Ošetřovatelská péče na ortopedické JIP po náročných operačních výkonech

Pacienti jsou na naše oddělení přijímáni k plánovaným operačním výkonům den před operací, a ti jsou k operativním výkonům dlouhodobě a pečlivě připravováni v domácím prostředí.

Druhou skupinu tvoří pacienti s úrazy pohybového ústrojí, přijímáni akutně z traumatologické ambulance nebo překladem z jiného oddělení či jiného zdravotnického zařízení. Pooperační péče musí mít na zřeteli mnoho okolností a povinností, které s sebou operační výkon přináší. Pacienty překládáme v předsálí z operačního stolu do vyhřátého pojízdného lůžka, vybaveného potřebnými pomůckami. Sestra převezme písemné i ústní ordinace od operatéra a anesteziologa, které po převezení pacienta na JIP plní.

Po probuzení a stabilizaci celkového stavu navážeme s pacientem bližší kontakt a provedeme edukaci. K nejčastějším problémům a ošetřovatelským diagnózám na ortopedické JIP patří:* akutní bolest,* porucha tělesné hybnosti a soběstačnosti,* strach,* zmatenost, nebezpečí sebepoškození, neklid.

Řešení ošetřovatelských diagnóz

Akutní bolest

Cíl: edukovat pacienta tak, aby:* chápal příčiny vzniku bolesti,* dokázal spolupracovat s ošetřovatelským personálem,* aktivně se podílel na pooperačním průběhu,* došlo k odeznění bolesti nebo bolest byla snesitelné úrovně.

Plán odráží náš cíl: * sledujeme účinky analgetik a opiátů,* zajišťujeme vhodnou polohu operované končetiny a polohu pacienta, aby v rámci možností měl pohodlí, k tomuto využíváme prvky mikropolohování,* bolest potlačujeme ledováním operačního pole, * vytvoříme vzájemný vztah důvěry,* vybízíme pacienta, aby o své bolesti hovořil, a nasloucháme mu,* monitorujeme intenzitu bolesti,* bolest jiného charakteru hlásíme lékaři.

Porucha tělesné hybnosti a soběstačnosti

Cíl: edukovat pacienta tak, aby:* potřeby pacienta byly zajištěny po stránce biopsychosociální,* pacient znal a chápal svou situaci, principy léčby, nutnost imobilizační polohy,* byl schopen postupně vykonávat aktivity denního života.

Plán odráží náš cíl, ošetřovatelskou péči o pacienty provádíme v kategorii 3, 4, podle daného standardu:* provádíme a dopomáháme při hygienické péči na lůžku,* pečujeme a dopomáháme při vyprazdňování,* zabezpečujeme dostatečnou hydrataci a výživu: a) operační den – čaj, b) 1. den po operaci – odlehčená strava, c) 2. den po operaci – normální strava,* dohlížíme na správnou imobilizační polohu,* vedeme a aktivně provádíme ošetřovatelskou rehabilitaci: a) operační den – dechové a izometrické cvičení, b) 1. pooperační den – dechové a izometrické cvičení, posazování v lůžku, c) 2. pooperační den – dechové a izometrické cvičení, sed v lůžku, sed s DK přes pelest, stoj u lůžka,* pečujeme o kůži pacienta a provádíme prevenci dekubitů,* vedeme pacienta k soběstačnosti nebo zvládnutí částečné soběstačnosti,* plníme individuální potřeby pacienta.

Strach

Cíl: edukovat pacienta tak, aby:* si uvědomil příčiny svého strachu,* dokázal reálně zhodnotit danou situaci,* neměl strach a důvěřoval nám.

Plán: cíle dosáhneme tak, že: * sledujeme verbální a neverbální projevy pacienta,* zjišťujeme míru deprese pacienta a popírání jeho strachu,* mluvíme na pacienta zřetelně, klidně a trpělivě,* vytváříme klidné prostředí bez negativních vlivů,* vyzýváme pacienta ke slovnímu vyjádření svých pocitů,* respektujeme osobnost pacienta a „Práva pacientů“,* umožňujeme a zajišťujeme kontakt s rodinou pacienta, * kontrolujeme účinky podávaných léků.

Zmatenost, nebezpečí sebepoškození, neklid, zvýšená agitace, halucinace

Cíl: edukovat pacienta tak, aby:* si uvědomoval realitu v čase, místě, osobě,* měl navozený pravidelný cyklus spánku a bdělosti,* dokázal udržet svoji pozornost a zapojil se do léčebných a běžných aktivit,* byl klidný.

Plán: cíl odráží náš plán a dosáhneme jej tak, že: * zjišťujeme příčiny stavu z anamnézy pacienta a od rodinných příslušníků,* minimalizujeme riziko poškozování pacienta a ostatních,* odstraníme z okolí pacienta předměty, které by mohly způsobit poškození, * zajišťujeme komunikaci pacienta s rodinou,* provádíme ošetřovatelskou péči o pacienty kategorie 3, 4, podle daného standardu,* provádíme ošetřovatelskou péči o dezorientované pacienty podle daného standardu.

Ošetřovatelské diagnózy: bolest, porucha hybnosti a deficit soběstačnosti, strach a zmatenost nejsou všechny ošetřovatelské diagnózy, jsou však ošetřovatelsky velmi náročné, proto jsem je ve svém příspěvku podrobněji popsala. Při řešení těchto ošetřovatelských diagnóz využíváme konceptu bazální stimulace. Výběr pacientů pro bazální stimulaci provádějí proškolené sestry.

Pro vytipování pacientů určených k bazální stimulaci máme stanoveny tato kritéria: * projevy dezorientace,* porucha hybnosti, * úzkostné stavy,* strach, náhlá změna prostředí u traumatických stavů a starších pacientů,* projevy apatie, nespolupráce.

S bazální stimulací začínáme okamžitě při prvních náznacích výše zmíněných situací. Provádíme ji v rozsahu: iniciálního doteku, zklidňující, respektive povzbuzující koupele na lůžku, posílení komunikace pacienta s rodinou, blízkými, audiovizuální terapie (rádio, televize, nástěnné hodiny), možnost přítomnosti osobních věcí pacienta, zajištění četby, denního tisku, zlepšení prostředí JIP (barevné zdi, obrázky). Druhý, respektive třetí pooperační den, pokud je pacient v dobré fyzické a psychické kondici, je přeložen na standardní ošetřovatelskou jednotku.


SOUHRN

Ortopedie je velmi náročný chirurgický obor, zabývající se zjišťováním, léčením, prevencí a dispenzarizací vad, onemocněním a úrazy pohybového ústrojí. Nejnáročnější jsou operační výkony v oblastech velkých kostí a kloubů, spojené s velkými krevními převody, časově velmi náročné. Kladou vysoké nároky na operatéra, ošetřovatelský personál a jsou velkou zátěží pro organismus pacienta. Ten je mnohdy handicapován věkem, hmotností a přidruženými onemocněními.

SUMMARY

Orthopedics is very challenging surgical field. It deals wit detection, treatment, prevention and dispenzarization of impairments, diseases and injuries of the locomotion system. The most difficult are surgical procedures on large bones and joints that take a lot of time, and require multiple blood transfusions. These procedures are a challenge for the surgeon, nursing staff and a great burden for the organism of the patient who is often handicapped by his age, weight and other diseases.


O autorovi: Dana Chovancová, ortopedie, Městská nemocnice Ostrava (danachov@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!