Ošetřovatelská péče o dětského neurologického pacienta

Obor dětské neurologie má v naší republice dlouhou tradici. První samostatné specializované pracoviště, Klinika dětské neurologie v Praze-Motole, bylo založeno již v roce 1970 profesorem MUDr. Ivanem Lesným, DrSc.

Naše klinika zajišťuje vysoce specializovanou péči o děti s chorobami nervového systému v oblasti epileptologie, epileptochirurgie, neurovývojových vad, neurogenetiky, chorob neuromuskulárních, neurodegenerativních a neuroimunologických. Dětským pacientům z celé České republiky je na naší klinice poskytována jak ambulantní, tak lůžková péče. Dvě lůžková oddělení, 10 poraden specializovaných na neurologickou problematiku dětského věku, jednotka intenzívní péče, jednotka intenzívního monitorování EEG, elektrofyziologická laboratoř – to všechno jsou místa, která vyžadují vysoce odbornou péči medicínskou a ruku v ruce s ní i péči ošetřovatelskou.

Specifika péče o neurologicky nemocné děti

Poskytování ošetřovatelské péče neurologicky nemocným dětem s využitím ošetřovatelského procesu je kvalifikovanou činností a vyžaduje samostatnost v rozhodování sestry, která tuto péči plánuje a vykonává. V moderním ošetřovatelství nejde pouze o ošetřovatelskou anamnézu, ošetřovatelskou diagnózu, stanovení cílů, intervence a hodnocení. Je třeba zároveň v nezbytných případech částečně nahrazovat nemocnému dítěti rodinu, či být naopak trpělivým rádcem jeho rodičů, kteří bývají nemocí zaskočeni a nejsou někdy zpočátku schopni a ochotni respektovat potřeby léčby svého dítěte. Zároveň musíme přihlížet ke specifikům dětské neurologie, jako jsou různé typy epileptických záchvatů, pohybové či mentální opoždění pacienta (zhruba 70 procent našich pacientů), autizmus či autistické rysy chování, progresívní rozpad vyšších mozkových funkcí. Tito pacienti mohou být obtížně zvladatelní i při zcela rutinních výkonech, jakými jsou například odběry krve a další, a vyžadují specifický přístup. Záchvatové onemocnění, kterým trpí zhruba 80 procent našich hospitalizovaných dětí, může komplikovat ošetřovatelskou péči nejenom počtem a charakterem záchvatů, ale i eventuálními přidruženými poruchami chování. Práce s takto postiženými dětmi je pro ošetřující personál psychicky a nezřídka i fyzicky velice náročná. Navíc, na rozdíl od chirurgických oborů, se úspěch v léčbě dostavuje často pomalu, či přes veškerou péči dochází k progresivnímu zhoršování pacienta. Vzhledem k výše uvedenému není překvapující, že nároky na odbornou přípravu ošetřujícího personálu i na jeho osobní vlastnosti musí být vysoké. Dosažené odborné vzdělání doplňují sestry specializačním postgraduálním vzděláním, kontinuálním vzděláváním v odborných kurzech, celonemocničních seminářích a seminářích klinických. Získávají tak odborné znalosti speciálních léčebných a ošetřovatelských postupů jak v oblasti péče o dětského, tak i speciálně neurologického pacienta (např. lumbální punkce, videomonitorování EEG s použitím sfenoideálních elektrod, asistence při vyšetření iktální zobrazovací metody Single Photon Emission Computerized Tomography – SPECT aj.). Z osobních vlastností jsou důležité schopnost empatie, flexibility, komunikace, trpělivost při práci s dětmi i jejich rodinami při zajišťování celkové pohody, tolik potřebné pro zdárné zvládnutí choroby či alespoň zmírnění jejích nejobtížnějších symptomů. Přítomnost alespoň jednoho z rodičů je při hospitalizaci pro nemocné dítě důležitou jistotou, která většinou vede ke zklidnění a lepšímu tolerováním diagnostických či terapeutických výkonů. V naší specializaci je navíc často nezbytná přítomnost rodiče či prarodiče ke sledování frekvence epileptických záchvatů či zácviku rehabilitace. Na druhou stranu pobyt rodičů pacientů klade podstatně zvýšené nároky na schopnost verbální i nonverbální komunikace všech zaměstnanců oddělení. Na jedné straně je třeba udržet hygienický i provozní režim oddělení, na druhé straně respektovat potřeby pacientů i jejich doprovodu.

Sestry nejvyšších kvalit

Ve snaze zajistit co nejkvalitnější ošetřovatelskou péči procházejí sestry podrobným vstupním pohovorem, který má oběma stranám ujasnit, zda jsou požadavky pracoviště a představy a schopnosti uchazeček v souladu. Poté následuje v případě sestry-absolventky roční nástupní praxe pod dohledem určené zkušené sestry, během které získá absolventka praktické i teoretické znalosti o práci na celé klinice. Roční pobyt završuje ukončení odborné praxe před komisí složenou většinou z hlavní sestry nemocnice, primáře a vrchní sestry kliniky a sestry, která byla za absolventku odpovědná. Na našem pracovišti musí být sestry schopné kromě všeobecných ošetřovatelských znalostí účinně zasáhnout v případě generalizovaného epileptického záchvatu, asistovat při lumbální punkci, pečlivě připravit pacienta psychicky i fyzicky k provedení některých invazívních vyšetření, například angiografie či již výše zmíněné elektroencefalografie se zavedenými sfenoideálními elektrodami, bioptického vyšetření a jiná naordinovaná vyšetření. Morální a pracovní postoje sester jsou ovlivňovány etickým kodexem sester, základními principy ošetřovatelské péče vydanými ICN (Mezinárodní radou sester) a Chartou práv nemocných. Moderní medicínské diagnostické a terapeutické postupy tvoří spolu s ošetřovatelskou péčí nedílnou jednotu, která je základem celkové úrovně péče v každé nemo cnici. S tím, jak můžeme v současnosti získávat zkušenosti ze světa, jak se mění role nemocného, lékaře i sestry ve společnosti, mění se i ošetřovatelství. Vyvíjí se a hledá cestu úspěšnějších a efektivnějších postupů, sloužících jak diagnostice, tak i léčení a spokojenosti nemocných – v našem případě neurologicky nemocných dětí.

Ohodnoťte tento článek!