slyšely? Samozřejmě. Mnohé z nás si ještě nestačily uvědomit, že na hospodaření celého zařízení se podílí úplně každý. Ideální situací je dobrá spolupráce mezi vedením a sestrami. Příkladem je zcela jistě např. Léčebna dlouhodobě nemocných v Hradci Králové a také LDN v Roudnici nad Labem. Určitě je takových zařízení mnohem víc. A dobrá atmosféra a komunikace se odráží na dobré práci a úsměvu na tvářích personálu.

Naši práci lze zlevnit!

Připomeňme si, co nám může naši práci výrazně usnadnit a zlevnit. V péči o inkontinentní, jejichž náklady tvoří největší položku v ošetřovatelské péči, nám již několik let slouží dokonalý ekonomický program, který nám hlídá náklady na lůžko a den u jednotlivých pacientů, jednoho oddělení nebo celého zařízení. Nároky na realizaci jsou malé a obsluha programu je obdivuhodně jednoduchá. Ale i tady se setkáváme s odporem sestřiček, které mají hrůzu z instalace počítačového programu. Přitom počítače nám velmi často nahrazují titěrnou práci s tužkou a kalkulačkou. Samozřejmě, že mladší ročníky sester mají výhodu. Jejich vzdělání již bylo obohaceno výukou výpočetní techniky.

Ale, milé dámy – nenechme se zahanbit a ukažme, že i my dokážeme přinutit supermoderní přístroj k poslušnosti. Víte, co mě ale mnohdy více zaráží – údiv sester nad tím, že by měly k pacientům přistupovat zcela individuálně a že existuje mnoho typů inkontinence a více pomůcek než jen plenkové kalhotky, které sice nakupují velmi levně, ale díky nízké kvalitě při enormní spotřebě mají obrovské množství odpadu, který musí také zaplatit. Musíme brát v úvahu i námahu a zátěž sester při výměně kalhotek několikrát denně i v noci. Ale musím v tuto chvíli sestřičky pochválit, že takto překvapených je čím dál méně.

U obvazového materiálu je informovanost lepší

Ekonomika se však týká i převazového a obvazového materiálu. Tady si střední zdravotnický personál velmi dobře již uvědomuje význam inovace a odložení zastaralých metod. Existuje mnoho kalkulací dokazujících ekonomickou výhodnost tzv. speciálního obvazového materiálu i přes vyšší vstupní investice. Mnoho sestřiček již také zpracovalo své vlastní případy z  praxe v tzv. kazuistiky. (Viz přiložené kazuistiky zpracované kolektivem sester Geriatrie VFN v Praze.)

I přes vysokou návštěvnost kurzů Komplexní ošetřovatelské péče Geriatrie VFN v Praze, jsou nejcennější vlastní zkušenosti. Sestřičky se v kurzech dozvědí veškeré informace o materiálech a jejich použití a pak záleží jen na nich, jak tyto vědomosti použijí ve své každodenní práci. V každém zařízení musí zdůvodnit, proč chtějí ten či onen materiál použít. Jasným argumentem pro moderní pojetí převazů je výpočet spotřeby klasického materiálu a výsledný efekt u jednoho či dvou pacientů. Ovšem je potřeba myslet na to, že ani pacienti, ani jejich choroby a defekty se nechovají vždy podle učebnic. A přístup musí být opět vždy přísně individuální.

Doufám, že mé zamyšlení vám neubralo na aktivitě, ba naopak. Máte naši veškerou podporu, a to nejen v rámci kurzů, ale také nabízíme konzultace a návštěvy odborných pracovníků přímo v zařízení. Nebojte se změn a začněte teď hned a hlavně nejdřív samy u sebe. Uvidíte, že svým elánem strhnete i své dobré kolegyně a ve své iniciativě nebudete nikdy samy.

A na závěr nahlédněte do práce sestřiček na Geriatrii VFN v Praze.

Kazuistiky

1. Pacientka, V. V., nar. 1923, anamnéza: DM II. typu na dietním režimu, chronická renální insuficience, sec. anemie, ICHS chron., AS univ.

Přijata 18. 2. 2000 ve stavu těžké imobility po amputaci LDK ve stehně pro diabetickou gangrénu. Ani na PDK není hmatná pulzace do podkolení. Pacientka je inkontinentní stolicí, permanentní močový katetr. V sakrální oblasti hluboký nekrotizující dekubit 10´8 cm o hloubce 4 cm s ekzematizujícími okraji s výrazným zarudnutím v širokém okolí. (Viz obr. 1a.)

Okamžitě jsme začali aplikovat polštářek TenderWet pro jeho vyplachovací účinky. Již během několika dní se tento účinek výrazně projevil i v odstranění foetoru, který byl velmi nepříjemný i pro ostatní pacientky. (Viz obr. 2a.) Do okolí používáme Menalind, kožní ochranný krém, který díky své tuhé konzistenci chrání okolí i během manipulace.

V současné době přikládáme Hydrocoll, který měníme za 3 dny (po vytvoření charakteristického puchýře) a který nám zároveň izoluje ránu před kontaminací stolicí. (Viz obr. 3a.)

2. Pacient, F.S., nar. 1921, anamnéza: DM II. typu na dietním režimu, CMP s levostr. sympt., ICHS chron., v roce 1997 přeléčen pro lues.

Pacient přijat ve stavu po vysoké amputaci LDK, nespolupracující, imobilní s nekrotizujícím dekubitem na levé patě 5 ´ 3 cm, s výraznou bolestivostí a otokem. 15. den hospitalizace po použití klasických metod pro rozpouštění nekróz jsme se rozhodli pro TenderWet, který má schopnost vyplachovacím účinkem i uvolňovat nekrotické části (Viz obr. 1b.). To se nám také podařilo a 44. den hospitalizace jsme TenderWet nahradili Sorbalgonem, který rozpuštěné části nekrózy velmi rychle odsál. Jeho nespornou výhodou bylo také to, že díky své měkké konzistenci dobře přilnul k nerovnostem terénu na patě. Jeho čisticí účinek byl markantní a tak jsme díky této léčbě mohli pacienta 49. den přeložit k další terapii do FN Motol s defektem vyčištěným a dobře granulujícím. Současně s pacientem odešla i podrobná překladová sesterská dokumentace.

Zpracoval kolektiv sester geriatrického odd. VFN, Praha

Fota archív autorek

Obr. 1a

Obr. 2a

Obr. 3a

Obr. 1b

Obr. 2b

Obr. 3b

Ohodnoťte tento článek!